Hoppa till innehåll

En felaktig elinstallation kan döda

Mediatiedote
Utgivningsdatum 5.3.2020 8.49
Pressmeddelande

En felaktigt utförd elinstallation kan orsaka en elstöt eller brand, vilket i värsta fall kan leda till förlusten av människoliv. I fjol omkom tre barn i en stugbrand i Levi. Branden startade i en felaktig elinstallation. Såväl 2019 som 2018 omkom totalt 11 personer på grund av husbränder som hade orsakats av elfel eller felaktig användning av elektriska apparater.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) behandlar årligen tiotals angivelser om icke yrkeskunnigt och farligt utförda elarbeten. Vissa av dem leder till polisutredning. I Levi-fallet var det fråga om en olaglig elinstallation. Ett olagligt elarbete avser en installation för vilken personen som gjort den inte har yrkesfärdighet och behörighet. Det kan också innebära att en elinstallation i själva verket görs av ett annat företag eller en annan person än det eller den som antecknas som utförare av installationen i de officiella besiktningsprotokollen. Detta är ett ansvarslöst förfarande där gärningsmannen gör sig skyldig till äventyrande av elsäkerheten och även bedrägeri.

– Vi hoppas, att en sak skulle inpräntas i finländarnas sinnen: nämligen att elarbeten inte får utföras av vem som helst, säger överinspektör Esko Iivonen på Sektionen för elektriska installationer hos Tukes.

– Den som inleder ett byggprojekt ansvarar enligt omsorgsplikten för att hen i projektet anlitar en fackman som har behörighet att utföra elarbeten, fortsätter Iivonen. 

Elarbeten ska utföras av fackmän!

Elinstallationer, liksom reparationer av elektriska apparater får utföras av personer eller företag som har den kompetens och särskilda behörighet som krävs för elarbeten.

– I motsats till vad man ibland felaktigt tror, berättigar inte enbart studier eller arbetserfarenhet i elbranschen som sådana till självständiga elarbeten, förtydligar Iivonen. 

Behörighet att utföra elarbeten förutsätter bland annat att personen eller företaget som utför dessa arbeten gör en anmälan om elarbeten till Tukes register och utnämner en person i företagets tjänst som har ett behörighetsintyg i elbranschen som ledare för elarbeten.

I ett företag är arbetsledarens uppgift att sörja för ledningen av elarbeten och egentillsynen samt för att de personer som utför elarbeten har yrkesfärdighet och är instruerade för respektive arbete.

På Tukes webbplats finns ett register över de företag och personer som har behörighet att utföra elinstallationsarbeten och reparera elektriska apparater.  I registret finns för närvarande inemot 20 000 behöriga företag och företagare.

Gör så här när du beställer elarbeten:

– Kontrollera att den som utför elarbetena finns med i registret på Tukes webbplats.
– Ta reda på hurdana arbeten elentreprenören har utfört tidigare. Dessa ger en bild av hur ansvarsfull entreprenören är.
– Se till att du får ett protokoll över ibruktagningsbesiktningen från företaget som utfört elinstallationerna. Protokollet är ett officiellt dokument som intygar att installationerna är säkra.
– Om det finns skäl att tvivla på installationernas säkerhet eller det uppstår problem med installationerna ska du för att följa installationernas framskridande eller utreda problemet ta hjälp av de auktoriserade besiktningsorgan och besiktningsmän   som utsetts av Tukes och tillhandahåller besiktningstjänster med anknytning till elinstallationer. De är insatta i säkerheten hos elinstallationer.

Ytterligare information: Överinspektör Esko Iivonen, tfn 029 5052 004, [email protected]

Bilagor:

Rapport: Sähkölaitteistoista (sähköasennuksista) aiheutuneet tulipalot ja palovaarat Suomessa vuonna 2017 

Rapport: Rakennusten sähköpalokuolemat Suomessa vuosina 2010–2014

Elanläggningar, elinstallationer och elarbeten