Tukes förbjöd försäljningen av farliga usb-laddare

Tukes 21.12.2016 9.15
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa tio usb-laddare som sålts i webbutiker. Hälften av laddarna visade sig vara så bristfälliga att försäljningen av dem förbjöds. Endast en av de testade laddarna fick rena papper.

Tukes förbjöd försäljningen av laddarna på grund av brister i transformatorernas isolering. Bristande isolering kan i vissa situationer medföra fara för elstöt för användaren. Två laddare hade så allvarliga brister att Tukes bestämde att de ska dras tillbaka från konsumenterna.

Fyra laddare fick en anmärkning. Bristerna gällde främst märkningar och bruksanvisningar.

De lagstadgade dokumenten för laddare, till exempel försäkran om överensstämmelse, var i ordning för alla utom en produkt. Importören av denna produkt beslöt på eget initiativ att sluta sälja laddaren.

CE-märkning fanns på alla laddare.

Samtliga testade produkter salufördes i finländska webbutiker. Webbutikerna valdes ut slumpmässigt.

Importören ska säkerställa att kraven uppfylls

Importören ska se till att tillverkaren av produkten har utfört de förfaranden med bedömning av överensstämmelse som ska tillämpas på den elektriska produkten och upprättat den erfordrade tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse.

Dessutom ska importören granska att apparaterna är försedda med ändamålsenliga märkningar, såsom CE-märkning. CE-märkningen är tillverkarens anmälan om att produkten uppfyller de krav som Europeiska unionens ställer på den. Importörerna ska dessutom säkerställa att instruktioner och säkerhetsinformation bifogas elektriska apparater.

Utöver uppgifterna om tillverkaren ska importörerna uppge sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller sitt registrerade varumärke och sin postadress på den elektriska apparaten eller om detta inte är möjligt på apparatens förpackning eller i medföljande dokument.

Farliga produkter finns i marknadsövervakningsregistret

Tukes övervakar säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos de elektriska produkter som släppts ut på marknaden.

Tukes marknadsövervakningsregister innehåller information om produkter som dragits tillbaka. I de test som Tukes låtit göra har produkterna visat sig vara farliga eller i övrigt väsentligt strida mot kraven på dem.

Registret omfattar även företags frivilliga återkallelser av farliga produkter, borttagningar från marknaden och säkerhetsdatablad.

Närmare upplysningar

överinspektör Reino Rinnemaa, tfn 029 5052 143, [email protected]