Obetydliga brister i cigarrettändare

Tukes 7.10.2013 9.30
Pressmeddelande

Vid testning konstaterades bara obetydliga säkerhetsbrister i cigarettändare. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät SGS Fimko Oy testa 10 cigarettändarmodeller på den finländska marknaden. Små brister upptäcktes bland annat i varningsmärkningen och -symbolerna. Importörerna har informerats om bristerna.

Tukes beslutade att låta testa cigarrettändare efter att ha fått en begäran om saken och efter en diskussion som förts i EU om tändares säkerhet. Testerna utfördes som ett led i Tukes marknadsövervakning, där en prioritering är produkter som medför brandrisk.

Testerna utfördes av SGS Fimko Oy och omfattade 10 olika tändarmodeller från sex olika tillverkare. Till testet valde Tukes ut varumärken från både detaljhandeln och nätbutiker: Atomic, Bic, Colt (Djeep S.A.), Piezo, Tom och Unilite.


Tändarna testades i enlighet med standard SFS-EN ISO 9994. I testet utreddes bland annat lågans höjd, sprakande och fladdrande. Man undersökte också hur tändarna uppför sig vid falltest och i höga temperaturer. Dessutom utredde man om märkningarna och varningstexterna på tändarna stämde överens med kraven i standarden och om barnsäkerheten stämde överens med punkt 4 i standard EN 13869.

I testet iakttogs smärre brister i fråga om lågans fladdrande och varningssymbolernas storlek. Ett par tändare saknade också en del av varningsmärkningarna.

Tukes skickade undersökningsutlåtandena till importörerna för kännedom och bad företagen förmedla testresultaten till produkttillverkarna. Verksamhetsutövarna ombads att rätta till de nämnda bristerna.

Konsumentsäkerhetslagstiftningen förutsätter att det för en konsumtionsvara ges tillräckliga uppgifter för en säker användning av produkten. Uppgifterna ska ges i tydlig och begriplig form på både finska och svenska. Enligt konsumentsäkerhetslagen ansvarar verksamhetsutövaren för att varor och tjänster är säkra. En konsumtionsvara eller en konsumenttjänst får inte vara farlig för konsumenternas hälsa eller egendom.

Information om farliga produkter och produkter som inte överensstämmer med kraven finns i Tukes register.

Mer information: specialplanerare Kari Andersson, telefon 029 5052 112, [email protected]