Sähköasennusten käyttöönottovaiheen tarkastukset 

Sähkötöiden tekijän pitää tarkastaa asennukset ennen käyttöönottoa. Tarkastuksen avulla varmistetaan asennusten sähköturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus.

Käyttöönottotarkastus

Ennen kuin sähköasennuskokonaisuus tai asennuskokonaisuuden osa otetaan käyttöön, pitää asennuksille tehdä käyttöönottotarkastus ja käyttöönottotarkastuksesta pöytäkirja.

Käyttöönottotarkastuksen tekijän on oltava sähköalan ammattihenkilö.

Käyttöönottotarkastukseen sisältyy silmämääräinen tarkastus ja erilaisia mittauksia ja testauksia. Asennustyön edetessä on suoritettava aistinvaraista tarkastusta, jotta varmistutaan asennusten turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta myös rakenteiden sisään jäävältä osalta.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjalle ei ole säädetty määrämuotoa, mutta pöytäkirjasta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • kohteen yksilöintitiedot: mitä on tehty ja missä
 • sähkölaitteiston rakentajan ja sähkötöiden johtajan nimi ja yhteystiedot
 • selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräystenmukaisuudesta
 • sovelletut standardit
 • yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä
 • tarkastusten ja testausten tulokset
 • tarkastuksen tekijän allekirjoitus.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirja luovutetaan sähkötyön tilaajalle.

Vähäisiksi katsottavista töistä, kuten yksittäisen asennuskalusteen vaihdosta tai lisäyksestä, ei edellytetä käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa. Tarkastustulokset on kuitenkin tarvittaessa luovutettava tilaajalle.

Esimerkkikuva pöytäkirjasta

 

Varmennustarkastus

Paritaloa suurempien asuinrakennusten sähkölaitteistoille ja muille pääsulakkeiltaan yli 35A:n sähkölaitteistoille (laitteistoluokat 1, 2 ja 3) pitää käyttöönottotarkastuksen lisäksi teettää varmennustarkastus.

Varmennustarkastus on uudisasennusten lisäksi tehtävä myös edellä mainittuihin laitteistoihin kohdistuvalle sähköasennuksen merkittävälle muutos- tai laajennustyölle. Muutoksen tai laajennuksen katsotaan olevan merkittävä, kun

 • muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko on yli 35A laitteistossa, jolle ei edellytetä käytön johtajaa, tai
 • muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko on yli 250A laitteistossa, jolle on nimettävä käytön johtaja.

Vaikka muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko olisi edellä mainittuja pienempi, katsotaan muutoksen kuitenkin olevan merkittävä, jos luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteistoon sisältyvä

 • muutettu tai laajennettu sähköasennus sijaitsee luokkien 0, 1, 20 tai 21 (valtioneuvoston asetus 576/2003, Liite 1) mukaisessa räjähdysvaarallisessa tilassa,
 • muutettu tai laajennettu asennus sijaitsee räjähteiden valmistustilassa tai
 • muutettu tai laajennettu asennus sijaitsee sairaalan tai lääkäriaseman leikkaussalissa (leikkaussaliksi luetaan tila, jossa tehdään yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä).

Varmennustarkastusvelvoite ei kuitenkaan koske vähäisiksi katsottavia töitä (valtioneuvoston asetus 1434/2016 5 §).

Varmennustarkastuksen teettäminen on sähkötöiden tekijän vastuulla. Tarkastuspalveluita tarjoavat valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset.

Varmennustarkastuksessa todetaan käyttöönottotarkastuksen asianmukaisuus ja varmistetaan pistokoeluontoisesti asennusten turvallisuus.

Tarkastuksen tekijä laatii tarkastuksesta tarkastustodistuksen ja kiinnittää tarkastustarran pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan. Kohteen haltijan on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta.

Katso myös