Ny kompetensförordning för kylbranschen

Tukes 19.9.2016 8.30
Pressmeddelande

Statsrådets förordning (766/2016) om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet trädde i kraft 19.9.2016. Förordningen ersätter den tidigare kompetensförordningen (452/2009). Kompetenser som beviljats personer och verksamhetsutövare i enlighet med den tidigare förordningen förblir i kraft. I fortsättningen gäller kompetenskraven också installationer av kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat samt elektriska brytare. Kompetens enligt förordningen krävs endast i sådan installations- och underhållsverksamhet som omfattar koppling eller öppnande av kyl- eller gaskretsar.

Den nya kompetensförordningen kompletterar föreskrifterna om kompetenskraven i 17 kapitlet i miljöskyddslagen (527/2014) och innehållet av de ansökningar om certifiering och anmälningar om verksamhet som ska lämnas till Tukes. I förordningen ges också föreskrifter om kontroll av läckage i anordningar.

Den nya kompetensförordningen anknyter till det system för certifiering av personer och verksamhetsutövare som förutsätts i Europaparlamentets och rådets F-gasförordning (EU) nr 517/2014 och ozonförordning (EG) nr 1005/2009:  

  • Kompetenskraven gäller installation, underhåll, service, reparation, nedmontering eller läckagekontroll av anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ozonnedbrytande ämnen samt tillvaratagande av sådana ämnen.
  • Kompetenskraven omfattar bland annat följande anordningar och system: kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar, luftkonditioneringsanordningar i fordon, kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat, släckanordningar och elektriska brytare.
  • Kompetenskraven ska också iakttas när ämnen tas tillvara från avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter eller från anordningar som innehåller lösningsmedel som är baserade på fluorerade växthusgaser.

Kompetenskraven gäller i fortsättningen även kyltransportbranschen och elektriska brytare. Kompetens inom dessa branscher ska bevisas för Tukes senast den 1 juli 2017. De nuvarande examina och kompetensproven inom kylbranschen lämpar sig för certifiering av nya personer i dessa områden.

Den nya kompetensförordningen gör det nationella förfarandet enhetligt med EU-bestämmelserna genom att definitioner i enlighet med F-gasförordningen tillämpas på installations- och underhållsverksamheten. Vid installation och underhåll krävs kompetens endast om man vid utförandet av dem kopplar gasledningar eller öppnar en kyl- eller gaskrets på annat sätt. Enligt den tidigare förordningen krävdes kompetens vid installation av alla kylanordningar, även om en kyl- eller gaskrets inte öppnades eller kopplades.

Specialsektorer

  • Kompetenskraven i fråga om luftkonditioneringsanordningar i fordon tillämpas också på installation och underhåll av luftkonditioneringsanläggningar i förarhytterna i andra fordon, till exempel i paketbilar, bussar, lastbilar och lokomotiv samt i arbetsmaskiner, till exempel traktorer.
  • På installation och underhåll av luftkonditioneringsanordningar i tågvagnar tillämpas kompetenskraven för kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar eftersom anordningarna är motsvarande.
  • I sjöfartsbranschen förutsätts personkompetens av en person som utför underhåll av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar.

Arbetsteknikerexamen

Arbetsteknikerexamen stryks från listan på alternativ genom vilka det är möjligt att bevisa kompetens som ansvarig för kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar som innehåller minst 3 kg kylmedier. Det är dock möjligt att få kompetens med arbetsteknikerexamen till 31.12.2018.

Läckagekontroll

Kravet på läckagekontroll i anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser som kylmedium graderas i enlighet med F-gasförordningen efter ämnets klimatuppvärmande effekt. Kravet på läckagekontroll bygger på koldioxidekvivalentton, som uppger mängden växthusgaser i metriska ton som en produkt av växthusgasens vikt och GWP-värde: tn CO2 = mängd av ämnet i kg x ämnets GWP-värde / 1 000. Gränserna är 5 tn CO2, 50 tn CO2 och 500 tn CO2.  

Exempel på ämnesmängderna för fluorerade växthusgaser i förhållande till gränserna för läckagekontroll

Kylmedium

GWP-värde

5 tn CO2

50 tn CO2

500 tn CO2

R-134a

1 430

3,50 kg

34,96 kg

349,65 kg

R-404A

3 922

1,27 kg

12,75 kg

127,49 kg

R-410A

2 088

2,39 kg

23,95 kg

239,46 kg

R-507

3 985

1,25 kg

12,55 kg

125,47 kg

Källa: AREA F-Gas Guide

Intervaller för läckagekontroll

Anordningens kylmedium, koldioxidekvivalentton

Kontrollintervall

Kontrollintervall, om befintligt system för upptäckande av läckage

Minst 5 tn CO2

12 mån.

24 mån.

Minst 50 tn CO2

6 mån.

12 mån.

Minst 500 tn CO2

3 mån.

6 mån.

Läckagekontroll i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar och släckanordningar som innehåller ozonnedbrytande ämnen bygger fortsättningsvis på ämnets mängd i kilo: 3 kg, 30 kg och 300 kg.

Tukes uppdrag och register för kylbranschen

Tukes beviljar behörighetsintyg (certifikat) för kylanläggningsaffärer och personer inom kylbranschen samt godkänner anordnare av kompetensprov. Tukes övervakar iakttagandet av kompetenskraven i enlighet med miljöskyddslagen.

Över de behörighetsintyg (certifikat) som Tukes beviljat förvaltas registret över kylanläggningsaffärer och  kylbranschens behörighetsregister. Registrens offentliga information finns på Tukes webbplats. Registren kan användas för att säkerställa kompetensen för installation, underhåll och kontroll av läckage, verifiera kompetensen hos ett installationsföretag som köper kylmedier och säkerställa kompetensen hos ett installationsföretag vid försäljning av anordningar som är förhandsifyllda med kylmedier.

Tukes webbsidor och blanketter

Tukes webbsidor för kylbranschen samt ansöknings- och intygsblanketter ska uppdateras enligt den nya förordningen.

Mer information:

Merja Rajamäki, överinspektör, tfn 029 5052 518

Markus Kauppinen, sektionschef, tfn 029 5052 519

E-postadresserna har formen [email protected]