Hakemusten ja päätösten kuulutukset

Ilmoitukset vireillä olevista lupahakemuksista ja päätöksistä

Tukesin verkkosivuilta voit saada tietoa kaivoslain (621/2011) ja kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukaisista lupahakemuksista sekä päätöksistä.

Päätökset ja kuulutukset -välilehdet sisältävät seuraavat tiedot:

  • hakija
  • kunta, jossa lupahakemuksen tai päätöksen mukaista toimintaa aiotaan harjoittaa
  • lupatunnus
  • päivämäärä, jolloin lupahakemusta koskeva kuulemisilmoitus on julkaistu tai päätös on annettu.

Kuinka kauan ilmoitukset ovat nähtävillä?

Tukes tiedottaa kaivoslakiin tai kemikaaliturvallisuuslakiin liittyvästä lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan.

Tukes antaa kaivoslain mukaisen päätöksen tiedoksi laissa säädetyllä julkipanomenettelyllä. Päätös ja päätöksen julkipanoa koskeva ilmoitus on nähtävillä Tukesissa vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Tukes antaa kemikaaliturvallisuuslain mukaisen päätöksen tiedoksi hallintolain mukaisena yleistiedoksiantona. Päätös ja päätöksen tiedoksiantoa koskeva ilmoitus on nähtävillä Tukesissa yleistiedoksiannolle määrätyn kohtuullisen ajan (vähintään 45 päivää).

Mistä saa lisätietoja?

Kuulemisilmoituksessa tai päätöksessä mainitulta Tukesin asiantuntijalta saat lisätietoja lupahakemuksista ja päätöksistä sekä menettelytavoista ja määräajoista, jotka liittyvät muistutusten ja mielipiteiden esittämiseen tai muutoksenhakuun.