Tukes har utrett: en gammal brandvarnare fungerar inte tillförlitligt

Tukes 8.3.2018 8.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett hur åldern påverkar en brandvarnares funktion. Baserat på utredningen upptäckte man att en gammal brandvarnare inte fungerar tillförlitligt och att den bör bytas med högst 5–10 års mellanrum.

För utredningen anskaffade Tukes gamla brandvarnare som skänktes av användare, och vilka till största delen var av joniserande typ. Bland dem valde man ut 70 st. 2–33 år gamla brandvarnare för testning.

Till testerna valde man enbart sådana brandvarnare vilkas akustiska larm fungerade när man tryckte på testknappen. För att få ett riktmärke för gamla brandvarnares känslighet för rök testade man också åtta nya brandvarnare. Av de testade brandvarnarna var 23 st. optiska och 55 st. joniserande.

Känsligheten för rök testades med två olika typer av bränder i Räddningsinstitutets Brandteater. Vid en pyrande brand i trä bildas det långsamt ljus rök, medan rökbildningen vid en brand i polyuretan är snabb och röken är mörk.  De testade brandvarnarna reagerade på röken, men det var stor spridning i reaktionstiderna. De joniserande brandvarnarna verkade fungera mer likartat, speciellt vid en polyuretanbrand. 

Några decibelvärden för brandvarnarnas ljudstyrka uppmättes inte, men baserat på en uppskattning med enbart hörseln hade ljudstyrkan helt klart försvagats, i synnerhet hos de smutsigaste, mest rostangripna och äldsta brandvarnarna. Nedsmutsning kan dessutom orsaka antingen att en brandvarnare blir för känslig eller att känsligheten minskar. För hög känslighet ökar antalet falsklarm, och då ökar risken för att man tar brandvarnaren ur bruk, medan en blott några minuter långsammare reaktion hos en brandvarnare fördröjer upptäckten av en brand betydligt och därigenom en tillräckligt tidig utrymning och inledning av släckningsåtgärder. 

De upptäckta åldersbetingade förändringarna i brandvarnarna – nedsmutsning, förändrad känslighet för rök, rostbildning, försvagad ljudstyrka samt förändringarnas inverkan på funktionen – stöder kravet på förnyelse av brandvarnare. En brandvarnare ska bytas senast efter 10 år, om inte tillverkaren har angett en kortare livslängd för brandvarnaren.

I projektet sammanställde man också statistik över brandvarnares funktion vid bränder. Statistiken upplyser om att människors åtgärder är den största orsaken till att brandvarnare inte fungerar. Regelbunden kontroll av brandvarnarnas funktionstillstånd genom tryckning på testknappen samt byte av batteri är mycket viktiga åtgärder för att verifiera att brandvarnaren fungerar.

Projektet genomfördes i samarbete med Finans Finland, Sotningsbranschens Centralförbund, Olycksutredningscentralen, Räddningsinstitutet, inrikesministeriet, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland samt räddningsverkens partnernätverk. Baserat på de erhållna resultaten kommer man att genomföra ett fortsättningsprojekt.

Mer information:

Överinspektör Karoliina Meurman, tel. 029 5052 651, [email protected].

Länkar:

Slutrapport från projektet ”Utredning av brandvarnares åldrande”   (på finska)

 Brandvarnaranimation  (på finska)