Nonchalans gentemot underhåll av elinstallationer orsakar omfattande bränder

Tukes 4.2.2014 8.48
Pressmeddelande

En del av de bränder och släckningsarbeten som orsakas av att det uppstår fel på elanläggningar kunde undvikas om anläggningarnas ägare bättre skötte om underhållet av elinstallationerna. Räddningsverken fick cirka 770 larmuppdrag som härrör från fel som uppstått på elanläggningar under perioden 3/2012–2/2013. Flest larmuppdrag orsakades av fel som uppstått på armaturer, elcentraler samt elledningar och kabeldragningar.  Informationen finns i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) färska utredning Bränder och brandfaror orsakade av elanläggningar i Finland. 

Räddningsverket får till följd av elanvändning 2590 brandalarmuppdrag per år som hänför sig till byggnader. Då man utesluter den andel av larmuppgifterna som orsakas av människors, ofta användarens, direkt felaktiga agerande kvarstår släckningsuppgifter orsakade av fel som uppstått på delar av installerade elanläggningar. Dessa orsakade 30 procent av brandalarmuppgifterna (ca 770 st.). Av de larmuppgifter som orsakades av defekta elanläggningar var ca 200 stycken byggnadsbränder.

Med elanläggningar avser man i utredningen fasta elinstallationer och fasta installationer av konsumtionsutrustning (exempelvis bastuugn, elspis) i elnätet.

Utredningen om brandalarmuppgifter som var orsakade av fel som uppstått på elanläggningar genomfördes med användning av basmaterial från Tukes senaste undersökning El som brandorsak (på finska). Undersökningen baserar sig på material från uppföljning av räddningsväsendets resurs- och olycksfallsstatistik PRONTO under en ettårsperiod. Ett av de centrala målen med utredningen var att skapa en lägesbild av de bränder som orsakas av elanläggningar i Finland och utgående från den bedöma behovet av eventuella noggrannare utredningar om brandrisker och bränder orsakade av elinstallationer.

På basis av utredningen vill Tukes påminna om att försummelse att underhålla elanläggningar kan i värsta fall leda till att det uppstår ett brandfarligt fel på elanläggningen och till följd av det en omfattande brand. Det är alltid ägaren till elanläggningen, exempelvis egnahemshusägaren som bär ansvar för underhållet. Om det uppstår en störning eller ett fel på elinstallationerna eller anordningarna ska man omedelbart kontakta en fackmänniska inom elbranschen.

I utredningen framgick det att fastmonterade lysrörsarmaturer är en grupp som ger anledning till oro.

– Redan med en så enkel åtgärd som att i rätt tid byta ut ett lysrör som gått sönder kan minska fastigheternas brandrisk avsevärt. Brandsäkerheten ökas då man byter ut lysrörsarmaturernas tändare mot säkerhetständare, som släcker lysröret då dess brinntid tar slut, säger överinspektör Sakari Hatakka från Tukes.

Tukes påminner om att man ovillkorligen ska följa de anvisningar om installering, användning och underhåll av de olika anordningarna som hör till elanläggningen.

Fastighetsägare, så här upprätthåller du säkerheten hos elanläggningen 

  • Yrkeskunniga installationer är säkerhetens hörnsten. Av säkerhetsskäl får elarbeten utföras endast av en behörig yrkesmänniska inom elbranschen.
  • Gör dig förtrogen med bruks- och underhållsansvisningarna till de elektriska anordningarna och elanläggningarna. Läs bruksanvisningarna med eftertanke och följ dem. Underhåll av elanläggningen är en bestående del av byggnadens underhåll och ombesörjandet av dess skick.
  • De viktigaste åtgärderna för upprätthållande av säkerheten under användningstiden är: uppföljning av användning, service och underhåll samt återkommande kontroller. 
  • Om du upptäcker eller misstänker fel på elinstallationerna ska du ta hjälp av en yrkesmänniska inom elbranschen.
  • Inte ens noggrant och yrkesmässigt utförda elinstallationer är eviga. Förnya elektriska anordningar och installationer i rätt tid redan innan det uppstår fel på dem och de eventuellt orsakar fara.

Välkommen till Tukes avdelning på El, Tele, Ljus och AV-mässan i Jyväskylä

Tukes deltar i El, Tele, Ljus och AV-mässan i Jyväskylä 5–7.2.2014. På Tukes mässavdelning (avdelning B-268) får man information om frågor som gäller elektriska anordningar och kraven på elanläggningar.

På avdelningen har elentreprenörer möjlighet att diskutera aktuella frågor och exempelvis uppdatera sina kontaktuppgifter i Tukes register över elentreprenörer. För tillverkare av elektriska anordningar, importörer och försäljare erbjuds ett omfattande informationspaket om utsläppande av elektriska anordningar på marknaden.

Ytterligare information:

Utredningen Bränder och brandfaror orsakade av elanläggningar i Finland (länk)

överinspektör Sakari Hatakka, tfn 029 5052 562

säkerhetsingenjör Ville Huurinainen, tfn 029 5052 111

e-post: [email protected]