Hoppa till innehåll

Farliga barnvagnar drogs tillbaka från marknaden

Tukes
Utgivningsdatum 19.11.2014 10.00
Pressmeddelande

Barnvagnars säkerhet har utretts i ett europeiskt samprojekt där Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) deltog från Finland. I projektet testades 51 liggvagnar, sittvagnar och kombivagnar. I åtta av de testade produkterna observerades allvarliga brister. I Finland valdes fyra produkter ut till testet och på grundval av testresultaten drogs en sittvagn och en liggvagn tillbaka från marknaden.

 I barnvagnsprojektet som leddes av Prosafe (Product Safety Forum of Europe), ett europeiskt nätverk för produktsäkerhetsmyndigheter, deltog 13 EU-länder, där vart och ett bidrog med några provexemplar som testades. Hos barnvagnar testades de mekaniska och fysikaliska egenskaperna enligt den standard som finns för dem.

-    Även om många brister observerades i produkterna, representerar projektresultaten inte det allmänna läget på marknaden. Produkterna valdes ut på riskbasis, alltså så att man undersökte eventuella brister som var lätta att upptäcka med blotta ögat, säger produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto.

Två av de fyra produkter som valts ut till testet från Finland visade sig ha så allvarliga brister att Tukes krävde att de dras tillbaka från marknaden. I båda fallen var bristerna flera. I de två övriga testade sittvagnarna observerades lindrigare brister.

På basis av alla testningar i Europa fattades beslut om återkallelse av fem barnvagnar, vilket innebär att produkterna återkallades från konsumenterna. I tre fall ombads konsumenterna att lämna in vagnen på reparation till tillverkaren eller importören.

Följande brister observerades i barnvagnarna:

  • Bristande bromsfunktion antingen på ny vagn eller efter test som simulerar användning.
  • Vagnen välte alltför lätt.
  • Vagnen uppfyllde inte kraven i test som simulerar användning, till exempel brast framhjulet på en vagn och handtaget på en annan.
  • Alltför långa snören på ligg- eller sittdelens insida, vilket medför stryprisk.
  • Smådelar, till exempel plastdekaler eller överklädda tryckknappar, som är åtkomliga för barnet och kan lossna alltför lätt med kvävningsrisk som följd
  • Hål och öppningar där barnet kan fastna och springor mellan styva delar där barnet kan klämma fingrarna.
  • Bristfälliga bruksanvisningar och märkningar.

Tukes får årligen ett tiotal anmälningar om barnvårdsartiklar, de flesta gäller barnvagnar. I Finland valdes en av vagnarna ut till projektet på basis av en anmälan från en konsument. I testet observerades så allvarliga brister i vagnen att Tukes krävde att den dras tillbaka från marknaden.

Enligt konsumentsäkerhetslagen ansvarar verksamhetsutövaren för att varorna är säkra, och en konsumtionsvara får inte medföra fara för konsumenternas säkerhet eller egendom. Eftersom det på basis av projektresultaten tycks finnas barnvagnar på marknaden som inte uppfyller kraven, är det befogat att inköparna i ännu högre grad uppmärksammar säkerheten hos de produkter de väljer ut.

Säkerhetstips för barnvagnar finns till exempel i Tukes checklista för att köpa barnvagn. Tukes påminner också föräldrarna om vikten av att regelbundet se över barnvagnen och följa bruksanvisningen. Bland annat kan en extra madrass eller en alltför tjock madrass i vagnen utgöra en säkerhetsrisk.

Prosafe är en icke vinstdrivande förening för marknadskontrollerande myndigheter inom EES. Ett av föreningens huvudsyften är att förbättra produkters och tjänster säkerhet i Europa. Prosafe samordnar gemensamma marknadskontrollprojekt i Europa som finansieras av kommissionen.

Mer info: produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187, [email protected]

Länkar:

Köpa barnvagn: Checklista

Tukes marknadsövervakningsregister (startsidan) och sidan Barnvårdsartiklar (på finska)

Slutrapport från Prosafes projekt om barnvagnars säkerhet (på engelska)

RAPEX-anmälningar om barnvagnar (på engelska)

Bilaga: Barnvagnar som dragits tillbaka från den finländska marknaden 2011-2014


I samband med Prosafes projekt drogs följande barnvagnar tillbaka från den finländska marknaden:

Kombivagnar, produktnamn: Gesslein, M3 Vision FI

Riskens art: Stryprisk, andra yttre skador (flera säkerhetsbrister, t.ex. fanns det alltför långa snören på liggdelens insida, vilket kan medföra stryprisk. Vid testet som simulerar användning brast framhjulet.)  

Resesulkys: produktnamn: Suomi-vaunu,  Modell: Salama-resesulky.  Riskens art: Andra yttre skador (produktens bromsar höll inte).  

Andra barnvagnar som finns i Tukes marknadsövervakningsregister

 Barnvagn, produktnamn: Teutonia, Modell BeYou! 2011 och BeYou! 2012 (endast modellerna 2011 och 2012)

 Barnvagn, produktnamn  Pireus Lux kombivagn

Närmare uppgifter i Tukes marknadsövervakningsregister på  sidan Barnvårdsartiklar (på finska).

Tukes temavecka Säker vardag för barnen ordnas 13–21.11.2014

Under temaveckan ordnas ett öppet diskussionsmöte i auditoriet på Bangårdsgatan 9 i Böle onsdag 19.11 kl. 10–11.30 – välkommen!

Sakkunniga svarar på frågor om barns säkerhet på Tukes Facebooksida onsdag 19.11 kl. 12–15

Följ Tukes på sociala medier:

Twitter: @tukesinfo (på finska)

Facebook: turvallisuusjakemikaalivirasto  (på finska)

LinkedIn: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (på finska)

Tillbaka till toppen