De farligaste rodenticiderna har försvunnit ur konsumentbruk

Mediatiedote 4.6.2018 8.30
Pressmeddelande

I slutet av februari har största delen av rodenticiderna försvunnit från butikernas hyllor. Detta är en följd av att de borttagna rodenticiderna har klassificerats som reproduktionstoxiska och inte längre får säljas till konsumenter. Förutom reproduktionstoxiciteten är rodenticider farliga kemikalier även på annat sätt, genom att de samlas i rovdjur som äter de förgiftade gnagarna.

Konsumenterna kommer senare att få tillgång till andra rodenticider som inte är reproduktionstoxiska. Dessa preparat är lika effektiva som de preparat som fanns på marknaden tidigare. Konsumentpreparat säljs endast i beteslådor som har fyllts i förväg och dessa får enbart användas för bekämpning av möss inomhus. På detta sätt vill man säkerställa att andra djur i naturen och husdjur inte av misstag äter giftbeten. För att säkerställa säker användning är det viktigt att man läser bruksanvisningen för preparatet och följer den.

Rodenticider som är registrerade för yrkesmässiga användare finns fortfarande tillgängliga i större omfattning, men dessa får enbart säljas och marknadsföras till personer som har avlagt examen som skadedjursbekämpare eller till lantbrukare som har avlagt växtskyddsexamen och bekämpar gnagare i sin egen lantbruksverksamhet.

Det bästa sättet att bekämpa gnagare är att förebygga, dvs. att se till att gnagarna inte får tillgång till föda exempelvis vid utfodringsplatser för fåglar eller i öppna komposter. Konsumenterna rekommenderas att i första hand använda fällor för att bekämpa möss och råttor. Katter och vissa hundraser är husdjur som dödar gnagare och håller gnagarbestånden i schack.

Om en konsument ändå beslutar sig för att använda rodenticider för att bekämpa möss, finns det i det av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) förda registret just nu några preparat som är godkända även för konsumentbruk. Om bekämpningen av gnagare inte lyckas med hemmagjorda metoder, måste man ta en yrkesmässig skadedjursbekämpare till hjälp.

Rodenticider är biocidpreparat och kräver ett av Tukes beviljat tillstånd innan de kan importeras eller säljas. Tukes för register över biocidpreparat som har fått tillstånd.

Länkar:

Skadegörare i hemmet och trädgården, rodenticider

Biocidregistret (på finska)

Mer information:

överinspektör Sanna Koivisto, tel. 029 5052 030 och överinspektör Elina Solarmo, tel. 029 5052 228, [email protected]