Undvik gasolyckorna – granska och serva anordningarna innan du börjar använda dem

Tukes 27.5.2015 10.06
Pressmeddelande

Varje år inträffar särskilt i sommarstugor flera olyckor och tillbud som orsakas av flytgasanordningar som inte har servats, som är felaktiga eller som används vårdslöst. I gasolyckor har dött 15 personer under de senaste 10 åren. Det är möjligt att förebygga olyckor genom att använda anordningarna rätt och sörja för att de underhålls regelbundet, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Så här använder du flytgas tryggt: beakta bruksanvisningarna, placera gasflaskan och -anordningarna rätt, kolla anordningarnas funktionsduglighet innan du börjar använda dem, lämna in en felaktig apparat till service och sörja för tillräcklig ventilation när du använder gasanordningar inomhus.

Av bruksanvisningarna framgår hur gasanordningarna placeras och används rätt. En gasvärmare eller ett gaskylskåp får inte placeras i utrymmen där man sover. Det är också livsfarligt att använda inomhus en apparat som är avsedd att användas utomhus. Tukes rekommenderar också att flera gasanordningar inte används samtidigt i små utrymmen med anledning av risken för kolmonoxidförgiftning. En flytgasflaska ska inte placeras nära värmekällor, t.ex. vid en eldstad. Vid små byggnader är det tryggast att placera gasflaskan utomhus.

Det är tillrådligt att granska gasslangens skick och anslutningarnas täthet innan man börjar använda anordningen. Böj slangen för blir säker att den inte har sprickor. En murken slang innebär risk för gasläckage och ska bytas. Att anslutningarna är täta kan du kontrollera genom att pensla tvållösning på dem. Om det uppstår bubblor läcker anslutningarna och då måste de dras åt. Det är bra att byta gasslang ungefär vart femte år och tryckregulator vart tionde år. Om gasanordningen inte fungerar ordentligt ta genast kontakt med ett godkänt gasinstallationsföretag. Förteckningen över godkända företag finns på Tukes webbplats.

För att fungera korrekt behöver gasanordningar tillräckligt med förbränningsluft. Därför är det viktigt att inte ens vid kallt väder täppa till ventilationsöppningarna i stugan, husvagnen eller husbilen. Om tillförseln av förbränningsluft är otillräcklig uppstår giftig kolmonoxid. Kolmonoxidförgiftning är den vanligaste dödsorsaken vid gasolyckor. Håll ett öga på färgen på gasapparatens låga: när gaslågan brinner rätt ska den vara blå och lågans inre del blågrön. Om lågan har gula toppar får brännaren inte tillräckligt med luft och det uppstår risken för kolmonoxidförgiftning.

En brandvarnare är obligatorisk utrustning också i fritidsbostader. Med tanke på brand är det bra att utrusta sig med släckningsredskap och lära sig använda dem ordentligt. Bra släckningsredskap är en brandfilt, en handbrandsläckare, en trädgårdsslang, en vattenfylld pytsspruta eller bevattningsvatten som man sparat i stora baljor.

Mer information:

Säkerhetsingenjör Seppo Huttunen, tfn 029 5052 471

E-post: [email protected]

 BILAGA: Checklista för säker användning av flytgas 

Video: Så byter du gasslang på en flytgasapparat

Video: Se hur en gaslåga som brinner farligt ser ut