Hoppa till innehåll

Tukes undersökte filtreringseffektiviteten och andningsmotståndet av tygmasker – stor variation i maskernas egenskaper

Mediatiedote
Utgivningsdatum 16.12.2020 9.17 | Publicerad på svenska 21.12.2020 kl. 10.29
Pressmeddelande

EU har tydliga krav på kirurgiska mun- och nässkydd och andningsskydd. På tygmasker har man däremot inte ställt några enhetliga krav inom EU. Standardiseringsarbetet om tygmasker har påbörjats på europeisk nivå i december 2020 och en förstandard som publicerades i somras används som underlag i arbetet. I syfte att skaffa bakgrundsinformation och som underlag för standardiseringsarbetet har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit testa marknadens utbud av tygmasker och undersökt deras filtreringseffektivitet och andningsmotstånd. Resultaten visar att egenskaperna hos tygmaskerna på marknaden varierar stort.

Tukes lät VTT genomföra undersökningen i oktober 2020 genom att tillämpa förstandarden för tygmasker. Till undersökningen valdes totalt 22 tygmasker av olika konstruktioner och material som var till salu i nätbutiker och fysiska butiker. 20 av maskerna var tvättbara tygmasker och två var engångsmasker av fibertyg.  Maskernas material eller dess täthet undersöktes inte i detta projekt, inte heller maskernas kemiska eller eventuella antimikrobiella egenskaper.

Användningsändamålet av tygmasker är att minska spridningen av droppar från användarens luftvägar i omgivningen. Utöver filtreringseffektiviteten av materialet bör man också se till att maskens andningsmotstånd inte gör det för tungt att använda masken. 

–    Vid utveckling av krav är det viktigt att tänka på att masken ska minska spridningen av droppar i omgivningen så effektivt som möjligt utan att göra det orimligt svårt att andas, säger överinspektör Reija Sironen från Tukes. 

–    Resultaten från undersökningen ger material för standardiseringsarbetet. Tukes är en myndighet för produktsäkerhet som kontrollerar att produkterna överensstämmer med kraven och ger inte rekommendationer om användning av masker. Testresultaten visar dock att en mask kan minska spridningen av droppar i omgivningen.

Testet omfattade totalt sex stycken masker avsedda för barn. Enligt resultaten avvek andnings- och filtreringsegenskaperna hos barnens masker inte från masker avsedda för vuxna.

Stor variation i tygmaskernas filtreringseffektivitet

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) smittar coronaviruset i första hand som droppsmitta när en insjuknad person hostar eller nyser. 

I undersökningen utreddes filtreringseffektiviteten av maskernas material. Värdet för filtreringseffektiviteten indikerar hur effektivt materialet filtrerar partiklar i andningsluften. Filtreringseffektiviteten mättes inom partikelstorleksintervallen 0,1–5 mikrometer (en tusendels millimeter). Enligt rekommendationerna i förstandarden angavs värdet på filtreringseffektiviteten i testresultaten med partiklar i storleken 3 mikrometer. Storleksintervallen av coronavirusen är normalt cirka 0,05–0,2 mikrometer.

Enligt resultaten har tvättbara masker en låg filtreringseffektivitet för små partiklar på mindre än 0,2 mikrometer, i allmänhet under 30 %. Resultaten bekräftar alltså att tygmasken inte skyddar sin bärare från virussmitta. Däremot är andningsskydd avsedda att skydda sina användare. 

Mätningsresultaten av filtreringseffektiviteten bekräftar också det att tygmaskerna kan minska mängden av större droppar och stänk som en användare kan sprida i sin omgivning. Filtreringseffektiviteten av tygmaskerna på marknaden för partiklar i storleken 3 mikrometer varierade stort: elva, dvs. hälften av alla tygmasker som undersöktes nådde värden på över 70 %, men med väldigt tunna material var värdena lägre än 10 %.

Engångsmasker av fibertyg placerade sig i toppen av testresultaten med hänsyn till en kombination av filtreringseffektivitet och andningsmotstånd. I fråga om tvättbara masker var det inte möjligt att se någon egenskap eller något material som skulle indikera att en viss konstruktionslösning skulle vara betydligt bättre än andra.

Stora skillnader i värden av andningsmotstånd

Värdet på andningsmotstånd beskriver i vilken grad materialet hindrar andningen. Ju högre värde, desto sämre flödar luften genom materialet. Värden på andningsmotståndet hos tygmaskernas material varierade stort mellan produkter. 

Vid mätning av andningsmotståndet mäts endast materialet, inte hela masken, så att värdet på andningsmotståndet inte omfattar eventuellt läckage från sidan som uppstår exempelvis vid näsan eller maskens kant. Även om värdet på materialets andningsmotstånd är högt, känns masken inte nödvändigtvis kvävande om luften kan röra sig mellan maskens kanter och ansiktet. Det innebär dock att masken inte sitter tätt.

Maskens andnings- och filtreringsegenskaper påverkas bland annat av tätheten och tjockleken av materialet samt antalet lager. Dessutom är passformen viktig för komforten att använda masken. Det lönar sig för konsumenter att jämföra olika masker för att hitta en modell som sitter bra på ansiktet och som inte gör det tungt att andas.

Standardiseringsarbetet om tygmasker har börjat

Europeiska standardiseringskommittén CEN utarbetade sommaren 2020 en förstandard för tygmaskernas egenskaper och testning. De länder som redan hade utfärdat rekommendationer om tygmasker deltog i beredningsarbetet för förstandarden. Förstandarden för tygmasker förpliktar inte på samma sätt som lagstiftningen och de gränsvärden som anges i förstandarden inte är obligatoriska. Förstandarden presenterar även olika metoder för att testa produkter. Med förstandarden som underlag har arbetet inletts för ta fram enhetliga tekniska specifikationer för en teknisk rapport, syftet är alltså inte att ändra lagstiftningen.

Standarder och tekniska rapporter är rekommendationer till sin natur. Myndigheterna kan utnyttja standarder och tekniska rapporter som hjälpmedel vid bedömning huruvida en produkt uppfyller säkerhetsnivån i enlighet med lagstiftningen. Tukes bistår arbetsgruppen som arbetar med rapporten. Resultaten från undersökningen av tygmasker bidrar till sin del vid definiering av krav och testningsmetoder som gäller tygmasker. 

–   Testerna har i första hand inte utförts med tanke på marknadskontrollen, utan syftet med undersökningen var att ta fram mer information om egenskaperna hos tygmasker för standardiseringsarbetet, berättar överinspektör Reija Sironen från Tukes.   

På marknaden finns tre typer av för konsumenter avsedda masker som bärs framför näsan och munnen: tygmasker, kirurgiska mun- och nässkydd och andningsskydd. Dessa masker har olika användningsändamål och omfattas av olika lagstiftningar. Till Tukes hör marknadskontrollen av tygmasker och personlig skyddsutrustning avsedd för konsumentbruk. Tukes bestämmer inte över och övervakar inte heller användningen av masker eller skydd. Rekommendationer för användningen av tygmasker utfärdas av social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Ytterligare information: 
Överinspektör Reija Sironen, tfn 029 5052 016, fö[email protected]
 

Bilagor:

Bilaga: En bild på tygmasker som undersöktes i projektet

Bilaga: Tips för tillverkare, importörer och försäljare av tygmasker

Bilaga: VVT:s kundrapport (VTT-CR-01496-20) relaterad till undersökningen  (på Finska)

Bilaga: Resultat av undersökningen som grafer (på Finska)

Länkar: 

Ytterligare information om olika skydd och masker

THL Institutet för hälsa och välfärd


 

Tillbaka till toppen