Lagstiftningen om produkter och kontrollen av dem har blivit tydligare

Tukes 2.1.2017 12.30
Pressmeddelande

Ett stort lagpaket som trädde i kraft vid årsskiftet harmoniserar produkttillverkares, -importörers och -återförsäljares ansvar och skyldigheter när det gäller produkters säkerhet samt för hur produkterna kontrolleras. De lagar som träder i kraft gäller tiotals olika produktgrupper, som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i Finland ansvarar för.

Målet med lagreformen har varit att harmonisera lagstiftningen och göra den tydligare inom olika produktsektorer. Tidigare har lagstiftningen rörande kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare samt kontroll varierat mellan olika produktsektorer. I Finland innebär lagpaketet, som sammanställts av arbets- och näringsministeriet (ANM), att tio EU-produktdirektiv träder i kraft på nationell nivå. Lagar med motsvarande innehåll är i kraft i hela EU-området.

- Lagarnas struktur har förtydligats och paragraferna om kontroll har nu sammanställts till en så kallad marknadskontrollag istället för sektorslagarna. De lagar som nu förnyas är olika gamla, vilket även innebär att skrivsättet i de tidigare lagarna skiljer sig från de nya. I synnerhet produkternas spårbarhet förbättras, i och med att även uppgifter om importören måste anges på produkterna, säger Tuiri Kerttula, direktör för produktenheten på Tukes, om de centrala förändringarna i reformen.

I lagpaketet talar man nu om ekonomiska aktörer, som hänvisar till tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller distributören. Det tydliggör olika instansers ansvar och skyldigheter. En ny skyldighet för ekonomiska aktörer är att följa upp produkternas säkerhet och vid behov till och med testa dem, samt att vidta åtgärder för att ersätta farliga produkter eller ta bort dem från marknaden. En ekonomisk aktör ska även anmäla brister som upptäcks i den egna kontrollen till övervakningsmyndigheten.

Inga större förändringar i kontrollen av produkter

Tuiri Kerttula säger att det inte sker några stora förändringar i marknadskontrollen av produkterna i och med den nya lagen.  I Finland och i de övriga nordiska länderna har man en lång tradition av kontroll av produkter och den nya lagen följer den. Den nya lagen harmoniserar särskilt kontrollförfarandena inom olika produktsektorer och syns som mest hos tillverkarna och importörerna i form av ett harmoniserande uppdrag från myndighetens sida oberoende av produkt.

Tukes har gjort en sammanfattning av lagreformens effekter som har publicerats på webbplatsen (på finska). I sammanfattningen hittar man grundläggande information om reformen som helhet och de centrala ändringarna i lagen jämfört med tidigare.

- Vi informerar aktivt företag och yrkesverksamma om förändringarna via bland annat nyhetsbrev och olika evenemang samt genom att erbjuda rådgivning under förändringsperioden, berättar Tuiri Kerttula.

Nya och reformerade lagar:

  • Hissäkerhetslagen
  • Lagen om tryckbärande anordningar
  • Elsäkerhetslagen
  • Lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper
  • Lagen om ändring av lagen om mätinstrument
  • Lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
  • Lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
  • Lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven
  • Lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven

Ytterligare information

Tuiri Kerttula, direktör, tfn 029 5052 643

[email protected]