Hoppa till innehåll

Tukes kemikaliesäkerhetstillstånd till Suomen Akkukeräys Oy – på anläggningen separeras metaller ur blyackumulatorer för fortsatt förädling

Mediatiedote
Utgivningsdatum 30.11.2021 8.15 | Publicerad på svenska 1.12.2021 kl. 14.57
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat Suomen Akkukeräys Oy tillstånd att i stor omfattning förvara blyackumulatorskrot, farligt avfall som uppstår i avfallsbehandlingen och kemikalier. I sin återvinningsanläggning i Raumo krossar företaget blyackumulatorer som använts i industrin och i fordon. Från ackumulatorerna separeras användbara metaller som skickas till Europa för fortsatt förädling.

I återvinningsanläggningen för ackumulatorer mottas, mellanlagras och behandlas ackumulatorer som tagits ur bruk i bilar och industrin. I behandlingen krossas ackumulatorerna och efter krossningen separeras plast, metaller och blypasta maskinellt och lämnas därefter för förnyad användning. Bly används bland annat för tillverkning av nya ackumulatorer och plasten återanvänds som material för ackumulatorhöljen. 

Suomen Akkukeräys Oy ligger på hamnområdet där det redan tidigare finns anläggningar som lagrar och behandlar farliga kemikalier.  De komponenter som erhålls efter krossning av ackumulatorerna transporteras i sjöcontainrar till Europa för vidare behandling. Förbehandling av ackumulatorerna minskar riskerna i samband med transporten.  

När krävs tillstånd av Tukes?

– Tukes kemikaliesäkerhetstillstånd krävs om det behandlas och lagras farliga kemikalier i stor omfattning på anläggningen, säger överinspektör Matti Peippo vid Tukes.

Anläggningen måste själv föra bok över vilka kemikalier eller vilket avfall som används eller uppstår i verksamheten samt vilka farliga egenskaper de har. Vid utökning av verksamheten kan också behoven av tillstånd ändras. Som hjälp för att utreda och följa upp tillståndsplikten har det utvecklats en kalkylator som utnyttjar myndigheternas kemikalieregister. 

Det krävs tillstånd av Tukes för behandling och lagring av farligt avfall om verksamheten kan medföra risk för storolycka. Tillståndsplikten gäller även behandling och lagring av sådana föremål som innehåller farliga ämnen som kan släppas ut ur föremålen i samband med lagringen eller behandlingen och orsaka risk för storolycka. En sådan risk finns vid krossning och deponering av blyackumulatorer.  

Anläggningen måste identifiera och hantera säkerhetsriskerna 

Hanteringen av blyackumulatorer är förenad med brandrisk. Dessutom är det en risk att miljöskadligt bly och miljöskadliga blyföreningar hamnar i marken eller vattenmiljön. Ackumulatorer med elektrisk laddning kan vid kortslutning orsaka en eldsvåda. Även litiumjonbatterier som hamnat bland blyackumulatorerna medför en betydande brandrisk. 

– I tillståndsbeslutet ställdes villkor speciellt i anslutning till brandsäkerheten. Ansökaren identifierade eldsvådor som en händelsekedja med följden att fasta svårlösliga blyföreningar kan komma att spridas från anläggningsområdet till omgivningarna. Upptäckt av bränder i tidigt skede och att hålla brandbelastningen liten och separerad från antändningskällor är viktiga metoder för att förhindra bränder, berättar Peippo.

Om det trots åtgärderna uppstår en stor brand i ackumulatorlagret kan det i hamnområdet och dess omedelbara närhet uppstå direkt fara på grund av svaveloxider från svavelsyra. På kemikalieanläggningar som övervakas av Tukes finns en skyldighet att informera andra och befolkningen om eventuella olycksrisker och deras konsekvenser. 

Tukes övervakar verksamheten vid anläggningen och gör en ibruktagningsbesiktning där samt regelbundna inspektioner enligt övervakningsplanen. Med inspektionerna kontrolleras att företaget följer de förfaranden man beskrivit i sin säkerhetsrapport, om till exempel riskbedömning, underhåll, personalutbildning samt ordnande av olycksövningar. 

 Återvinning av blyackumulatorer är bra för miljön och främjar cirkulär ekonomi

Varje företag och medborgare kan främja den cirkulära ekonomin genom att se till att ackumulatorer återvinns på rätt sätt. Återvinning av blyackumulatorer minskar behovet av att bryta nytt material i gruvor. Materialen från ackumulatorer används på många sätt, till exempel för att tillverka nya ackumulatorer och ackumulatorhöljen. Genom att lämna blyackumulatorer till rätt slags insamlingsstationer förhindras farliga ämnen att hamna i naturen. 

Blyackumulatorer tas emot av bland annat avfallsstationer, insamlingsstationer för farligt avfall, säljare av blyackumulatorer, bilservice, skrothandlare och ackumulatoråtervinningsanläggningar. 
Litiumjonbatterier hör inte hemma bland blyackumulatorer i insamlingen, utan de ska alltid lämnas separat i insamlingen av farligt avfall. Litiumjonbatterier finns bland annat i elverktyg, elcyklar, bärbara datorer och mobiltelefoner. 

Ytterligare information: 
Överinspektör Matti Peippo, tfn 029 5052 059
e-postadresser har formatet: [email protected] 

Länk till Tukes tillståndsbeslut (på finska)

 

Kemikaalilaitosten ja -varastojen turvallisuus