Estlands och Finlands naturgasnät förenas - Tukes tillstånd för ibruktagning

Mediatiedote 28.5.2020 8.32
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat användningstillstånd för de naturgasrörsystem och den kompressorstation som förenar Estlands och Finlands naturgasnät. Balticconnector-naturgasröret gör det möjligt att förena de Baltiska ländernas och Finlands gasmarknad och integration i EU:s gemensamma energimarknad.

Finland - Estland -naturgasrörsystemet förenar gasmarknaden

Tukes har den 6.4.2020 beviljat Gasgrid Finland Oy användningstillstånd av det transportrörsystem och den kompressorstation som byggts av Baltic Connector Oy. Innan Tukes användningstillstånd genomgick rörsystemet provdrift med tillstånd av ett besiktningsorgan. 

Baltic Connector Oy har byggt naturgasrör och en kompressorstation i enlighet med Tukes tillståndsbeslut och tillståndsvillkor. Tukes beslut har inte överklagats.

Naturgasröret mellan Finland och Estland gör det möjligt att förena de Baltiska ländernas och Finlands gasmarknad och integration i EU:s gemensamma energimarknad.

Den totala kostnaden för Balticconnector-projektet var cirka 250 M€. Projektet skulle inte ha varit ekonomiskt lönsamt utan betydande EU-stöd. I augusti 2016 beviljade kommissionen (CEF) projektet en finansiering på 187,5 M€.

Ovanligt i Finland

– Byggandet av den nya kompressorstationen för transportrörsystemet för naturgas är ovanligt i Finland. Den föregående nya kompressorstationen genomfördes i samband med projektet Laajennus 97 (Mäntsälä, Hirvihaara) över två årtionden sedan. Samtidigt utvidgades kompressorstationerna och transportrörsystemen i Imatra och Kouvola, berättar Tukes överinspektör Arto Jaskari.

Tukes behandlade naturgasens byggnadstillstånd för Balticconnector-projektet som tre olika tillstånd. Först beviljades byggnadstillstånd för naturgasens transportrörsystem, vilket gällde den del av rörsystemet som är i havet på Ingå kommuns område i Finlands territorialvatten. Efter detta fick den underjordiska delen av rörsystemet från Sjundeå till Ingå tillstånd. I det tredje skedet beviljades tillstånd för byggandet av kompressorstationen i Ingå.

Batic Connector Oy och Tukes har förhandlat flera gånger i samband med tillståndsbehandlingen. Möten hölls även på installationsställen, vilket möjliggjorde en övervakning av situationen på installationsställen.

– Baltic Connector Oy använde drönare som hjälp för att övervaka installationsarbeten. Presentationen av installationsställen till Tukes med videor som hade filmats med drönare var mycket illustrerande, konstaterar Jaskari.

Tukes övervakningsarbete för Gasgrid Finland Oy och Balticconnector-projektet fortsätter med årliga kontroller. De ventilstationer och den kompressorstation för rörsystemet som genomfördes i Balticconnector-projektet övervakas från Gasgrid Finland Oy:s övervakningscentral i Kouvola (24/7). Alla kompressorstationer har också ett eget kontrollrum som kan användas dagtid.

Den finska gasmarknad öppnade för konkurrens

Den finska gasmarknaden öppnade för konkurrens och grossistförsäljning av gas och transportnätet separerades från varandra i början av år 2020. I detta skede inledde gasbolaget Gasgrid Finland Oy sin verksamhet. Gasgrid Finland Oy ansvarar nuförtiden för transport av gas i Finland. Bolaget har separerats från energibolaget Gasum till ett eget bolag. Gasgrid Finland Oy upprätthåller gasens transportnät och erbjuder gastransporttjänster för alla de företag som verkar i nätet.

Byggandet av naturgasröret Finland - Estland var relaterat till EU:s mål att avveckla nationella monopol i transport av el och naturgas, samt att diversifiera tillgången till energi. Genom Estlands-röret får Finland naturgas också från andra ställen än Ryssland.

Biogas samt naturgas förångad av LNG kan transporteras i röret

Producenter av biogas kan mata in biogas i Gasgrid Finland Oy:s gasnät och i fortsättningen även syntetiska gaser. Även naturgas som är förångad av LNG kan matas in i transportrörsystemet.

Många myndigheter involverade

– Naturgasröret mellan Estland och Finland har krävt deltagande av flera myndigheter, säger Jaskari. Det handlade om ett omfattande EU byggnadsprojekt, vars tillståndsbehandling koordinerades av Energimyndigheten. Tillståndsbehandlingen föregicks av ett bedömningsförfarande av miljökonsekvenser 2014–2015, där Tukes också medverkade.

– Tillståndsförfarandet för Balticconnector-naturgasröret har uppfyllt lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse för Europeiska unionen. Energimyndigheten har koordinerat tillståndsförfarandet som behörig myndighet enligt förordningen om energiinfrastruktur. Tukes har deltagit i de myndighetsmöten som Energimyndigheten har ordnat. I Tukes tillståndsbehandling har det säkerställts att naturgasröret Estland - Finland uppfyller säkerhetskraven i naturgasförordningen.

Arbets- och näringsministeriet har beviljat projekttillstånd för det transportrör för naturgas som överskrider landets gräns. Även statsrådet har gett sitt samtycke till kommersiellt utnyttjande av Finlands ekonomiska zon.

Ytterligare information: Överinspektör Arto Jaskari, tfn 029 5052 149, sektionschef Markus Kauppinen, tfn 029 5052 519

Länk till Balticconnectors webbsidor: http://balticconnector.fi/fi/projekti/#merkitys

Länk till Gasgrids webbsidor: https://gasgrid.fi/kaasumarkkinat/kaasumarkkinoiden-integraatio/

Bilder bifogade

Bild 1: Fotografi från rörinstallationsplatsen på Ingås område cirka 500 meter innan Ingås kompressorstation.
Fotograf: Suvi Perälä

Bild 2: Gasen filtreras innan kompressorenheten på Ingås kompressorstation.
Fotograf: Arto Jaskari

Bild 3: Ingås elektriska kompressorenhet, fotograferad på distans via videoövervakning från Kouvolas centralövervakning/
Gasgrid Finland Oy