Inga allvarliga brister upptäcktes i de pelar- och balkskor som Tukes lät testa

Tukes 7.11.2017 10.28
Pressmeddelande

Inga produkter som inte uppfyllde kraven på pelar- och balkskor som används i trä- och betongkonstruktioner upptäcktes i testerna som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beställde. Däremot fanns det brister i produkternas CE-märkningar.

Balkskornas hållfasthet i skick

Till testerna valdes balkskor för 45/48 x 198 träbalkar av sju tillverkare. Produkterna hade tillverkats i Europa och utanför Europa. De testade produkterna köptes i järnaffärer och nätbutiker. Sex av de sju testade produkterna var CE-märkta.

Balkskorna utsattes för ett standardenligt belastningstest där produkternas skarvhållfasthet testades. I testerna upptäcktes inga större skillnader i skarvhållfastheten. Träbalken som fästs i alla testexemplar bröts av belastningen före balkskon. Testerna visade att de hållfasthetsvärden som tillverkarna uppgett i prestandadeklarationerna var betydligt lägre än den hållfasthet som konstaterades i testerna.


Tillverkarnas hänvisningar till europeiska tekniska godkännanden (EES), på basis av vilka CE-märkningen gjorts, var bristfälliga för vissa produkter. Tukes utreder ärendet med importörerna.

Pelarskorna klarade dragtestet

Till testerna valdes pelarskor för 95 x 95 mm träbalkar av sju tillverkare. Pelarskorna hade tillverkats i Europa och utanför Europa. De testade produkterna köptes i järnaffärer och nätbutiker. Till testerna valdes tre produkter som saknade CE-märkning, tre produkter som CE-märkts enligt europeisk teknisk bedömning (EES) och en produkt med felaktig CE-märkning enligt den harmoniserade standarden EN1090-1. Tukes utreder ärendet med marknadsövervakningsmyndigheten i ifrågavarande tillverkningsland.


I testerna utsattes pelarskorna för ett standardenligt dragtest, där fästdonens förskjutning mättes. Alla pelarskor som valts till testningen var avsedda för att fästa lika stora träpelare i betong. En pelarsko var en justerbar modell som kan användas för 70-140 mm tjocka pelare. De pelarskor som CE-märkts på basis av en europeisk teknisk bedömning uppfyllde hållfasthetsvärdena i prestandadeklarationerna. I jämförelsen av testresultaten konstaterades att den icke CE-märkta justerbara pelarskon hade den sämsta draghållfastheten i testgruppen.  


Användning av icke CE-märkta pelar- och balkskor i bärande konstruktioner

Balk- och pelarskornas ändamålsenlighet bör bedömas utifrån byggplatsen, om de inte har CE-märkts på basis av en europeisk teknisk bedömning. Om produkter som inte är CE-märkta används i sådana pelar- och balkskarvar i vilka byggnadsplaneraren har planerat CE-märkta produkter, uppnås inte nödvändigtvis den planerade skarvhållfastheten.

Mer information:

Överinspektör Petri Kulmala, tfn 029 5052 128, [email protected]

Testningen av pelar- och balkskor är en del av det omfattande testningsprogrammet för byggmaterial som startade i slutet av 2016 och avslutas i slutet av 2017. Syftet är att ta fram en lägesbild av byggprodukters allmänna kvalitet och överensstämmelse med kraven. Med hjälp av resultaten utvecklas övervakningen av byggprodukter så att den är så effektiv och verkningsfull som möjligt.

Ytterligare information om förfarandet för godkännande av byggprodukter finns på http://www.rakennustuoteinfo.fi/.