Hoppa till innehåll

Tukes påminner industrianläggningar om tillståndsförfaranden och förpliktelser gällande tryckbärande anordningar när reservenergislag planeras.

Utgivningsdatum 4.3.2022 11.26
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket påminner om att kraven i lagstiftningen ska följas också i situationer där man vill trygga energitillförseln till anläggningarna på grund av den hotande situationen i världen.

Kemikaliesäkerhetslagstiftningen ställer krav på hantering och lagring av farliga kemikalier. Lagstiftningen ska följas, och bestämmelserna har inga undantag från tillstånds- eller anmälningsförfarande. Detta innebär att de tillstånd som kemikaliesäkerhetslagstiftningen kräver ska skaffas för nya cisterner och anordningar avsedda för lagring av brännoljor och flytgas (gasol). Tillstånd för anläggningar som hanterar och lagrar kemikalier i stor omfattning behandlas av Tukes. När det gäller små objekt görs en anmälan till räddningsverket på det sätt som bestäms i statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015).

I tillståndsprocessen hos Tukes ingår rundor för hörande och utlåtanden. Tillståndsprocessen tar i sin helhet flera månader. För anläggningar vars tillstånd för bränslecisterner har upphävts förutsätts samma förfarande om avsikten är att på nytt ta cisterner i bruk.

Ibruktagning av lager och anläggningar när tillståndet är avbrutet

Om lagringen har avbrutits måste det säkerställas att verksamheten är säker innan cisternerna tas i bruk på nytt. I praktiken betyder detta minst kontroll av cisternernas inre samt säkerställande av funktionen för cisternernas utrustning, rörsystem, pumpar, vallutrymmen och eventuella släckvattensystem. Dessutom ska det kontrolleras att cisternernas påfyllningsplats och hanteringen av släckavloppsvatten uppfyller kraven i bestämmelserna. Ny ibruktagning kan också förutsätta en ny ibruktagningsbesiktning som görs av tillsynsmyndigheten.

Ibruktagning av pannor med reservbränsle

Om en panna tas i bruk med reservbränsle ska det säkerställas att pannan och dess brännarsystem lämpar sig för reservbränslet (till exempel lätt brännolja). Säkerheten för drift av pannan ska säkerställas med en ändringsbesiktning som görs av ett godkänt besiktningsorgan.

Om en förrådsställd panna tas i bruk på anläggningen ska ett godkänt besiktningsorgan göra en ändringsbesiktning av den innan ibruktagning. I ändringsbesiktningen ska även övervakningen av driften och dess förutsättningar kontrolleras.

Mer information:

Kati Hietamäki, gruppchef, tfn +358 295 052 011 (hantering och lagring av farliga kemikalier)

Johanna Soppela, överinspektör, tfn +358 295 052 585 (pannanläggningar)

E-postadresserna har formatet [email protected]

Tillbaka till toppen