Hoppa till innehåll

Tukes varnar om julleksaker som medför kvävningsrisk

Tukes
14.12.2017 10.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa 20 favoritleksaker inför julsäsongen, av vilka fyra upptäcktes innebära en allvarlig fara. I tre träleksaker fanns små delar av vilka barn under tre år kan kvävas. I en rolldräkt upptäcktes en farlig risk för brännskada och emballagepåsen för samma leksak orsakade kvävningsrisk.

Träleksakerna som medförde kvävningsrisk är en fjäderdriven rallybil, City Tour Bus och ABC-knoppussel. I rolldräkten av Marshall i Tasspatrullen (Ryhmä Hau) hittades risk för en allvarlig brännskada och dess förpackningspåse hade kvävningsrisk för barn. I märkningarna för kristallodlingsset Crystal fanns allvarliga brister vilka äventyrar säker användning av leksaken.

I år har Tukes låtit testa ett mångsidigt urval av leksaker hitprodukter, kända licensmärken och traditionella leksaker. Proverna köptes från stormarknader, stenfotsaffärer och nätbutiker. Tukes övervakar saluförda produkter genom stickprov. Produkterna väljs på ett riskbaserat sätt, dvs. för testning tas produkter som bedöms sannolikt ha mer säkerhetsbrister än genomsnittet.

Säkerheten hos leksaker och andra konsumtionsvaror ligger på företagens ansvar. Myndigheterna testar dem inte på förhand. Företagen är skyldiga att tillförsäkra att saluförda produkter uppfyller de krav som ställs på dem i lagstiftningen.

I följande leksaker upptäcktes fara för barns säkerhet:

Rolldräkten av Marshall i Rubie’s Tasspatrullen (Ryhmä Hau) – allvarlig risk för brännskada och kvävningsrisk. Huvudbonaden till dräkten antänds för lätt och emballagepåsen är av för tunn plast vilket medför kvävningsrisk.

Fjäderdriven rallybil Pintoy – kvävningsrisk. Från leksaken lossnar små delar som är farliga för barn under tre år.

Hape ABC-knoppussel – kvävningsrisk. Från leksaken lossnar små delar farliga för barn under tre år.

New Classic Toys City Tour Bus – kvävningsrisk. Från leksaken lossnar små delar som är farliga för barn under tre år.

Crystal-kristallodlingsset – Produkten saknar såväl bruksanvisningar som behövs för trygg användning som kemikalieförteckningen på finska och svenska.

Konsumenterna uppmanas ta de ovannämnda produkterna ur bruk samt följa med företagens annonsering och anvisningar för ytterligare åtgärder.

Dessutom hittades i fem andra leksaker mindre brister på märkningar, vilka dock inte medför någon allvarlig fara med tanke på deras användning.

Även om vi köpte leksakerna riskbaserat, var antalet farliga produkter alltför högt. Här har inköparna inom handeln utrymme för förbättring. Det var positivt att i ingen av de testade leksakerna upptäcktes förbjudna ftalater som används för att göra plasten mjukare. Annanstans i Europa har i år förbjudits flera leksaker med anledning av ftalater, säger överinspektör Anja Merenkivi.

Inga förbjudna kemikalier i kosmetiska produkter för barn

Tukes övervakade i höst också kosmetiska produkter avsedda för barn. Med kosmetiska produkter avsedda för barn avses till barn riktade kosmetika och smink vars förpackningar har gjorts lockande för barn t.ex. genom att dekorera dem med figurer som barn gynnar.

I 20 produkter kontrollerades förpackningspåskrifter och utifrån ingrediensförteckningen undersöktes att preparaten inte innehåller förbjudna ingredienser.

Resultaten var goda. Inte en enda produkt omfattade ingredienser som i kosmetikalagstiftningen är förbjudna. Med glädje lade vi också märke till att ingrediensförteckningarna i dessa produkter är relativt korta, konstaterar överinspektör Anna Vuori.

Förpackningspåskrifterna var bristfälliga: sex produkter hade inga märkningar på finska och svenska som krävs i lagstiftningen.

Bastu- och rumsdofter saknade varningspåskrifter

Tukes övervakade även bastu- och rumsdofter. Vi undersökte varningspåskrifter och kollade om produkten har klassificerats korrekt och om det om produktens kemikalier har gjorts en behörig anmälan till Tukes. Dofterna övervakades i detaljaffärer samt hos importörer och tillverkare.

Resultaten var dåliga: av 85 dofter hade 80 % bristfälliga varningspåskrifter. Bristerna varierade från mindre felaktigheter till att påskrifterna saknade helt och hållet.

De flesta bastudofter har klassificerats som mycket brandfarliga och hälsoskadliga. Därför ska produkterna ha behöriga varningspåskrifter för att varna om detta.

Faropiktogrammet om hälsofarlighet som man hittar på förpackningen ska tas på allvar. Om outspädd bastudoft kommer i kontakt med huden, kan den orsaka en allergisk reaktion. Enligt bruksanvisningarna ska doften först spädas ut med vatten och sedan kastas över stenarna i bastuugnen. På så sätt förblir halten av det sensibiliserande ämnet låg och det borde inte föreligga någon risk för antändning. Barnfamiljer ska också se till att dofterna förvaras så att småbarn inte kan komma åt dem, säger överinspektör Jussi Ollikka.

Mer information:

Bilder på farliga leksaker:
http://tukes.qbank.fi/v2.6/mb.php?h=1e3b33fca9ab25c69a50670130646e5d

Närmare uppgifter om farliga produkter:
Tukes marknadsövervakningsregister http://marek.tukes.fi/ (på finska)

Infografiken ”Resultat av leksaksövervakning” (på finska)

Leksaker: överinspektör Anja Merenkivi, tfn 029 5052 192
Kosmetiska produkter för barn: överinspektör Anna Vuori, tfn 029 5052 035
Bastu- och rumsdofter: överinspektör Jussi Ollikka, tfn 029 5052 086

E-postadresser: [email protected]