Luvan hakeminen ja muutosilmoitukset

Nestekaasuluvan hakeminen (uusi lupa)

Nestekaasulupaa haetaan sähköisessä asiointipalvelussa. Valitse asioinniksi ”Haen kemikaaliturvallisuuslupaa uudelle kohteelle”. Nestekaasuluvan hakemista varten tarvittava valtuus: Nestekaasuluvan hakeminen - Suomi.fi

Täytä lupahakemus sähköisessä asioinnissa. Kuvaa hakemuksen keskeinen sisältö hakemuksella oleviin kenttiin. Tarvittaessa voit viitata liitteisiin, mutta jokaisessa kentässä pitää olla kuvaus asiasta siten, että siitä saa käsityksen asiasta myös ilman liitettä. Tarkemmat ohjeet kuhunkin kenttään liittyen löydät kysymysmerkki-symbolia klikkaamalla. Syötä hakemuksen kenttiin vain sellaista tietoa, mikä on julkista. Mikäli hakemuksessa on tarpeen esittää luottamukselliseksi luokiteltavaa tietoa, lisää se tieto liitteisiin. Mikäli liitetiedosto sisältää luottamuksellista tietoa, lisää kyseisen liitetiedoston nimeen sana LUOTTAMUKSELLINEN.

Nestekaasuhakemuksessa huomioitavia asioita

 • Yleiskuvaus toiminnasta: Jos nestekaasulla korvataan muun polttoaineen käyttö esim. maakaasu tai öljy, kuvaa hakemuksessa jääkö aiemmin käytössä ollut polttoaine varalle vai poistuuko se kokonaan käytöstä nestekaasun käyttöönoton myötä.
 • Kemikaalit: 
  • Lisää kemikaaliluettelo KemiDigiin. Tarkemmat ohjeet KemiDigin käyttöönotosta ja tarvittavista valtuuksista löydät KemiDigin etusivulta. Muista laittaa lopuksi kemikaaliluettelo ”Valmis”-tilaan, jotta se näkyy KemiDigissä myös viranomaisille. Tarkemmat ohjeet kemikaaliluettelon laadinnasta löydät KemiDigin etusivulta, kun olet kirjautunut sisään. HUOM! Nestekaasun määrä lasketaan aina seuraavasti: 1 m3 = 0,5 t nestekaasua.
  • Jos laitoksella käsitellään ja varastoidaan nestekaasun lisäksi muita vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja, huomioi seuraavat asiat:
   • Jos muista vaaralliseksi luokiteltavista kemikaaleista on tehty ilmoitus pelastuslaitokselle (vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi), lisää pelastuslaitoksen päätös hakemuksen liitteeksi.
   • Jos laitoksella oleville muille kemikaaleille ei ole pelastuslaitoksen päätöstä, tulee kemikaalit huomioida hakemuksessa nestekaasun lisäksi.
  • Jos laitoksella ei ole nestekaasun lisäksi muita vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja,  mainitse tästä hakemuksella esim. kohdassa ”Yleiskuvaus toiminnasta”. 
 • Hakemukseen tarvittavat liitteet:
  • Kuulemis- ja lausuntovaihetta varten tarvitaan aina:
   • Kemikaaliluettelo (KemiDigi)
   • Kaavakartta ja kaavamääräykset
   • Kartta, jossa näkyy laitosta ympäröivä alue vähintään 2 km vyöhykkeeltä (mm. lähimmät koulut, päiväkodit, hoitolaitokset, asuinalueet). Karttaan merkitään etäisyydet näihin kohteisiin.
   • Toimintapaikan asemapiirros tai muu selkeä layout-kuva, jossa näkyy toimintojen sijoittuminen alueelle (mm. säiliö, höyrystin, putkistot, käyttölaitteet, säiliöauton purkupaikka, liikennereitit, pelastuslaitoksen lähestymissuunnat, pysäköintialueet, viemärit ja syvennykset, sähkölinjat, korkeat rakenteet jotka voivat kaatuessaan aiheuttaa vaaraa nestekaasulaitteistolle)
   • Kartta, josta käy ilmi onnettomuuksien vaikutusalueet ja vaikutusalueella olevat kohteet
   • Riskien arviointi
   • Tilaluokituspiirustukset
   • Sisäinen pelastussuunnitelma, vähintään alustava, jossa on huomioitu nestekaasu (kts. Tukes-ohje 8/2015)
  • Kuulemis- ja lausuntovaiheessa tarvitaan lisäksi, jos nämä asiat koskevat ko. laitosta:
   • Kartta, jossa näkyy lähellä oleva pohjavesialue, luonnonsuojelualue, muinaismuistot, suojellut rakennukset jne.
   • Toimintaperiaateasiakirja
   • Turvallisuusselvitys
   • Pelastuslaitoksen päätös muista kemikaaleista
  • Seuraavat liitteet tarvitaan ennen lupapäätöksen antamista. Nämä liitteet on suositeltavaa toimittaa heti alussa, mutta voidaan toimittaa myös myöhemmin, jos eivät vielä ole saatavilla, kun lupahakemus toimitetaan:

