Rekordmånga farliga produkter drogs tillbaka

Tukes 10.2.2014 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) drog i fjol tillbaka 364 farliga produkter eller produkter med allvarliga brister från marknaden, av vilka 116 även återkallades från konsumenterna. I fråga om elprodukter upptäcktes allvarliga brister mest i led-lampor, laddare och nätaggregat. Även i maskiner, leksaker, personlig skyddsutrustning och ädelmetallprodukter upptäcktes många brister. 

Under 2013 gjorde Tukes närmare 3 600 övervakningsbesök i affärer som säljer elprodukter och hos tillverkare och importörer av elprodukter. Man testade 728 produkter i vilka brister i elsäkerheten misstänktes. Sammanlagt drogs 232 elprodukter tillbaka, av vilka 213 hade säkerhetsbrister medan resten hade andra allvarliga brister. Av dessa återkallades 63 produkter från konsumenterna. Liksom tidigare år förekom brister oftast i led-lampor, laddare och nätaggregat. År 2012 drogs 209 elprodukter tillbaka och år 2011 sammanlagt 165 produkter.

Övervakningen av elprodukter inriktas huvudsakligen på produkter som misstänks ha säkerhets- eller andra brister. Övervakningsresultaten ger alltså inte en helhetsbild av mängden farliga produkter på marknaden, utan visar i första hand hur framgångsrik Tukes övervakning varit. I fjol lyckades det exceptionellt bra att inrikta säkerhetsövervakningen av elprodukter på problemprodukter:  i bara 15 procent av produkterna upptäcktes inga brister vid testningen.

Tukes övervakar med stöd av konsumentsäkerhetslagen konsumtionsvarors säkerhet i Finland. På grund av det vidsträckta området utförs övervakningen i form av projekt samt på basis av anmälningar. Övervakningen inriktas på sådana produkter där riskerna är störst eller där man misstänker att säkerhetsbrister kan förekomma. I fjol drogs sammanlagt 100 konsumentprodukter (totalt 232 000 enskilda produkter) tillbaka, varav 50 stycken även återkallades från konsumenterna. Produkterna som drogs tillbaka från marknaden var främst leksaker (23), maskiner (16) och personlig skyddsutrustning (11). År 2012 drogs 75 konsumentprodukter tillbaka och år 2011 var antalet 64.   

Tukes övervakar också kemikalieprodukter, kosmetika, biocider och växtskyddsmedel på marknaden. I fjol förändrades lagstiftningen som gäller övervakningen, när den nya kemikalielagen och lagen om kosmetiska produkter trädde i kraft. Marknadsövervakningen som tidigare legat på kommunerna överfördes genom dessa lagar helt på Tukes. Utvecklingen av övervakningsmetoderna och rekryteringen av nya tjänstemän inleddes i slutet av året. Ett av verktygen som används inom marknadsövervakningen är att till företagen skicka begäran om utredning av att lagstiftningen följs. I fjol skickades t.ex. 88 begäranden om utredning angående biocidpreparat. På basis av utredningarna drogs sex biocidpreparat tillbaka från marknaden. 

Vid Tukes marknadsövervakning av andra verksamhetsområden återkallades i fjol två brandvarnare och ett gaskök från konsumenterna. Dessutom drogs två kolmonoxidvarnare, en kompressortank och 20 ädelmetallprodukter tillbaka från marknaden.

Ansvaret för produkters säkerhet och överensstämmelse ligger på produktens tillverkare, importör och återförsäljare. Tukes utför marknadsövervakning av produkter inom sitt verksamhetsområde på riskbasis och i form av stickprov.  Den som misstänker att en produkt är farlig eller bristfällig kan anmäla produkten till Tukes med formuläret på webbplatsen www.tukes.fi.

Mer information:
Överinspektör Mika Toivonen, tfn 029 5052 653 (elprodukter)
Överinspektör Janne Niemelä, tfn 029 5052 153 (konsumentprodukter)
Gruppchef Marilla Lahtinen, tfn 029 5052 048 (marknadsövervakning av kemikalier)
E-post: [email protected]