Ny anvisning för skydd av odlingsväxter och vilda växter mot vindavdrift av växtskyddsmedel

Tukes 4.10.2016 9.45
Pressmeddelande

På växtskyddsmedel eller herbicider som används för att bekämpa vissa ogräs, ska i texterna på förpackningen i fortsättningen läggas till en anvisning om hur man kan minska på att växtskyddsmedel sprids med vinden till områden utanför det område som ska behandlas.  För att skydda växtligheten rekommenderas att ett skyddsavstånd tillämpas eller att växtskyddssprutor förses med munstycken som minskar på vindavdriften. Alternativen fastställs utifrån en riskbedömning för varje produkt. I de flesta fall behövs inget skyddsavstånd, om munstycken används som minskar på vindavdriften.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har berett anvisningen utifrån en riskbedömning av växtskyddsmedel. Anvisningen finns i form av en rekommendation och syftet med den är att göra besprutaren uppmärksam på produktens skadeverkningar på annan vegetation i närheten. För projektet beställde jord- och skogsbruksministeriet av Naturresursinstitutet en undersökning om hur munstycken som minskar på vindavdriften inverkar på den biologiska effekten av herbicider. Resultaten av undersökningen blev tillgängliga under början av 2016. Enligt undersökningen leder inte användning av munstycken som begränsar vindavdriften till att herbicidernas effekt vid bekämpning av ogräs minskar. Den nya anvisningen förhindrar därigenom inte användning av växtskyddsmedel på ett ändamålsenligt sätt. 

Tukes har fattat beslut om ändringar av märkningar på förpackningar för 101 herbicider. För varje produkt har beräknats nödvändiga skyddsavstånd för olika munstyckstyper beroende på hur effektivt de minskar på vindavdriften. Med munstycken som minskar på vindavdriften kan användaren bespruta med nästan alla produkter som rekommenderats fram till kanten av det område som ska behandlas. Endast ifråga om några produkter är det motiverat att utöver användning av munstycken dessutom tillämpa ett skyddsavstånd för att hindra spridning av växtskyddsmedlet utanför åkern. Den som använder växtskyddsmedel kan beroende på situationen välja det lämpligaste munstycket eller skyddsavståndet.

Den som använder ett växtskyddsmedel svarar för att han eller hon omsorgsfullt följer märkningarna på förpackningen, så att skador som växtskyddsmedel kan orsaka såväl människor och djur som omgivande växtlighet undviks. Till god jordbrukarsed hör också att besprutaren tar hänsyn till grannar då han eller hon planerar och genomför besprutningar.

De nya texterna på förpackningarna ska tillämpas då nya etiketter trycks. Försäljning och distribution av förpackningar med gamla märkningar på försäljningshöljen är tillåten till 30.6.2018.

Mer information:

Överinspektör Sari Autio, (Miljökonsekvenser av växtskyddsmedel)
tfn 029 5052 026

Sektionschef Kaija Kallio-Mannila (Godkännande av växtskyddsmedel), 
tfn. 029 5052 036 

e-post i formatet: [email protected]