Kun hakemuksessa on riittävät tiedot, Tukes pyytää hakemuksesta lausunnot pelastuslaitokselta ja ELY-keskukselta sekä tarvittaessa muilta tahoilta (esim. kunta). Lisäksi hakemus kuulutetaan, jolloin yleisöllä, jota asia koskee, on mahdollisuus jättää muistutus asiasta. Kuulutus ja hakemus julkaistaan Tukesin verkkosivuilla: Kemikaalien ja kaasujen teollinen käsittely. Lisäksi kuulutus julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan paikallislehdessä. Annetuista lausunnoista ja mielipiteistä pyydetään tarvittaessa luvan hakijalta vastine. Lupaprosessin edetessä voidaan hakemukseen pyytää täydennyksiä ja lisäselvityksiä. Täydennys-, lisätieto- ja vastinepyynnöt tulevat luvan hakijalle sähköiseen asiointipalveluun. 

Kun Tukesilla on käytössään kaikki lupapäätöksen antamista varten tarvittavat tiedot, Tukes laatii asiasta päätöksen. Päätös tulee sähköiseen asiointiin. Usein päätöksessä on ehtoja, joiden tulee täyttyä ennen laitoksen käyttöönottoa. Laitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin hyväksytty tarkastuslaitos tai Tukes on tehnyt laitoksella käyttöönottotarkastuksen. 

Luvan tavoitekäsittelyaika on 8 kk. Hyvin laadittu hakemus voi lyhentää käsittelyyn kuluvaa aikaa. Luvan käsittelystä laskutetaan Tukesin hinnaston mukainen maksu.


Muutosilmoituksen tai muutosluvan tekeminen (muutos nestekaasulaitteistoon)

Jos laitoksella on jo nestekaasun laajamittaista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa ja laitteistoon tehdään muutoksia, voi muutos edellyttää muutosilmoituksen tai muutoslupahakemuksen tekemistä Tukesiin. Täältä löydät esimerkkejä erilaisista muutoksista, joista pitää ilmoittaa Tukesille.

Muutosilmoitus ja muutoslupahakemus tehdään sähköisessä asiointipalvelussa. Valitse asioinniksi ”Haen muutosta jo olemassa olevaan lupaan”. Nestekaasuluvan hakemista varten tarvitaan valtuus (Suomi.fi). Muutosta haetaan aina samalla lomakkeella riippumatta siitä, onko kyseessä muutoslupa vai muutosilmoitus. Tukes tekee päätöksen siitä, käsitelläänkö muutos lupana vai ilmoituksena. Muutoslupa edellyttää kuulemisen ja käsittelyaika on silloin pidempi. Muilta osin käsittely etenee sekä luvassa että ilmoituksessa samaan tapaan. 

Täytä lomake sähköisessä asioinnissa. Kuvaa muutoksen keskeinen sisältö hakemuksella oleviin kenttiin. Tarvittaessa voit viitata liitteisiin, mutta jokaisessa kentässä pitää olla kuvaus asiasta siten, että siitä saa käsityksen asiasta myös ilman liitettä. Tarkemmat ohjeet kuhunkin kenttään liittyen löydät kysymysmerkki-symbolia klikkaamalla. Syötä hakemuksen kenttiin vain sellaista tietoa, mikä on julkista. Mikäli hakemuksessa on tarpeen esittää luottamukselliseksi luokiteltavaa tietoa, lisää se tieto liitteisiin. Mikäli liitetiedosto sisältää luottamuksellista tietoa, lisää kyseisen liitetiedoston nimeen sana LUOTTAMUKSELLINEN.

