Tukes uppmanar odlarna att kontrollera de ändrade skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel

Tukes 13.2.2013 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har ändrat skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel för besprutning. Orsaken till ändringarna är Tukes riskbedömningar av växtskyddsmedel där man har omprövat riskerna som växtskyddsmedlen som används i Finland innebär för vattenlevande växter och djur. Tukes uppmanar odlarna att gå in på växtskyddsmedelsregistret  på Tukes webbplats för att kontrollera de nya skyddsavstånden för de växtskyddsmedel de använder, eftersom de nya skyddsavstånden inte hinner fås ut på försäljningsförpackningarna ännu i vår.

Tukes rekommenderar att odlarna börjar tillämpa de nya skyddsavstånden redan under odlingsperioderna 2013–2014, de blir obligatoriska under växtperioden 2015.

Tidigare har skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel fastställts på basis av medlens toxicitet. Nu har Tukes fastställt skyddsavstånden genom att göra en riskbedömning för varje medel, där man utöver toxiciteten även beaktar hur stora mängder av växtskyddsmedlet som används per hektar samt den beräknade vindavdriften. Motsvarande sätt att bedöma skyddsavstånden tillämpas också i många andra europeiska länder.

Vid reformen har man också börjat använda avdriftsreducerande munstycken som riskhanteringsmetod och för vissa preparat är sådana munstycken obligatoriska.

– Med tanke på miljöskyddet är det väldigt bra att vattendrag av betydligt mindre storlek kommer att omfattas av skyddet efter reformen. Dessutom kan belastningen på vattendragen minskas ytterligare i samband med de preparat för vilka avdriftsreducerande munstycken krävs, säger överinspektör Leona Mattsoff på Tukes.

De nya skyddsavstånden varierar efter odlingstyp

Skyddsavstånden ska iakttas och avdriftsreducerande munstycken användas när växtskyddsmedel sprids närmare än 100 meter från ett vattendrag enligt vattenlagen. 

I praktiken varierar de nya skyddsavstånden för växtskyddsmedel mellan 3 och 50 meter. Inga växtskyddsmedel får spridas närmare än tre meter från ett vattendrag. På åkerodlingar får växtskyddsmedel spridas 3-20 meter från vattendrag beroende på preparat. Om växtskyddsmedel sprids på bärbuskar och i skogsplantskolor är skyddsavståndet till vattendrag 3-30 meter. För fruktträd är skyddsavstånden 3-50 meter beroende på preparat.

Skyddsavståndet för enskilda preparat mäts från strandlinjen vid besprutningstidpunkten. Körspåren behöver inte ändras med anledning av de nya skyddsavstånden. Det räcker om man vid besprutningen stänger bommens munstycken på ett område som är lika brett som skyddsavståndet.

I de flesta fallen kan skyddsavståndet minskas om växtskyddsmedlet sprids med avdriftsreducerande munstycken. På 100 meters avstånd från vattendraget är det inte längre nödvändigt att använda avdriftsreducerande munstycken. Som hjälp för odlarna har Tukes gjort bilder som förtydligar skyddsavstånden. Bilderna visar också i vilka fall skog som växer mellan odlingen och vattendraget anses vara sådan skog att skyddsavstånden inte behöver iakttas.

Vad är ett vattendrag?

  • Vattenlagen ändrades vid ingången av 2012 och till vattendrag räknas förutom sjöar och tjärnar nu även mindre vattendrag än tidigare. Inte heller i den nya vattenlagen anses diken vara vattendrag.
  • I Landsbygdsverkets (MAVI) Vipu-tjänst kan odlaren kontrollera om hans egen åkerodling ligger vid ett vattendrag enligt den nya vattenlagen. Odlarna informeras om den nya vattenlagen även i samband med stödansökan 2015.
  • Från och med maj bör skogsplantskolor och andra yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel gå in på Lantmäteriverkets geodatafönster Paikkatietoikkuna för att kontrollera vattendragen enligt den nya vattenlagen.

Mer information:

www.tukes.fi/vattendragsbegransning -> materialet får fritt användas av medierna

Tukes växtskyddsmedelsregister

Avdriftsreducerande utrustning - bomsprutor  (pdf)

Avdriftsreducerande utrustning -fläktssputor (pdf)

EU:s växtskyddsmedelsförordning (2009/1107/EG)

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG)

Ramdirektivet för hållbar användning av bekämpningsmedel (2009/128/EG, särskilt § 11).

Överinspektör Leona Mattsoff, tfn 029 5052 047

e-post: [email protected]