Viron ja Suomen maakaasuverkostot yhdistyivät ­– Tukesin lupa käyttöönotolle

Mediatiedote
28.5.2020 8.32
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut käyttöluvan Viron ja Suomen maakaasuverkostot yhdistävälle maakaasuputkistolle ja kompressoriasemalle. Balticconnector-maakaasuputki mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin.

Suomi–Viro-maakaasuputkisto yhdistää kaasumarkkinat

Tukes on myöntänyt 6.4.2020 Gasgrid Finland Oy:lle luvan Baltic Connector Oy:n rakennuttaman maakaasun siirtoputkiston ja kompressoriaseman käyttöönotolle. Ennen Tukesin käyttölupaa kohde otettiin koekäyttöön tarkastuslaitoksen luvalla.  

Baltic Connector Oy on rakentanut maakaasuputkistot ja kompressoriaseman Tukesin lupapäätösten ja lupaehtojen mukaisesti. Tukesin päätöksistä ei ole valitettu.

Suomen ja Viron välinen maakaasuputki mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin.

Balticconnector-hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 250 M€. Hanke ei olisi ollut taloudellisesti kannattava ilman huomattavaa EU-tukea. Elokuussa 2016 komissio (CEF) myönsi hankkeelle 187,5 M€ rahoituksen. 

Harvinainen tapaus Suomessa

– Maakaasun siirtoputkiston uuden kompressoriaseman rakentaminen on harvinaista Suomessa. Edellinen uusi kompressoriasema toteutettiin Mäntsälän Hirvihaaraan Laajennus 97 -projektin yhteydessä yli kaksi vuosikymmentä sitten. Samassa yhteydessä tehtiin sekä Imatran että Kouvolan kompressoriasemien laajennukset ja siirtoputkiston laajennuksia, kertoo Tukesin ylitarkastaja Arto Jaskari.

­Tukes käsitteli Balticconnector-hankkeen maakaasun rakentamisluvat kolmena eri lupana. Aluksi myönnettiin maakaasun siirtoputkiston rakentamislupa, joka koski meriputkiosuutta Inkoon kunnan alueelta Suomen aluevesille. Sen jälkeen luvan sai maakaasun maanalainen putkiosuus Siuntiosta Inkooseen. Kolmannessa vaiheessa lupa myönnettiin Inkoon kompressoriaseman rakentamiselle.

Baltic Connector Oy ja Tukes ovat neuvotelleet lupakäsittelyjen yhteydessä useita kertoja. Kokouksia pidettiin myös työmaalla, mikä mahdollisti myös työmaatilanteen seurannan.

– Baltic Connector Oy käytti työmaavalvonnassa apuna myös dronea. Työmaatilanteen esittely Tukesille dronella kuvattuja videoita käyttäen oli erittäin havainnollista, Jaskari toteaa.

Tukesin valvontatyö Gasgrid Finland Oy:n ja Balticconnector-hankkeen osalta jatkuu vuosittaisilla tarkastuksilla. Balticconnector-hankkeessa toteutettuja putkiston venttiiliasemia ja kompressoriasemaa valvotaan Gasgrid Finland Oy:n keskusvalvomosta Kouvolasta (24/7). Kaikissa kompressoriasemissa on myös oma valvomo, jota voidaan käyttää päiväsaikaan.

Suomen kaasumarkkinat avautuivat kilpailulle

Suomen kaasumarkkinat avautuivat kilpailulle ja kaasun tukkumyynti ja siirtoverkko eriytettiin toisistaan vuoden 2020 alussa. Tuolloin kaasuyhtiö Gasgrid Finland Oy aloitti toimintansa. Gasgrid Finland Oy vastaa nykyisin kaasun siirrosta Suomessa. Yhtiö on eriytetty energiayhtiö Gasumista omaksi yhtiökseen. Gasgrid Finland Oy ylläpitää kaasun siirtoverkkoa ja tarjoaa kaasunsiirtopalveluja kaikille verkossa toimiville yrityksille.

Suomi–Viro-maakaasuputken rakentaminen liittyi EU:n tavoitteisiin purkaa kansallisia monopoleja sähkön ja maakaasun siirrossa sekä monipuolistaa energian saatavuutta. Viro-putken kautta Suomi saa maakaasua muualtakin kuin Venäjältä.

Putkistossa voi siirtää biokaasua ja LNG:stä höyrystettyä maakaasua

Biokaasun tuottajat voivat syöttää Gasgrid Finland Oy:n kaasuverkostoon biokaasua ja jatkossa myös synteettisiä kaasuja. Myös LNG:stä höyrystettyä maakaasua voidaan syöttää siirtoputkistoon.

Monta viranomaista mukana

– Viron ja Suomen välisen maakaasuputkiston rakentamisprojekti on vaatinut usean viranomaisen osallistumista, sanoo Jaskari. Kyse oli EU:n laajasta rakentamishankkeesta, jonka lupakäsittelyä koordinoi Energiavirasto. Lupakäsittelyä edelsi ympäristövaikutusten arviointimenettely vuosina 2014–2015, jossa myös Tukes oli mukana.

Balticconnector-maakaasuputken lupamenettelyssä on noudatettu Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä annettua lakia.  Energiavirasto on koordinoinut lupamenettelyä energiainfrastruktuuriasetuksen toimivaltaisena viranomaisena. Tukes on osallistunut Energiaviraston järjestämiin viranomaiskokouksiin.

Tukesin lupakäsittelyssä on varmistettu, että Viro–Suomi-maakaasuputki täyttää maakaasuasetuksen turvallisuusvaatimukset.

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut hankeluvan maan rajan ylittävää maakaasun siirtoputkea varten. Myös valtioneuvosto on antanut suostumuksensa Suomen talousvyöhykkeen kaupalliseen hyödyntämiseen.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Arto Jaskari, p. 029 5052 149, ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, p. 029 5052 519
sähköpostit muotoa: [email protected]

Linkit:

Balticonnectorin verkkosivu

Gasgridin verkkosivu

Kuvat:

Viro-Suomi -maakaasuputki rakenteilla

Kuva 1: Putkityömaa Inkoon alueella noin 500 metriä ennen Inkoon kompressoriasemaa.
Kuvaaja: Suvi Perälä

maakaasun suodattimia

Kuva 2: Maakaasun suodattimet ennen Inkoon kompressoriaseman kompressoriyksikköä.
Kuvaaja: Arto Jaskari

maakaasun kompressoriyksikkö Inkoossa

Kuva 3: Inkoon sähkökäyttöinen kompressoriyksikkö, kuvattu etänä videovalvonnan kautta Kouvolan keskusvalvomosta.
Gasgrid Finland Oy