I fjol behandlade Tukes över 200 olycksfall inom fritidstjänster

Mediatiedote 26.2.2020 8.50
Pressmeddelande

År 2019 behandlade Säkerhets- och kemikalieverket Tukes totalt 233 olycksfall som gällde säkerheten inom konsumenttjänster. Flest olycksfallsanmälningar kom gällande snöskotersafarier, skidcenter, simhallar och span. Mängden anmälningar kan delvis förklaras av att dessa tjänster har stora volymer eller att de har välfungerande förfaranden för anmälan om olycksfall.

Enligt lagen ska en tjänsteproducent göra en anmälan till Tukes om en kund råkar ut för en allvarlig olycka eller ett tillbud inom konsumenttjänster. I fjol gjorde tjänsteproducenter 171 olycksanmälningar till Tukes. Tjänsteproducenternas kunskaper om anmälningsskyldigheten har förbättrats, och Tukes har fått klart fler anmälningar än året innan. Utöver detta får Tukes information om olyckor av konsumenter, myndigheter och medier. Tyvärr får Tukes inte kännedom om alla olyckor som skett inom tjänsterna.

Utöver olyckorna behandlade Tukes i fjol 128 tillbud eller andra händelser som gällde lindrigare brister i tjänsternas säkerhet. Antalet fall som Tukes behandlade ökade totalt med ca 17 procent från år 2018.

Tukes inspekterade säkerhetsledningen i 400 serviceobjekt

I fjol gjorde Tukes 400 inspektioner av säkerhetsledningen inom konsumenttjänster. Sammanlagt 39 procent av inspektionerna ledde till att tjänsteproducenten gavs uppmaning att åtgärda allvarliga brister i säkerheten.

– Uppmaning ges om det finns t.ex. en allvarlig risk för olycksfall i en tjänst eller om tjänsteproducenten helt låtit bli att göra en riskbedömning. I sådana fall uppmanas tjänsteproducenten att åtgärda bristerna senast på utsatt dag, berättar tf. gruppchef Mervi Murtonen.

Vid inspektionerna gör Tukes en helhetsmässig utvärdering av tjänsteproducentens förfaranden för kundsäkerhet. Under de senaste åren har inspektionerna betonat kundsäkerheten bland annat i samband med klättringsställen, idrottshallar, ungdomscentraler, vinterbadställen, gym och hisscykling. Övervakningen är riskbaserad, har stickprovskaraktär och är förberedande.

Dessutom samarbetar Tukes med olika föreningar och centralförbund för att utveckla säkerheten. Många gånger har de bästa tjänstspecifika anvisningarna och utbildningarna uppkommit genom samarbete mellan Tukes och föreningarna i branschen. I fjol ordnade Tukes totalt 47 utbildningar och föreläsningar om konsumenttjänster och ca 2 200 åhörare deltog i dessa.

År 2020 betonar Tukes inom övervakningen av tjänster bl.a. säkerheten i anslutning till frilufts- och vandringsleder, offpiståkningstjänster, ridtävlingar, utebassänger, kommunernas motions- och lekplatser och inomhuslek- och inomhusaktivitetsparker.

Om du tycker att en fritidstjänst är farlig:

1. Underrätta tjänsteproducenten omedelbart om din oro och dina observationer.

2. Vid behov kan du lämna en anmälan om den farliga tjänsten till Tukes: Anmälan om en farlig tjänst.

3. Om du råkar ut för en olycka i en konsumenttjänst, handla i enlighet med tjänsteproducentens anvisningar. Vid behov tillkalla utomstående hjälp och ring 112.

4. Om du är missnöjd med innehållet, genomförandet eller kvaliteten av en konsumenttjänst som du skaffat, men tjänsten har inte medfört fara för hälsa eller egendom, förhandla först med serviceleverantören. Vid behov får du förhandlingshjälp från konsumentrådgivningen.

Bild: 12 typer av tjänster om vilka Tukes fått flest olycksfallsanmälningar

Tukes publicerar beskrivningar av olycksfall i registret VARO

Tukes har lagt fler beskrivningar av olycksfall inom konsumenttjänster till registret VARO. I registret finns nu beskrivningar t.ex. av olycksfall som skett på snöskotersafarier. Fler beskrivningar av olyckor inom olika tjänster publiceras år 2020. Syftet med registret VARO är att dela information om olyckor, så att andra tjänsteproducenter kan dra lärdomar av olycksfallen.

Syftet med Tukes tillsyn är att på förhand förebygga olyckor. Tukes genomför ingen detaljerad olycksundersökning av konsumenttjänster. Vid olycksfall bekräftar Tukes med sin tillsyn, att tjänsteproducenten genomför tillräckliga åtgärder för att säkerställa en säker tjänst.

Ytterligare information:

Tf. gruppchef Mervi Murtonen, tfn: 029 505 2080, [email protected]

Kuluttajille tarjottavat palvelut