Uusi pätevyysasetus kylmäalalle

Tukes
19.9.2016 8.30
Tiedote

Valtioneuvoston asetus (766/2016) fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista tulee voimaan 19.9.2016. Se korvaa aiemman pätevyysasetuksen (452/2009). Aiemman asetuksen mukaiset henkilöiden ja toiminnanharjoittajien pätevyydet säilyvät voimassa. Pätevyysvaatimukset koskevat jatkossa myös kylmäkuljetuskuorma-autojen ja -perävaunujen kylmälaitteiden ja sähköisten kytkinlaitteiden asennuksia. Asetuksen mukaista pätevyyttä edellytetään vain sellaisessa asennus- ja huoltotoiminnassa, joissa kylmä- tai kaasupiirejä yhdistetään tai avataan.

Uusi pätevyysasetus täydentää ympäristönsuojelulain (527/2014) 17 luvun pätevyysvaatimuksia koskevia säännöksiä sekä Tukesille tehtävien pätevyyshakemusten ja toimintailmoitusten sisältöä. Asetuksessa säädetään lisäksi laitteiden vuototarkastuksista.

Uusi pätevyysasetus liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston F-kaasuasetuksessa (EU) N:o 517/2014  ja otsoniasetuksessa (EY) N:o 1005/2009 edellytettyyn henkilöiden ja toiminnanharjoittajien pätevöintijärjestelmään:  

  • Pätevyysvaatimukset koskevat fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden ja järjestelmien asennusta, kunnossapitoa, huoltoa, korjaamista, käytöstä poistamista, vuototarkastusta ja aineiden talteenottoa.
  • Pätevyysvaatimusten alaisia laitteita ja järjestelmiä ovat jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet, ajoneuvojen ilmastointilaitteet, kylmäkuljetuskuorma-autojen ja -perävaunujen jäähdytysyksiköt, sammutuslaitteistot ja sähköiset kytkinlaitteet.
  • Pätevyysvaatimuksia on noudatettava myös, kun aineita otetaan talteen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta tai fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältävistä laitteista.

Pätevyysvaatimukset koskevat jatkossa myös kylmäkuljetusalaa ja sähköisiä kytkinlaitteita. Pätevyys on osoitettava Tukesille näillä aloilla viimeistään 1.7.2017. Nykyiset kylmäalan tutkinnot ja pätevyyskokeet soveltuvat näiden alojen uusien henkilöiden pätevöintiin.

Uudella pätevyysasetuksella yhdenmukaistetaan kansallista käytäntöä EU-säädösten kanssa soveltamalla F-kaasuasetuksen mukaisia määritelmiä asennus- ja huoltotoiminnalle. Asennuksessa ja huollossa vaaditaan pätevyyttä ainoastaan silloin, kun niitä tehdessä liitetään kaasujohtoja tai muutoin avataan kylmä- tai kaasupiiri. Aiemman asetuksen mukaan kaikkien kylmälaitteiden asentaminen vaati pätevyyden, vaikka kylmä- tai kaasupiiriä ei avattu tai yhdistetty.

Erityissektorit

  • Ajoneuvojen ilmastointilaitteiden pätevyysvaatimuksia sovelletaan myös muiden kulkuvälineiden, kuten paketti-, linja- ja kuorma-autojen sekä veturien ohjaamojen ja työkoneiden, kuten traktorien ilmastointilaitteiden asennus- ja huoltotoimintaan.
  • Junien vaunukaluston ilmastointilaitteiden asennus- ja huoltotoiminnassa sovelletaan jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden pätevyysvaatimuksia, koska laitteet ovat vastaavia.
  • Merenkulkualalla edellytetään henkilöpätevyyttä jäähdytys-, ilmastointi- tai lämpöpumppulaitteiden huoltotoimintaa tekeviltä henkilöiltä.

Työteknikon tutkinto

Työteknikon tutkinto poistuu vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävien jäähdytys-, ilmastointi ja lämpöpumppulaitteiden vastuuhenkilön pätevyyden osoituksen vaihtoehdoista. Työteknikon tutkinnolla voi kuitenkin pätevöityä vastuuhenkilöksi vielä 31.12.2018 saakka.

Vuototarkastukset

Fluorattuja kasvihuonekaasuja kylmäaineena sisältävien laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan F-kaasuasetuksen mukaisesti aineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan. Vuototarkastusvaatimus perustuu hiilidioksidiekvivalenttitonniin, joka tarkoittaa kasvihuonekaasujen määrää ilmaistuna metrisinä tonneina kasvihuonekaasun painon ja sen GWP-arvon tulona: tn CO2 = ainemäärä kg x aineen GWP-arvo / 1 000. Rajat ovat 5 tn CO2, 50 tn CO2 ja 500 tn CO2.  

Esimerkkejä fluorattujen kasvihuonekaasujen ainemääristä suhteutettuna vuototarkastusrajoihin

Kylmäaine

GWP-arvo

5 tn CO2

50 tn CO2

500 tn CO2

R-134a

1 430

3,50 kg

34,96 kg

349,65 kg

R-404A

3 922

1,27 kg

12,75 kg

127,49 kg

R-410A

2 088

2,39 kg

23,95 kg

239,46 kg

R-507

3 985

1,25 kg

12,55 kg

125,47 kg

Lähde: AREA F-Gas Guide

Vuototarkastusvälit

Laitteen kylmäaineen hiilidioksidiekvivalenttitonni

Tarkastusväli

Tarkastusväli, jos vuotojen havaitsemisjärjestelmä

Vähintään 5 tn CO2

12 kk

24 kk

Vähintään 50 tn CO2

6 kk

12 kk

Vähintään 500 tn CO2

3 kk

6 kk

Otsonikerrosta heikentävää ainetta sisältävän jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteen sekä sammutuslaitteiston vuototarkastukset perustuvat edelleen aineen kilomäärään: 3 kg, 30 kg ja 300 kg.

Tukesin tehtävät ja kylmäalan rekisterit

Tukes myöntää kylmälaiteliikkeiden ja kylmäalan henkilöiden pätevyystodistukset sekä hyväksyy pätevyyskokeiden järjestäjiä. Tukes valvoo pätevyysvaatimusten noudattamista ympäristönsuojelulain mukaisesti.

Tukes pitää myöntämistään pätevyystodistuksista kylmälaiteliikerekisteriä ja kylmäalan pätevyysrekisteriä. Rekisterien julkiset tiedot ovat Tukesin verkkosivuilla. Rekisteriä voidaan käyttää asennuksen, huollon ja vuototarkastusten pätevyyden varmistamiseen, kylmäainetta ostavan asennusliikkeen pätevyyden todentamiseen ja pätevän asennusliikkeen käyttämisen varmentamiseen kylmäaineella esitäytettyjen laitteiden myynnissä.

Tukesin verkkosivut ja lomakkeet

Tukesin kylmäalan verkkosivut sekä haku- ja todistuslomakkeet päivitetään uuden asetuksen mukaisiksi.

Lisätietoja:

Markus Kauppinen, ryhmäpäällikkö, p. 029 5052 519
Merja Rajamäki, ylitarkastaja, p. 029 5052 518

sähköpostit muotoa: [email protected]