Vågar som inte verifierats är den mest allmänna bristen vid gårds- och torgförsäljning

Tukes 15.8.2014 8.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken har under sommaren effektiviserat kontrollmätningen av säsongförsäljares produkter på torg och vid direktförsäljning på gårdar. Vid kontrollerna har man undersökt om vågarna överensstämmer med kraven och hur innehållet i förpackningarna mäts. Hittills har runt om i Finland kontrollerats cirka 400 ställen och i 40 procent av fallen fanns det något att anmärka. Den mest typiska bristen är att verifieringen av vågen har föråldrats. Vid en tidsbestämd verifiering kontrolleras endast att vågen fungerar tillförlitligt.

Vid direktförsäljning ska vid vägningen av produkter användas en verifierad våg. Vid den verifiering som görs med tre års mellanrum kontrollerar besiktningsorganet att vågen fungerar tillförlitligt. En verifierad våg ska användas också då förpackaren kontrollerar innehållsmängden i förpackningarna.

Vid försäljning av säsongvaror används också oftare än inom annan handel vågar som inte alls kan verifieras, exempelvis vanliga köksvågar. 

Vid säsongförsäljning finns fler brister än inom den normala handeln

Utgående från kontrollerna är användningen av bristfälliga vågar mer allmänt vid säsongförsäljning än inom annan handel. Av de vågar som kontrollerades under sommaren var 35 procent i strid med bestämmelserna, medan 11 procent av de vågar som ifjol kontrollerades inom den normala handeln stred mot bestämmelserna.

– I torgstånd är vågarna i allmänhet i skick, men apparater som strider mot bestämmelserna påträffas i synnerhet vid direktförsäljningsställen på gårdar. Bristerna beror ofta på okunskap, dvs. försäljarna vet inte tillräckligt om kraven som gäller mätanordningar, säger säkerhetsingenjör Reino Rinnemaa från Tukes.

I samband med tillsynsbesöken har regionförvaltningsverken också kontrollerat prismärkningarna. Den vanligaste bristen är att enhetspriset, exempelvis kilo- eller literpriset, inte har utmärkts.

Bäraskar av plast är inte ett officiellt mått

Försäljning av bär och ärter enligt volym är inte tillåten i normal handel. Av främst historiska skäl är det emellertid tillåtet vid torgförsäljning. Vid direktförsäljning ska vid mätning av bärmängden användas en godkänd mätcylinder eller en våg, så att kunden kan säkerställa mängden av produkten. Bäraskar av plast är inte ett officiellt mått.

– Att skyffla bär direkt i en ask utan mätning har blivit allmännare under de senaste åren i synnerhet vid försäljningsdiskar som finns utanför butiker. Det finns askar av många olika storlekar och det är svårt för kunden att veta om askens volym är den lovade. Vägning på våg är en mer tillförlitlig metod, säger Reino Rinnemaa.

Vid övervakningen under sommaren kontrollerades också torgståndens mätcylindrar. Nästan alla mätcylindrar som kontrollerades uppfyllde kraven. 

Den effektiviserade övervakningen av mätningar vid säsongförsäljning fortsätter fram till utgången av september.

Ytterligare information

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes):
Säkerhetsingenjör Reino Rinnemaa, tfn 029 505 2143
Överinspektör Sari Hemminki, tfn 029 505 2244
[email protected]

Regionförvaltningsverken i Södra Finland, Sydvästra Finland, Mellersta och Inre Finland, Östra Finland, Norra Finland och Lappland: www.avi.fi