Hoppa till innehåll

Tukes utreder säkerheten hos elinstallationer i nya egnahemshus

Tukes
Utgivningsdatum 10.11.2016 8.35
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder denna höst hur väl elinstallationer, ibruktagningsbesiktningar och besiktningsprotokoll för nya egnahems- och parhus samt sommarstugor uppfyller de krav som ställs på dem. Den riksomfattande utredningen görs nu för fjärde gången. Enligt tidigare utredningar uppfylls kraven i huvudsak väl, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar i förfarandena.

Elentreprenörer måste enligt bestämmelserna utföra en ibruktagningsbesiktning av elanläggningar i nya mindre objekt innan anläggningarna tas i bruk, med några få undantag. Med mindre objekt avses ett egnahems- eller parhus eller sommarstugor. Vid ibruktagningsbesiktningen säkerställer elentreprenören såväl sensoriskt som genom mätning och testning att elanläggningen är i ordning och uppfyller de krav som ställs på den. Vid ibruktagningsbesiktningen uppgörs ett protokoll som byggnadstillsynen ber om att få till påseende innan man beviljar tillstånd att flytta in.

- Ibruktagningsbesiktningen är den enda besiktningen som krävs vid mindre objekt, och därför är både den och besiktningsprotokollet så viktiga. Med hjälp av dessa kan exempelvis den som bygger ett egnahemshus säkerställa att elanläggningen är säker och att den kan tas i bruk, säger överinspektör Timo Pietilä från Tukes grupp för elanläggningar.

- För byggherrar kan dessa saker vara nya, men för varje elentreprenör ingår det i yrkeskunskapen att veta vilka dokument som hör till vid ett nybygge.

Kvaliteten på elinstallationer har förbättrats

Vid den utredning som nu utförs går auktoriserade besiktningsmän igenom ca hundra nya mindre objekt på olika håll i Finland. Vid utredningen undersöker man om elanläggningen är säker och installerad enligt standarden, om ibruktagningsbesiktningen har utförts och besiktningsprotokollet är tillbörligen ifyllt samt om entreprenören har levererat de slutliga elritningarna och handlett i användningen av elanläggningen.

Utredningen görs nu för fjärde gången. Vid den förra utredningen som gjordes år 2011 framkom att installationsarbetena var på en godtagbar nivå och innefattade högst enstaka mindre brister för största delen (87 %) av objekten. Brister som skulle medföra omedelbar fara upptäcktes inte. Ibruktagningsprotokoll enligt bestämmelserna hade uppgjorts för nästan alla (91 %) objekt. Elritningarna hade uppgjorts och överlåtits till innehavaren för en majoritet (64 %) av objekten.

- Utgående från de tre föregående utredningarna kan man konstatera att det har skett en positiv utveckling i den tekniska nivån på elinstallationer och i ibruktagningsbesiktningarnas omfattning. Baserat på år 2011 finns det ändå fortfarande utrymme för förbättringar, konstaterar Timo Pietilä.

Utredningen utförs av auktoriserade besiktningsmän, som inspekterar objekten fram till slutet av november. Kontaktbegäran har genom slumpmässigt urval skickats till byggherrar för vilkas objekt det har utförts en inflyttnings- eller slutbesiktning. Det är frivilligt och kostnadsfritt att delta i utredningen.

Tukes informerar om utredningens resultat när de blir färdiga.

Checklista för elarbeten som utförs av byggherrar vid mindre objekt

  • Elarbeten förutsätter rättigheter att utföra installationer. Säkerställ innan arbetena inleds t.ex. med hjälp av Tukes entreprenörsregister att elentreprenören har tillstånden i skick.
  • Gör ett skriftligt entreprenadavtal om elentreprenaden.
  • Elentreprenören är skyldig att utföra en ibruktagningsbesiktning av installationsarbetet och att överlåta besiktningsprotokollet till innehavaren av elanläggningen.
  • Om elentreprenören inte sköter sin besiktningsskyldighet, måste innehavaren av elanläggningen själv se till att låta göra en ibruktagningsbesiktning.
  • Det är alltid möjligt att låta en tredje part göra en certifieringsbesiktning av installationsarbetet, även om bestämmelserna inte kräver det. Man kan även låta göra en frivillig besiktning t.ex. i samband med byte av bostad.
  • Innehavaren av byggnaden ansvarar för att elritningarna och ibruktagningsbesiktningens protokoll bevaras.

Mer information

överinspektör Timo Pietilä, tfn 029 5052 631
sektionschef Harri Westerlund, tfn 029 5052 572
[email protected]

Tillbaka till toppen