Tukes påminner verksamhetsutövarna om kraven på personlig skyddsutrustning

Tukes 22.7.2014 9.00
Pressmeddelande

Personlig skyddsutrustning på marknaden måste uppfylla europeiska säkerhetskrav, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Skyddsutrustning ska vara CE-märkt och ha bruksanvisning på finska och svenska. Verksamhetsutövaren ansvarar för att det på marknaden endast finns personlig skyddsutrustning som överensstämmer med kraven. Tukes övervakar att personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter är säker och överensstämmer med kraven. 

Med personlig skyddsutrustning avses varje utrustning eller skyddsbeklädnad som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot hälso- eller säkerhetsrisker. Exempel på personlig skyddsutrustning för konsumenter är fotgängarreflexer, halkskydd för skor, flytvästar, olika sporthjälmar såsom slalomhjälmar och bobollshjälmar, samt skyddsutrustning för kampsporter – från benskydd till skydd för huvudet.

Skyddsutrustning indelas i tre kategorier beroende på hur allvarliga risker den ska skydda mot. Kategori 1 omfattar enkel skyddsutrustning som skyddar mot mindre risker. Skyddsutrustning som skyddar mot andra än mindre risker (kategori 2 och 3) ska EG-typkontrolleras av ett anmält organ. Endast tillverkaren eller dennes representant inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan låta utföra en EG-typkontroll. Det anmälda organet utfärdar ett EG-typkontrollintyg för utrustning som är i överensstämmelse med kraven. Innan skyddsutrustningen släpps ut på marknaden ska tillverkaren eller dennes representant upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse. Importörer anses vara tillverkare av personlig skyddsutrustning, om de släpper ut utrustningen på marknaden i eget namn eller under eget varumärke. De har då samma skyldigheter som tillverkaren har. På  Tukes webbplats  finns närmare information om krav på personlig skyddsutrustning.

Lagstiftningen om personlig skyddsutrustning förutsätter att skyddsutrustningen är CE-märkt. CE-märket ska vara så beständigt att det inte kan avlägsnas under skyddsutrustningens användningstid. Om detta inte är möjligt på grund av produktens egenskaper, kan CE-märket anbringas på förpackningen. Personlig skyddsutrustning ska åtföljas av ändamålsenlig bruksanvisning på både finska och svenska.

På marknadsövervakningen av personlig skyddsutrustning för konsumenter tillämpas  konsumentsäkerhetslagen (920/2011). Konsumentsäkerhetslagen ger möjlighet att dra tillbaka en konsumtionsvara från marknaden, om den saknar lagstadgad CE-märkning eller om märkningen inte överensstämmer med kraven.

Myndigheterna kontrollerar inte personlig skyddsutrustnings säkerhet på förhand. Verksamhetsutövarna, dvs. tillverkarna, distributörerna och återförsäljarna av produkterna, ansvarar för att det på marknaden endast finns personlig skyddsutrustning som överensstämmer med kraven. Tukes uppmanar verksamhetsutövarna att sätta sig in i kraven på personlig skyddsutrustning och se till att endast överensstämmande produkter finns på marknaden och att produkterna åtföljs av ändamålsenlig bruksanvisning på finska och svenska. Dokumenten om skyddsutrustningens överensstämmelse med kraven, såsom intyg om EG-typkontroll och EG-försäkran om överensstämmelse, ska på begäran uppvisas för övervakningsmyndigheten.

Mer info:
produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola, tfn 029 5052 197
[email protected]