Hur påverkas användningen av en fastighet av en fabrik som granne?


Närheten till en fabrik kan påverka vilka slags verksamheter som kan planläggas nära den. Kemikaliefabriker eller fabriker med explosiva varor placeras så att skadorna vid en storolycka blir så små möjligt. Säkerhetsavstånden påverkar vilka slags verksamheter fastigheterna i närheten kan användas för.

Säkerhetsavstånden dämpar risken för storolyckor.  Exempelvis i fastigheter som är planlagda för boende kan det inte nödvändigtvis tillåtas logiverksamhet eller daghem för barn i närheten av en fabrik. På Tukes webbplats finns en lista över produktionsanläggningar att ta hänsyn till vid planläggning. Tukes fastställer säkerhetsavstånden, och runt ett objekt som Tukes utför tillsyn över finns en konsultationszon. Planläggaren begär ett utlåtande från Tukes för planläggning som ska göras i konsultationszonen.

Om du funderar huruvida planläggningen tillåter den planerade verksamheten:

1. Ta kontakt med kommunen och hör dig för om det finns möjligheter för att inleda den tilltänkta verksamheten i fastigheten.
2. Kommunen begär vid behov ett utlåtande från Tukes och räddningsmyndigheten för ändring av planen. 
3. Tukes beaktar i sitt utlåtande även planerna för tillsynsobjektets utvidgning av verksamheten; även detta kan ha en inverkan på vilka användningsändamål som tillåts i fastigheten som granskas.


Närmast kan vara fabriker eller lager, de längst bort där det är svårt att få tak över huvudet, som sjukhus, skolor och vårdinrättningar.

 

Vilka slags faror kan eventuella olyckor orsaka?

Riskerna vid olyckor som sker i fabriker är kemikaliemoln, eldsvådor, explosioner eller miljöolyckor. Med säkerhetsavstånd skyddas förutom byggnader och människor även naturen, grundvattnet, platser av historiskt värde och infrastrukturen såsom huvudtrafikleder eller energiförsörjning.


Hälsofara

Kemikalieutsläpp kan orsaka hälsofara. Säkerhetsavståndet påverkas av spridningshastigheten och omfattningen av ett eventuellt kemikaliemoln, tiden för exponering och antalet människor.

Tryckvåg

Tryckvågor uppstår vid explosioner. Till exempel kan kemikaliebehållare, flytgaser och vissa gödselslag explodera.

Värmestrålning

Bränder orsakar värmestrålning, och en för kraftig värmestrålning sprider bränder och orsakar brännskador. Brandfarliga objekt beaktas när det gäller säkerhetsavstånd.

Miljöfara

En storolycka kan även drabba naturen. Vid riskbedömningen tas det i beaktande hur allvarliga och långvariga problem en eventuell olycka skulle förorsaka naturen.