Endast en verifierad våg lämpar sig för kommersiellt bruk

Tukes 12.11.2015 10.58
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken (RFV) har i år övervakat specialbutikernas vågar effektiviserat. Man har kontrollerat om vågarna överensstämmer med kraven. Den mest typiska bristen är att verifieringen av vågen har föråldrats, men även vågar som inte lämpade sig för kommersiellt bruk påträffades mycket mera än vanligt.  Verifieringen av vågen gynnar både försäljaren och kunden och garanterar att värdet som vågen visar är tillförlitligt.

Cirka 700 butiker var föremål för Tukes och RFV:s inspektion och det fanns något att anmärka på 41 procent av de kontrollerade vågarna.

Vid handel ska vid vägningen av produkter användas en verifierad våg när produkten vägs för fastställande av priset. Genom att använda en ändamålsenligt verifierad våg kan säljaren och köparen vara säkra på att den vikt som vågen visar stämmer. Vid den periodiska verifiering som görs med tre års mellanrum kontrollerar besiktningsorganet att vågen fortfarande fungerar tillförlitligt. En verifierad våg ska användas också då förpackaren kontrollerar innehållsmängden i förpackningarna.

Specialbutikernas vågar hade mer brister än vanligt

Utifrån inspektionerna var det vanligare med bristfälliga vågar i specialbutikerna än i andra butiker. Av de vågar som kontrollerades i specialbutikerna var 41 procent i strid med bestämmelserna, medan 11 procent av de vågar som kontrollerades i dagligvaruhandeln 2013 stred mot bestämmelserna. Den vanligaste bristen var att verifieringen hade föråldrats.

Vid försäljning i specialbutiker används också oftare än inom annan handel vågar som inte kan verifieras, exempelvis vanliga köksvågar. Av de kontrollerade vågarna var hela 15 procent sådana som inte kan verifieras, medan motsvarande siffra för den övriga handeln var endast en procent 2013.

– Jämfört med dagligvaruhandeln fanns det fler brister i de små specialbutikernas vågar. Bristerna i verifieringen kan bero på okunskap, säger säkerhetsingenjör Reino Rinnemaa på Tukes.

– De periodiska verifieringarna blir ogjorda, eller så vägs produkterna med en köksvåg. Hushållsvågar är inte avsedda för kommersiellt bruk och deras hållbarhet, tillförlitlighet och noggrannhet har inte testats i enlighet med kraven, såsom fallet är med verifieringsdugliga vågar som är avsedda för handel. De företag som följer lagarna blir lidande, när vissa inte gör det, fortsätter Rinnemaa.

I samband med inspektionerna har regionförvaltningsverken också kontrollerat prismärkningarna. Den vanligaste bristen är att enhetspriset, exempelvis kilo- eller literpriset, inte har utmärkts.

Mer information

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes):

Säkerhetsingenjör Reino Rinnemaa, tfn 029 505 2143

Överinspektör Sari Hemminki, tfn 029 505 2244

e-post: [email protected]

Regionförvaltningsverken i Södra Finland, Sydvästra Finland, Mellersta och Inre Finland, Östra Finland, Norra Finland och Lappland: www.avi.fi