Nya webbplatsen Rakennustuoteinfo.fi hjälper till att säkerställa byggprodukternas duglighet

Tukes 5.7.2016 12.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har öppnat en ny webbplats som hjälper till att utreda vilken metod som ska användas för att påvisa byggproduktens duglighet. Om byggprodukterna inte är dugliga kan det hända att byggövervakningsmyndigheten inte godkänner att byggnaden tas i bruk. Ändringsarbetena kan i så fall bli svåra och dyra. Den som åtar sig ett byggprojekt ansvarar för att kraven iakttas. Webbplatsen finns på adressen www.rakennustuoteinfo.fi (på finska).

Webbplatsen riktar sig till yrkespersoner inom byggbranschen, såsom inköpare, säljare och bygginspektionen samt privatpersoner som deltar i byggprojekt, t.ex. byggherrar som åtar sig ett byggprojekt. På webbplatsen finns ett användarvänligt verktyg med vilket du kan undersöka hur du ska gå tillväga för att visa att byggprodukten är duglig. På webbplatsen finns även information om vilka ansvar och förpliktelser gäller aktörerna i ett byggprojekt.

Med byggproduktens duglighet avses att produktens egenskaper har fastställts och meddelats så att produkten genom rätt planering och användning kan användas som en del i en byggnad eller en konstruktion och byggresultatet uppfyller de krav och bestämmelser som ställs på den.

Somliga byggvaror har CE-märkning, andra ett nationellt godkännande

Byggproduktens duglighet kan visas på två olika sätt: antingen genom en CE-märkning på produkten eller ett nationellt produktgodkännande. På en del byggprodukter tillämpas EU:s byggproduktförordning och på en del den nationella produktgodkännandelagen. Den nuvarande lagstiftningen om CE-märkning och produktgodkännande trädde i kraft sommaren 2013.

För den som deltar i ett byggprojekt är det kanske inte helt klart vilken lagstiftning som tillämpas på olika byggprodukter och hur produktens duglighet ska säkerställas, konstaterar Heikki Viitala som är ledande expert i Sektionen för professionella produkter i Tukes.

På sidan Tuotekelpoisuuden toteaminen (fastställande av produktens duglighet) på Rakennustuoteinfo.fi avbildas ett hus. Genom att klicka på de olika delarna på huset kan man kontrollera om t.ex. kaminen omfattas av CE-märkningen. Först klickar man på texten Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä (värme- och kylsystem) på bilden, därefter letar man upp kaminer och öppna spisar och ser att de omfattas av CE-märkningen eftersom det står SFS-EN 13240 på sidan, anvisar Heikki Viitala.

CE-märkningen är obligatorisk för de byggprodukter för vilka det finns en harmoniserad standard. Om produkten inte kan förses med CE-märkning, tillämpas nationella godkännandeförfaranden som dock är frivilliga för tillverkaren. De nationella produktgodkännandeförfarandena består av typgodkännande, certifieringsintyg (certifikat) och kvalitetskontroll av tillverkningen. Dessutom kan tillverkaren ansöka om ett frivilligt europeiskt tekniskt godkännande (ETA) för en produkt som avviker från en harmoniserad standard. I så fall ska produkten förses med CE-märkning.

Enligt lagen ska en byggprodukt som är avsedd att användas som en bestående del i ett byggnadsverk vara säker och hälsosam. Dessutom ska produktens egenskaper vara sådana att ett byggnadsverk som är adekvat planerat och byggt uppfyller de väsentliga tekniska krav som bestäms i markanvändnings- och bygglagen, vid normalt underhåll under en livslängd som är ekonomiskt motiverad.

Tukes är marknadsövervakningsmyndigheten för byggprodukter i Finland och övervakar produkternas överensstämmelse med kraven.

Tukes har skapat webbplatsen med stöd av hEN Helpdesk som förvaltas av Rakennusteollisuus RT.

Webbplatsen hittar du här: http://www.rakennustuoteinfo.fi/ (på finska).

Mer information:
Ledande expert Heikki Viitala, tfn 029 5052 591
E-post: [email protected]