Miten naapurissa oleva tehdas vaikuttaa kiinteistön käyttöön?

Tehtaan läheisyys voi vaikuttaa siihen, mitä toimintoja sen lähelle voi kaavoittaa. Kemikaali- tai räjähdetehtaat sijoitetaan siten, että suuronnettomuuden sattuessa vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Turvaetäisyydet vaikuttavat siihen, millaiseen toimintaan lähellä olevia kiinteistöjä voi käyttää.

Turvaetäisyydet lieventävät suuronnettomuuden riskiä. Esimerkiksi kiinteistössä, joka on kaavoitettu asumiseen, ei välttämättä tehtaan läheisyydessä sallita majoitustoimintaa tai lastentarhaa. Katso lista (pdf, 1834 kt) kaavoituksessa huomioon otettavista tuotantolaitoksista. Tukes määrittelee turvaetäisyydet, ja Tukesin valvoman kohteen ympärillä on konsultointivyöhyke. Kaavoittaja pyytää Tukesilta lausunnon konsultointivyöhykkeellä tehtävään kaavoitukseen.

Jos mietit, salliiko kaavoitus aiotun toiminnan:

1. Ole yhteydessä kuntaan ja tiedustele, onko suunniteltua toimintaa mahdollista aloittaa kiinteistössä.
2. Kunta pyytää tarvittaessa lausuntoa Tukesilta ja pelastusviranomaiselta kaavan muuttamiseksi. 
3. Tukes huomioi lausunnossaan myös valvontakohteen suunnitelmat toiminnan laajentamiseksi: myös sillä voi olla vaikutusta tarkasteltavan kiinteistön sallittuihin käyttötarkoituksiin.

Lähimpänä voi olla tehtaita tai varastoja, kauimpana paikat, joista on hankala päästä suojaan, kuten sairaalat, koulutu ja hoitolaitokset.

 

Millaista vaaraa mahdolliset onnettomuudet voivat aiheuttaa?

Tehtaissa tapahtuvien onnettomuuksien riskejä ovat kemikaalipilvet, tulipalot, räjähdykset tai ympäristöonnettomuudet. Rakennusten ja ihmisten lisäksi turvaetäisyyksillä suojellaan luontoa, pohjavettä, historiallisesti arvokkaita kohteita ja infrastruktuuria, kuten pääliikenneväyliä tai energiahuoltoa.

Terveysvaara

Kemikaalipäästöt voivat aiheuttaa terveysvaaraa. Turvaetäisyyteen vaikuttavat mahdollisen kemikaalipilven leviämisnopeus ja laajuus, altistusaika ja ihmisten määrä.

Paineaalto

Paineaaltoja syntyy räjähdyksissä. Esimerkiksi kemikaalisäiliöt, nestekaasut tai tietyt lannoitetyypit voivat räjähtää.

Lämpösäteily

Tulipalot tuottavat lämpösäteilyä, ja liian voimakas lämpösäteily levittää paloja ja tuottaa palovammoja. Helposti palavat kohteet huomioidaan turvaetäisyyksissä.

Ympäristövaara

Suuronnettomuus voi kohdistua myös luontoon. Riskin arvioinnissa otetaan huomioon se, kuinka vakavia ja pitkäkestoisia ongelmia mahdollinen onnettomuus aiheuttaisi luonnolle. 
 

Lisää tietoa aiheesta löydät oppaasta Tuotantolaitosten sijoittaminen (PDF, 1578 kt). Voit ladata sen täältä: https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/kemikaalilaitokset