 

Muutosilmoituksessa ja muutosluvassa huomioitavia asioita

 • Yleiskuvaus toiminnasta: Kuvaa selkeästi, mikä laitoksella muuttuu (mikä on uutta, mikä säilyy ja mikä poistuu).
 • Kemikaalit: Päivitä KemiDigissä oleva kemikaaliluettelo, jos nestekaasun määrään tulee muutoksia. Tarkemmat ohjeet KemiDigin käyttöönotosta ja tarvittavista valtuuksista löydät KemiDigin etusivulta. Muista laittaa lopuksi kemikaaliluettelo ”Valmis”-tilaan, jotta se näkyy KemiDigissä myös viranomaisille. Tarkemmat ohjeet kemikaaliluettelon laadinnasta löydät KemiDigin etusivulta, kun olet kirjautunut sisään. HUOM! Nestekaasun määrä lasketaan aina seuraavasti: 1 m3 = 0,5 t nestekaasua.
 •  Toimintojen sijoittuminen: Mikäli laitteiston paikka muuttuu (esim. säiliö tai höyrystin), liitä hakemukseen mukaan piirros, josta käy ilmi sekä uuden että vanhan laitteiston paikka.
 • Riskien arviointi: Muutoksesta riippumatta jokaisen hakemuksen/ilmoituksen tulee sisältää riskien arviointi, jossa on kerrottu, mitkä ovat muutokseen liittyvät keskeisimmät riskit ja miten ne hallitaan (esim. säiliön paikka muuttuu → arvioidaan uuden sijoituspaikan turvallisuus).
 • Onnettomuuksien vaikutusalueet: Mikäli onnettomuuksien vaikutusalueet muuttuvat (esim. säiliön paikka muuttuu), kuvaa hakemukselle uudet vaikutusalueet ja mihin onnettomuuksien vaikutusalueet kohdistuvat.
 • Varautuminen: Täytä muutosta koskevin osin. Liitä liitteeksi Liite nestekaasua koskevaan lupahakemukseen. Täytä liite muutosta koskevin osin (esim. säiliömuutos → täytä vain säiliön osuus, jos muut asiat pysyvät ennallaan)

Kun hakemuksessa/ilmoituksessa on riittävät tiedot, Tukes pyytää hakemuksesta lausunnot tarvittavilta tahoilta (esim. pelastuslaitos). Muutoslupa kuulutetaan, jolloin yleisöllä, jota asia koskee, on mahdollisuus jättää muistutus asiasta. Kuulutus ja hakemus julkaistaan Tukesin verkkosivuilla: Kemikaalien ja kaasujen teollinen käsittely. Lisäksi kuulutus julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan paikallislehdessä. Annetuista lausunnoista ja mielipiteistä pyydetään tarvittaessa luvan hakijalta vastine. Käsittelyprosessin edetessä voidaan hakemukseen pyytää täydennyksiä ja lisäselvityksiä. Täydennys-, lisätieto- ja vastinepyynnöt tulevat luvan hakijalle sähköiseen asiointipalveluun. 

Kun Tukesilla on käytössään kaikki lupapäätöksen antamista varten tarvittavat tiedot, Tukes laatii asiasta päätöksen. Päätös tulee sähköiseen asiointiin. Usein päätöksessä on ehtoja, joiden tulee täyttyä ennen muutoksen käyttöönottoa. Päätöksessä määritellään, edellyttääkö muutos käyttöönottotarkastuksen ennen muutoksen käyttöönottoa vai voiko muutoksen ottaa käyttöön, kun käytönvalvoja on todennut päätöksen ehtojen täyttyvän.

Muutosluvan tavoitekäsittelyaika on 8 kk, muutosilmoituksen 3 kk. Hyvin laadittu hakemus voi lyhentää käsittelyyn kuluvaa aikaa. Käsittelystä laskutetaan Tukesin hinnaston mukainen maksu.