Hoppa till innehåll

Undantagstillstånd från Tukes för växtskyddsmedel med neonikotinoider

Tukes
Utgivningsdatum 30.11.2015 15.57
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av produkterna Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av oljeväxtfrön. Tillståndet gäller säden som sås våren 2016. Produkternas verksamma ämnen är neonikotinoider vilkas användning Europeiska kommissionen har förbjudit temporärt som eventuellt skadliga för bin. För bekämpning av jordloppor på våroljeväxter finns det fortfarande inte några ersättande betmedel eller andra effektiva metoder.


Europeiska kommissionen har våren 2013 förbjudit användningen av produkter som innehåller neonikotinoiderna imidakloprid, tiametoxam och klotianid och utsäde som behandlats med dem på grödor som är lockande för bi, eftersom de verksamma ämnena misstänktes orsaka bidöd. Bland odlingsväxterna betraktas bl.a. rybs och raps som grödor som är lockande för bin.

Undantagstillståndet beviljades för betning av utsäde våren 2016, eftersom det inte finns ersättande betmedel eller andra effektiva metoder för bekämpning av jordloppor. EU:s medlemsstater får bevilja undantagstillstånd för användning av produkterna i nödfall för högst 120 dygn, om bekämpning inte kan behärskas med andra rimliga medel.

På grund av Finlands nordliga läge utgörs merparten av vår oljeväxtodling av sorter som sås på våren. Våroljeväxterna är mer utsatta för angrepp av jordloppor än de slag som sås på hösten, och utan betning utvecklas i värsta fall endast en liten del av utsädet till plantstadiet. Odling av oljeväxter utan betning ökar besprutningen med växtskyddsmedel efter sådden, och detta räddar ändå inte ett redan skadat plantväxtbestånd. Dessutom är de syntetiska pyretroider som används i stället för betning mycket giftiga för pollinerare, andra leddjur och vattenorganismer.

– Oljeväxterna är utomordentligt väl lämpade för växelbruk vid spannmålsodling och de förebygger behovet av växtskyddsmedel. Oljeväxtodlingsbranschen skulle minska kraftigt eller kanske upphöra helt utan ett effektivt medel för bekämpning av jordloppor. Om odlingen upphörde skulle det leda till ansenliga svårigheter för produktionen av inhemska vegetabiliska oljor och till minskad självförsörjning av protein i Finland, säger direktör Kaija Kallio-Mannila.

Finlands Biodlares Förbund FBF r.f. har handlagt ärendet och motsätter sig inte undantagstillståndet – under förutsättning att sådden görs med andra än pneumatiska såningsmaskiner.

Försörjningsberedskapscentralen har lämnat in till Tukes sitt ställningstagande i vilket konstateras att rybsolja och proteinkross spelar en central roll som råmaterial för livsmedelsförsörjning och foderindustri. De här produkternas försörjningsberedskap framhävs särskilt i undantagsförhållanden.

Neonikotinoidernas skadlighet utreds vidare

Orsaken till användningsbegränsningarna för neonikotinoider är att de misstänks vara skadliga för bin. Europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA har sedan 2013 samlat in forskningsresultat om detta. När EFSA blivit färdig med bedömning av undersökningarna ska EU-kommissionen granska begränsningarna på nytt. EFSA har inte meddelat någon exakt tidtabell för detta men man torde försöka få bedömningen färdiggjord så snart som möjligt i den takt som resurserna medger.

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (numera i Naturresursinstitutet Luke) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira startade år 2013 ett tvåårigt projekt i vilket undersöks vilka effekter neonikotinoider som används vid betning och besprutning av oljeväxter har på bin. Enligt mellanrapporten som publicerades i september 2014 utsätts pollinerande insekter för halter som ligger nära riskgränserna. Man upptäckte ändå inte att neonikotinoiderna skulle ha påverkat bisamhällenas övervintring. Projektslutrapporten utkommer i december 2015.

– Vi måste se allvarligt på neonikotinoidernas effekter på pollinerande insekter såväl med tanke på ekosystemet som på grund av de skador som jordbruket kan orsakas. För närvarande kan de skador som jordloppor orsakar ändå inte behärskas med andra metoder. Man borde snabbt finna hållbara växtskyddsmetoder för betning av oljeväxter, säger Kaija Kallio-Mannila. 

Mer information:

Överinspektör Satu Rantala, tfn 029 5052 013

Direktör Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036

E-post: [email protected]

Tillbaka till toppen