Hoppa till innehåll

Tukes tillstånd för LNG-mellanlager i Vasa – behovet av flytande naturgas i Finland har ökat sedan importen av naturgas från Ryssland upphörde

Mediatiedote
Utgivningsdatum 10.6.2022 8.22 | Publicerad på svenska 10.6.2022 kl. 9.22
Pressmeddelande

I april beviljade Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tillstånd för ett LNG-mellanlager som färdigställs i Vasklot hamn i Vasa. Lagret har tagits i bruk denna vecka. Lagret för flytande naturgas, alltså LNG, är ämnat för industrin i Vasaområdet industri och för fartygstrafiken mellan Vasa och Umeå. Behovet av flytande naturgas i Finland har ökat sedan importen av naturgas från Ryssland upphörde i maj.

LNG-mellanlagret täcker Vasaområdets behov

Det 450 m3 LNG-lagret i Vasa används av industrin i området, och lagrets LNG kan också användas som bränsle för fartygstrafiken. LNG transporteras med tankbil både till mellanlagret och slutkunden.  I lagret i Vasa förångar man inte LNG till naturgas.

De LNG-lager som tidigare byggts i Finland används av enskilda industrianläggningar, och i de här lagren leds naturgas som förångats av LNG till förbrukningsanordningarna genom rörsystem.  

Säkerheten i LNG-lagret har säkerställts på flera sätt

Säkerheten i lagret säkerställs genom att följa säkerhetsprinciper och -arrangemang enligt de europeiska standarderna för LNG-lager. I tillståndsansökan har man klargjort hur kraven i standarderna uppfylls. Antändningsrisken minimeras med hjälp av olika säkerhetsåtgärder. Man har förberett sig för läckage genom snabb isolering och arrangemang för läckagekontroll, som med en kanal och bassäng för uppsamling av läckage. I lagret finns nödstoppsbrytare för att förhindra och begränsa farliga situationer. 

Säkerhetsrapporten uppfyller kraven i EU-lagstiftningen

Enligt mängden LNG som ska förvaras är lagret en anläggning som kräver en säkerhetsrapport. Angående krav på dess ledningssystem och säkerhetsrapport klassificeras en anläggning som denna i den högsta kategorin enligt EU:s gemenskapslagstiftning. Under behandlingen av tillståndsansökan har Tukes säkerställt att ledningssystemet och säkerhetsrapporten uppfyller kraven i EU-lagstiftningen.  

Tukes övervakar säkerheten i och utför besiktningar i lagret

Förutom att behandla tillståndsansökan har Tukes gjort en ibruktagningsbesiktning av LNG-lagret innan verksamheten inleds. Tukes gör årligen återkommande besiktningar av lagret.  

Behandlingen av tillstånd för LNG-lager tar tid – först ska andra myndigheter och grannar höras 

– Tillståndsbehandlingen för LNG-lager är en process med många faser, och den räcker flera månader. Handläggningstiden för en tillståndsansökan som kräver kungörelser och utlåtanden är cirka 8 månader. Det är utlåtanden från andra myndigheter och de närmaste grannarnas möjligheter att framföra åsikter och anmärkningar om projektet som påverkar handläggningstiden, säger Suvi Perälä, överinspektör på Tukes.

Utöver tillståndet måste en ibruktagningsbesiktning av anläggningen utföras. Besiktningen görs vanligen efter besvärstiden för tillståndsbeslutet har löpt ut. 

Ytterligare information:
överinspektör Suvi Perälä, tfn 029 5052 134
e-postadresser har formatet: [email protected]

Bilaga 1: Tukes tillståndsbeslut (på finska)

Bilaga 2: Fakta

Vad avses med LNG?

Flytande naturgas, LNG (Liquefied Natural Gas), är en naturgas som kylts ner till 162 minusgrader. Genom att omvandla naturgasen från gas till flytande form komprimeras dess volym till ungefär en sexhundradedel. Innan användning förångas LNG till gas. 

Hur används LNG?

Naturgas som förångats från flytande naturgas används både i industri och trafik. Med flytande naturgas kan man till exempel ersätta gasol i industriprocesser och brännolja i värmeproduktion.

Bilaga 3. Bilder av LNG-lagret i Vasa
 

LNG-varastoalue Vaasan Vaskiluodossa

Bild 1: Av säkerhetsskäl är LNG-lagret i sin helhet inhägnat.

LNG-säiliö Vaasan Vaskiluodon varastolla

Bild 2: LNG lagras i två cisterner på 225 m3. Cisternernas säkerhet säkerställs genom en vakuumisolerad struktur med dubbla väggar.

LNG:n purku- ja lastausalue Vaasan Vaskiluodossa

Bild 3: Lossning och lastning av tankbilar sker på ett lastningsområde utanför inhägnaden. LNG transporteras med tankbil både till mellanlagret och slutkunden.

Vuotoallas Vaasan Vaskiluodon LNG-varastolla

Bild 4: LNG-läckor styrs längs uppsamlingskanaler till en djup insamlingsbrunn. På det här sättet förångas LNG så lite som möjligt vid läckage. Om förångad LNG skulle antändas förblir brandens termiska effekt begränsad.

Tillbaka till toppen