Hakemusten ja päätösten kuulutukset ja yleistiedoksiannot

Ilmoitukset vireillä olevista lupahakemuksista ja päätöksistä

Tukesin verkkosivuilta voit saada tietoa kaivoslain (621/2011) ja kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukaisista lupahakemuksista sekä päätöksistä.

Päätökset ja kuulutukset -välilehdet sisältävät seuraavat tiedot:

  • hakija
  • kunta, jossa lupahakemuksen tai päätöksen mukaista toimintaa aiotaan harjoittaa
  • lupatunnus
  • päivämäärä, jolloin lupahakemusta koskeva kuulemisilmoitus on julkaistu tai päätös on annettu.

Kuinka kauan ilmoitukset ovat nähtävillä?

Tukes tiedottaa kaivoslakiin tai kemikaaliturvallisuuslakiin liittyvästä lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan.

Tukes antaa kaivoslain mukaisen päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä Tukesin verkkosivuilla vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Tukes antaa kemikaaliturvallisuuslain mukaisen päätöksen tiedoksi hallintolain mukaisena yleistiedoksiantona. Päätös ja päätöksen tiedoksiantoa koskeva ilmoitus on nähtävillä Tukesissa yleistiedoksiannolle määrätyn kohtuullisen ajan (vähintään 45 päivää).

Mistä saa lisätietoja?

Kuulemisilmoituksessa tai päätöksessä mainitulta Tukesin asiantuntijalta saat lisätietoja lupahakemuksista ja päätöksistä sekä menettelytavoista ja määräajoista, jotka liittyvät muistutusten ja mielipiteiden esittämiseen tai muutoksenhakuun.

Jos lähetät sähköpostilla hakemukseen lausunnon, mielipiteen tai muistutuksen, varmistut viestisi perillemenosta, kun saat vastaanottokuittauksen Tukesista.

Yleistiedoksiannot tuote- ja palveluvalvonta-asioissa

Tukes julkaisee hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaisina yleistiedoksiantoina ilmoituksia sellaisista tuote- ja palveluvalvonta-asioissa annetuista päätöksistä, joita ei ole pystytty muutoin antamaan tiedoksi asianosaiselle.

Ilmoitukset päätösten yleistiedoksiannosta ovat nähtävillä Tukesin verkkosivuilla vähintään 45 päivää.

Päätös, jota ilmoitus koskee, pidetään asianosaisen nähtävillä Tukesin kirjaamossa vähintään 45 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Tukesin verkkosivuilla. Valitusaika alkaa kulua tästä ajankohdasta. Valitusaika on 30 päivää. Päätöksen nähtävilläoloaika ei pidennä valitusaikaa.