Förnyade anvisningar främjar säkerheten inom fritidstjänster

Tukes 19.3.2015 8.39
Pressmeddelande

Ett brutet ben på skidsemestern, en krock i vattenrutschbanan eller en hjärnskakning på ridlektionen är alla olyckor som tjänsteleverantörer bör försöka undvika genom att fästa tillräcklig uppmärksamhet vid säkerheten. Om olyckan ändå är framme ska man ha färdiga rutiner för att avlägsna faran, få snabb hjälp och minimera skador. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har uppdaterat övervakningsanvisningarna för fritidstjänster. Med hjälp av anvisningarna strävar man efter att förbättra och harmonisera säkerhetskulturen inom dessa branscher.

Anvisningarna bygger på Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerhet inom tjänster för åren 2002–2006.  De nya anvisningarna ersätter dessa tidigare anvisningar.

Målet med övervakningsanvisningarna är att hjälpa verksamhetsutövare att se till att den tjänst de tillhandahåller är säker. Anvisningarna hjälper också de myndigheter på kommunerna som arbetar med övervakning.

- Anvisningarna är förfaranden som framställs av övervakningsmyndigheten som handlar om hur man kan uppfylla lagstiftningen och de allmänna säkerhetskraven inom branschen. Verksamhetsutövare kan utöver det som anges i anvisningarna även använda andra metoder som främjar säkerheten, om de har minst lika hög säkerhetsnivå som mål, säger överinspektör Kaarina Kärnä på Tukes.

Anvisningarna har uppdaterats särskilt med tanke på den förändrade lagstiftningen och för att svara på dagens medvetenhet. I anvisningarna beskrivs lagstiftningen rörande konsumenttjänster och de presenterade förfaringssätten för att uppnå en tillräckligt hög säkerhetsnivå på ett tydligare sätt än tidigare. Övervakningsanvisningarna har sammanställts i samarbete med myndigheterna, branschen och idrottsorganisationerna. De förfaringssätt och den praxis som presenteras i anvisningarna är i linje med dagens verksamhetssätt och tar hänsyn till konsumenternas beteende och förväntningar. Samarbetspartnerna har bland annat varit Finska Karting Association rf, Finlands Ryttarförbund rf, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf, Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry och Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf.

Skärpta säkerhetskrav på konsumenttjänster under 2000-talet

Tjänsteleverantörer är enligt lag skyldiga att se till att konsumenttjänster, som exempelvis simhallar och ridtjänster, är säkra. Kommunernas konsumentskyddsmyndigheter övervakar att lagen följs. Säkerheten inom konsumenttjänsterna övervakas ofta i samband med miljö- och hälsoskyddet, som utförs av kommunernas hälsoinspektörer. Myndigheterna riktar in övervakningen baserat på risken. På tillsynsbesöken utvärderar man genom stickprovskontroller om säkerheten inom tjänsten är tillräckligt hög.

Säkerhetskraven på konsumenttjänster har skärpts under 2000-talet För tjänster som är förknippade med betydande risker krävs det numera ett säkerhetsdokument och tjänsteleverantörer måste innan de börjar tillhandahålla konsumenttjänsten även göra en skriftlig anmälan till övervakningsmyndigheten i den kommun där tjänsten tillhandahålls.

– Säkerhetsledning och egenkontroll är en central del av tjänsteleverantörens verksamhet. Syftet med egenkontrollen är att tjänsteleverantören ska identifiera och kontrollera risker förknippade med verksamheten samt trygga tjänstens säkerhet. I egenkontrollen ingår ett säkerhetsdokument, redovisning av olyckor, regelbundna kontroller, verksamhetskontroll, kundvägledning och att anmäla farliga konsumenttjänster till myndigheten. Säkerhetsdokumentet ska innehålla bland annat en praktisk riskbedömning om riskerna med tjänsten och beredskapen inför dem, genomtänkta rutiner för att upprätthålla säkerheten och information om den säkerhetsansvarige. Uppdaterade anvisningar ger verktyg i detta viktiga arbete, säger överinspektör Kaarina Kärnä.

Övervakningsanvisningar för simhallar och spaanläggningar, rid- och skidåkningstjänster, karting och programtjänster finns på Tukes webbplats (länk) nu på finska. Anvisningarna ska översättas också på svenska.

Mer information:

överinspektör Kaarina Kärnä,

tfn 029 5052 184, e-post: [email protected]