Ny kemikalierådgivningstjänst har öppnats på Tukes webbplats

Tukes 2.9.2013 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 2.9.2013 öppnat den nya sajten kemikaalineuvonta.fi i sin nättjänst. Rådgivningssajten betjänar företag som behöver information om de skyldigheter som följer av REACH-, CLP- och biocidförordningarna. Denna tjänst är helt ny vad gäller biocider. Sidorna innehåller nyttig information om kemikalier till tillverkare, importörer och säljare. Med e-blanketten kan du skicka frågor till rådgivningstjänstens sakkunniga om t.ex. tolkningen av förordningarna och skyldigheterna för företag.

Tukes fungerar som behörig myndighet enligt REACH-, CLP- och biocidförordningarna i Finland, och en av dess uppgifter är att ge råd till företag om identifieringen och tolkningen av de skyldigheter som följer av dessa förordningar. Rådgivningstjänsten har grundats för detta ändamål.

Biocidrådgivningstjänsten har inrättats för att ge råd om de skyldigheter som följer av den nya biocidförordningen till företag som är verksamma inom branschen. Biocidförordningen började tillämpas från 1.9. Biocidpreparat måste omfattas av ett myndighetstillstånd innan de släpps ut på marknaden. Ett tillstånd enligt förordningen ska ansökas efter att de verksamma ämnen som ingår i preparatet har godkänts för den berörda användningen i EU. Rådgivningstjänsten ger hjälp till exempel i frågor som gäller ansökan om tillstånd. Biocidförordningen för med sig nya skyldigheter även för dem som inför biocidbehandlade varor på marknaden.

REACH- och CLP-rådgivningstjänsten hänför sig till EU:s Reach-förordning, som gäller registrering, utvärdering, begränsning och godkännande av kemikalier samt EU:s CLP-förordning, som innehåller bestämmelser om klassificering, märkning och förpackning. Denna rådgivningstjänst fortsätter oförändrad, men den har nu en ny www-adress.

Tukes nya kemikalierådgivningstjänst för företag finns på adressen www.kemikaalineuvonta.fi. Sajten förenar Reach- och CLP-rådgivningstjänsten, som redan var i drift, med den nya biocidrådgivningstjänsten. Du kommer till kemikalierådgivningstjänsten även via adresserna: www.reachneuvonta.fi, www.clpneuvonta.fi ja www.biosidineuvonta.fi.

Med den e-blankett som finns på rådgivningssajten kan du skicka frågor som besvaras av sakkunniga. Rådgivningen kan också nås per telefon på följande nummer.
– REACH- och CLP-rådgivningen: 0400 393 033
– Biocidrådgivningen: 050 597 6338.

Närmare information:

Planerare Hannu T. Mattila, tfn 029 5052 178 (biocidrådgivningen). [email protected]
Överinspektör Sari Tuhkunen, tfn 029 5052 050 (REACH- och CLP-rådgivningen), [email protected]

Rättsakter:

REACH-förordningen
EU-förordningen (1907/2006) om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier
(REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

CLP-förordningen
EU-förordning (1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP=  Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)

Biocidförordningen
EU-förordningen (528/2012) om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter