Kunnossapito

Sähkölaitteiston kuntoa on jatkuvasti tarkkailtava ja siinä esiintyvät puutteet poistettava.

Sähköjärjestelmä, kuten muutkaan rakennuksen osat, ei pysy kunnossa ja turvallisena itsestään. Sähköasennukset, asennuskalusteet, sähkölaitteet ja sähkökeskusten komponentit kuluvat ja tulevat ajan myötä käyttöikänsä päähän.  Rikkinäiset ja kuluneet sähkökalusteet, löystyneet liitokset tai sähkölaitteiden pölyisyys voivat aiheuttaa vaaraa kiinteistölle tai kiinteistön käyttäjille.

Kiinteistön tai rakennuksen haltijalla on lakisääteinen velvoite huolehtia sähkölaitteiston riittävästä kunnossapidosta. Haltija on yleensä kiinteistön omistaja tai joissain tapauksissa vuokralainen. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiöissä omistajaa edustavat hallitus ja sen puheenjohtaja. Suurempien rakennusten ylläpidon käytännön tehtäviä hoitaa nimetty isännöitsijä, joka voi olla isännöintiyritys tai yksittäinen henkilö.

Kiinteistön tai rakennuksen haltijan pitää huolehtia sähkölaitteiston kunnossapidosta myös sellaisissa kiinteistöissä, joita alla esitettävä määräaikaistarkastusvelvoite ei koske. Sähkölaitteistoluokkien 2 ja 3 laitteistoille on laadittava ennakolta kunnossapito-ohjelma.

Sähköasennusten kunnossapitoa täydentävät lakisääteiset määräaikaistarkastukset. Lue lisää määräaikaistarkastuksista. 

Käytön johtaja huolehtii mm. sähkölaitteiston käytön lainmukaisuudesta

Luokan 2 ja 3 sähkölaitteistoille nimettävä käytön johtaja huolehtii siitä, että:

  • sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia ja sähköturvallisuuslain nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä
  • sähkölaitteisto on sähköturvallisuuslain edellyttämässä kunnossa käytön aikana
  • käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä.

Tukes voi tarvittaessa vaatia selvitystä edellä mainituista asioista ja käytön johtajan edellytyksistä hoitaa tehtäviään.