Undvik gasolyckor på sommerstället

Tukes 20.6.2013 10.00
Pressmeddelande

I samband med användning av flytgas inträffar varje år många olyckor och farliga situationer så som bränder, explosioner och läckage. På tio år har 15 personer omkommit och tiotals skadats i gasolyckor. Olyckorna sker ofta på sommarstället, där felaktiga gasapparater har använts i små utrymmen. Dödsfallen beror vanligen antingen på kolmonoxidförgiftning eller på brand som orsakats av ett gasläckage. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ger råd om hur du undviker olyckor i samband med användning av flytgas.

Varje år får Tukes kännedom om ett tiotal olyckor och farliga situationer som orsakats av gasapparater i konsumentbruk. Under 2000-talet har dödsolyckor i samband med användning av gas inträffat nästan varje år. Det är typiskt för flytgasolyckor att flera personer omkommer samtidigt. Tidigare har olyckorna huvudsakligen berott på oaktsam användning av gamla och felaktiga apparater, men de senaste åren har även relativt nya gasapparater orsakat dödsfall. Till exempel år 2010 orsakade ett relativt nytt gaskylskåp två personers död.  Allvarliga olyckor har också inträffat vid användning av gasspisar och gasvärmare.

Säkerhetsingenjör Seppo Huttunen på Tukes påminner om vikten av att vara försiktig och omsorgsfull när man använder gasapparater.
– När flytgas används inomhus måste man försäkra sig om att ventilationen är tillräcklig t.ex. via friskluftsventiler. Om tillförseln av förbränningsluft är otillräcklig uppstår kolmonoxid. Särskilt farligt är det att använda flera gasapparater samtidigt i små utrymmen. I sovrum får gasapparater inte användas över huvud taget, varnar Huttunen. 
Dödsfall har inträffat särskilt nattetid när man har glömt att stänga av en gasapparat eller när en felaktig apparat har läckt gas i flera timmar medan människorna sovit.

Ett sätt att förhindra olyckor är att sköta om och underhålla gasapparaterna. Till årsservicen hör att kontrollera att anslutningarna är täta och att slangen är hel. Slangen måste bytas om man upptäcker sprickor i den när man böjer på den.  Byt gärna tryckregulator vart tionde år. Service av gamla gasapparater ska helst överlåtas till ett godkänt gasinstallationsföretag. En förteckning över dessa företag finns på Tukes webbplats: Kaasuasennusliikkeet.

En brandvarnare är obligatorisk utrustning i sommarstugor. Även kolmonoxid- och gasvarnare förbättrar säkerheten. Det är bra att utrusta sig med släckningsredskap och lära sig använda dem med tanke på brand. Bra släckningsredskap är en brandfilt, en handbrandsläckare, en trädgårdsslang, en vattenfylld pytsspruta eller bevattningsvatten som man sparat i stora kar.

På Tukes webbplats och Facebooksidor finns råd om säker användning av flytgas.

http://www.tukes.fi/sv/For-konsumenter/Hemmet-och-teknik-i-hemmet/Anvandningen-av-flytgas/

www.facebook.com/Turvallisuusjakemikaalivirasto

Mer information:
säkerhetsingenjör Seppo Huttunen, telefon 020 5052 471, [email protected].


BILAGA  

Checklista för säker användning av flytgas 


– Kontrollera din gasapparat regelbundet: böj på slangen och kontrollera att den inte har sprickor. Kontrollera med hjälp av tvållösning att anslutningarna är täta. För felaktiga apparater på service.
– Läs och följ bruksanvisningarna. Använd inte apparaterna för något annat än deras ursprungliga ändamål.
– Stäng flaskventilen efter varje användning.
– Anlita ett godkänt gasinstallationsföretag för installationer som kräver fasta rörledningar.

Om du känner gaslukt 


– Stäng genast flaskventilen.
– Rök inte, använd inte öppen eld eller elektrisk strömbrytare.
– Vädra rummet: öppna dörrar och fönster.
– Efter vädringen: kontrollera slangen och slanganslutningarna med tvållösning eller läckindikator.
– För apparaten på service om det är fel på den.

Byte av gasflaska 


– Stäng flaskventilen.
– Se till att ingen antändningskälla finns i närheten: – rök inte, använd inte öppen eld eller elektrisk strömbrytare.
– Se till att ventilationen är tillräcklig om du byter flaska inomhus.
– Kontrollera efter bytet att tryckregulatorn sitter stadigt på plats.
– Om kulventil används: ta tag om tryckregulatorn och lyft upp flaskan. Om regulatorn inte lossnar är den rätt monterad. Om vridventil (sidoventil) används: kontrollera med hjälp av tvållösning att anslutningarna är täta.

Förvaring av gasflaskor 

– I en bostadsbyggnad får högst 25 kg flytgas förvaras.

– Förvara gasflaskor i upprätt läge och utom räckhåll för barn.

– Förvara inte gasflaskor i källaren, på vinden eller i sovrummet.

– Flaskans yttemperatur får inte stiga över +40 C° och därför får flaskan inte placeras i närheten av värmekällor, t.ex. ett värmeelement eller en eldstad.
– Förvaringsutrymmet ska vara väl ventilerat.

– En gasflaska som placerats utanför huset vid husväggen ska stå i ett låst skåp.