CE-merkittävät rakennustuotteet

CE-merkintä on pakollinen useimmille Euroopan sisämarkkinoilla myytäville rakennustuotteille. 

Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Rakennustuotteen CE-merkintä on keino osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että tuotetta voidaan myydä kaikissa Euroopan talousalueen maissa.

CE-merkinnän käytön edellytyksenä on, että kyseiselle tuotteelle on julkaistu yhdenmukaistettu tuotestandardi (hEN) tai tuotteelle on myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi ETA.

Kun valmistaja kiinnittää rakennustuotteeseen CE-merkinnän, hän vakuuttaa, että tuotteen ominaisuudet ovat ilmoitetun mukaisia ja että tuote on EU:n yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.

Pakollinen CE-merkintä

Yhdenmukaistettujen standardien soveltamisalaan kuuluvat rakennustuotteet tulee CE-merkitä EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesti.

Yhdenmukaistettu tuotestandardi on eurooppalaisen standardisoimisjärjestön laatima, tiettyä tuoteryhmää koskeva standardi, josta on julkaistu ilmoitus komission virallisessa lehdessä. Se määrittää tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot.

Rakennustuoteasetusta koskevien harmonisoitujen tuotestandardien neuvontapalvelu hEN Helpdesk ylläpitää tietoa, mitä harmonisoituja tuotestandardeja on olemassa ja mitkä tuotteet kuuluvat niiden soveltamisalaan.

Vapaaehtoinen CE-merkintä

Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA) perustuva CE-merkintä on vapaaehtoinen. ETA on aina yhtä valmistajaa koskeva ja se myönnetään valmistajan omasta hakemuksesta. Jos valmistaja on hakenut ja saanut tuotteelleen ETA:n, on hänen tämän jälkeen CE-merkittävä tuotteensa.

Eurooppalainen tekninen arviointi voidaan myöntää rakennustuotteille, joille ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia. Eurooppalaisia teknisiä arviointeja tekevät laitokset löytyvät NANDO:n tietokannasta.

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on jokaiselle CE-merkitylle rakennustuotteelle pakollinen, määrämuotoinen asiakirja. Suoritustasoilmoitus on toimitettava tuotteen loppukäyttäjälle tuotteen mukana tai sähköisenä asiakirjana.

Suoritustasoilmoituksessa esitetään kyseisen tuotteen perusominaisuuksien arvot ja luokat sovellettavaan tuotestandardiin tai tekniseen arviointiin perustuen. Suoritustasoilmoituksesta tulee ilmetä vähintään:

  • suoritustasoilmoituksen numero
  • tuotetyypin yksilöllinen tunniste
  • tuotteen aiottu käyttötarkoitus
  • tuotteen valmistaja ja mahdollinen valtuutettu edusta
  • suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP-järjestelmä)
  • yhdenmukaistettu tuotestandardi tai eurooppalaisen teknisen arviointiasiakirjan viitenumero ja päivämäärä
  • ilmoitetun laitoksen tunnusnumero
  • perusominaisuuksien arvot ja luokat
  • sähköisen suoritustasoilmoituksen verkkosivusto.

Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen ja vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä AVCP

Rakennustuotteiden perusominaisuuksien suoritustasot arvioidaan ja varmennetaan tuotetta koskevan AVCP- järjestelmän mukaisesti. Vaadittava AVCP-järjestelmä on esitetty joko tuotetta koskevassa yhdenmukaistetussa standardissa, eurooppalaisessa arviointiasiakirjassa tai se on annettu erikseen EU:n komission delegoituna päätöksenä. 

AVCP-järjestelmä määrittää tarvitseeko tuote testata ja/tai tarvitseeko tuotteen valmistuksen laadunvalvonta varmentaa ulkopuolisen laitoksen toimesta vai voiko valmistaja itse toteuttaa nämä toimet tuotestandardin mukaisesti. AVCP-järjestelmässä on viisi tasoa: 1+, 1, 2+, 3 ja 4, joista 1+ on vaativin ja 4 on kevein järjestelmä. 
AVCP-järjestelmässä on useita tasoja. Eniten tehtäviä valmistajalle ja ilmoitetulle laitokselle on tasossa 1+.

Kuva: Valmistajan ja ilmoitetun laitoksen suorittamat toimet suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmässä (AVCP). Lähde: Euroopan komissio - rakennustuotteiden CE-merkintä vaihe vaiheelta. 

CE-merkinnän hyötyjä

CE-merkintä mahdollistaa rakennustuotteiden vapaan liikkuvuuden EU:n sisämarkkinoilla. 

Rakennustuotteesta laadittu suoritustasoilmoitus ja tuotteeseen kiinnitetty CE-merkintä tarkoittavat sitä, että valmistaja on noudattanut tuotteen valmistuksessa yhdenmukaista teknistä eritelmää ja ilmoittaa kyseessä olevan tuotteen perusominaisuudet yhdenmukaistetulla tavalla. Suoritustasoilmoitus helpottaa tuotteiden perusominaisuuksien vertailemista.

Huomioitavia asioita CE-merkinnästä

Rakennustuotteen CE-merkintä ei ole osoitus siitä, että tuote automaattisesti täyttää rakennuskohdetta koskevat kansalliset määräykset.

Rakennustuotteen sopivuus tulee aina arvioida sen mukaisesti, mikä rakennuskohde on kyseessä ja mitkä ovat sen toteuttamista koskevat rakentamismääräykset. Suoritustasoilmoituksessa ilmoitettuja suoritustasoja tai luokkia tulee verrata kansallisiin vaatimuksiin. 

Olennaiset tekniset vaatimukset on esitetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen perusteella säädetyissä asetuksissa. CE-merkitty rakennustuote on kelpoinen käytettäväksi rakennuskohteessa, jos se on kansallisten vaatimusten mukainen ja soveltuu käyttöön kohteen suunnitteluratkaisut huomioiden.

Kaikkia rakennustuotteita ei voi, eikä saa CE-merkitä. Tällaisille tuoteryhmille ei ole olemassa yhdenmukaista standardia tai niille ei ole hankittu eurooppalaista teknistä arviointia (ETA). Rakennustuotteella voi olla myös muihin direktiiveihin tai asetuksiin liittyviä CE-merkintöjä. Tällaisia säädöksiä ovat muun muassa ekosuunnittelu-, kone-, ja painelaitedirektiivi sekä sähköturvallisuuteen liittyvät asetukset. Nämä CE-merkinnät eivät kata tuotteen ominaisuuksia rakennustuotteena.

Usein kysyttyä rakennustuotteista