Nestekaasulaitokset

Jos yritys varastoi ja käyttää nestekaasua, yritys tarvitsee yleensä Tukesin luvan tai sinun pitää vähintään tehdä asiasta ilmoitus pelastusviranomaiselle. Nestekaasun ja mahdollisten muiden käytössä olevien kemikaalien yhteismäärä määrittää sen, oletko Tukesin vai pelastusviranomaisen asiakas. Lisätietoja toimintasi luokituksen selvittämiseksi löydät täältä: Toiminnan laajuuden määrittäminen.

Lupa- ja ilmoitusmenettelyllä pyritään varmistamaan nestekaasulaitoksen turvallinen sijoitus, rakentaminen, varustelu ja vaatimustenmukaisuus.

Nestekaasulaitoksella tarkoitetaan yritystä, jossa varastoidaan nestekaasua noin 5 - 50 tonnia, eli 10 - 100 m3 säiliö. Nestekaasulaitoksella voi olla nestekaasun lisäksi pieniä määriä muita vaarallisia kemikaaleja.

Hae nestekaasulaitokselle lupaa sähköisen asioinnin kautta hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Tukesin tavoitekäsittelyaika uuden laitoksen lupakäsittelylle on 8 kuukautta.

Nestekaasulaitoksen suunnittelu ja rakentaminen

Hyvässä laitossuunnittelussa otetaan huomioon samat asiat kuin muidenkin kemikaalilaitosten suunnittelussa ja rakentamisessa.

Nestekaasulaitoksen analyyseissä on huomioitava seuraavat asiat:

 • laitteistojen eheys, miksi laite ei vuoda?
 • prosessihäiriöt
 • vuotojen hallinta
 • syttymislähteet ja niiden ehkäiseminen
 • tulipalojen ja räjähdysten estäminen.

Laitoksissa noudatettavat turvallisuusvaatimukset perustuvat säädöksiin ja laitoksen riskien arvioinnilla löydettyihin toimenpiteisiin Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 ja Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012. On myös erilaisia nestekaasua koskevia teknisiä standardeja ja ohjeita, joiden tasoa noudattamalla määräysten vaatimukset täytetään.

Huomioithan, että nestekaasusäiliö on rekisteröitävä painelaite, jota koskevat painelaitteille asetetut velvoitteet.

Yhtenä keskeisenä arvioitava asiana lupakäsittelyssä on nestekaasulaitoksen turvallinen sijoittaminen (pdf, 1,5 MB). Perusedellytyksenä uuden laitoksen sijoitukselle on, että alueen kaavoitus mahdollistaa uuden laitoksen.

Nestekaasulaitosten merkittävimmät onnettomuudet liittyvät yleensä nestekaasuvuotoon ja siitä mahdollisesti seuraavaan tulipaloon tai kaasupilviräjähdykseen.

Nestekaasulaitteiston asennukset

Nestekaasulaitteiston asennuksia saa tehdä vain Tukesin hyväksymä asennusliike. Hyväksytyt asennusliikkeet löytyvät Tukesin verkkosivuilla olevasta toiminnanharjoittajarekisteristä. Asennusliike antaa työn tilaajalle vastuuhenkilön allekirjoittaman todistuksen tehdyn toimenpiteen vaatimustenmukaisuudesta.

Ilman asennusliikkeen hyväksyntää voi tehdä vain sellaiset asennus- ja huoltotyöt, jotka on mainittu laitteistoa koskevissa käyttö- ja huolto-ohjeissa käyttäjän toimesta tehtäviksi.

Käytönvalvoja

Nestekaasulaitoksella tulee olla nimettynä käytönvalvoja ennen laitoksen käyttöönottoa. Käytönvalvojan tehtävä on vastata siitä, että laitosta huolletaan ja käytetään voimassaolevien säädösten ja toimintaa koskevien lupien mukaisesti.

Käytönvalvojan tulee olla suorittanut nestekaasun käytönvalvojan tentti hyväksytysti ennen kuin yritys voi nimetä käytönvalvojan tehtäväänsä. Tentti kannattaa suorittaa hyvissä ajoin ennen laitoksen suunniteltua käyttöönottoa, jotta laitoksen käyttöönotto ei viivästy puuttuvan käytönvalvojan vuoksi. Käytönvalvojan tentti on maksullinen ja sen voi suorittaa Tukesin eTentti-oppimisympäristössä. Lisätietoja nestekaasun käytönvalvojan vaatimuksista, nimeämisestä ja tenttiaineistosta: Nestekaasun käytönvalvoja.

Nestekaasulaitosten tarkastukset

Nestekaasulaitoksille tehdään käyttöönottotarkastus ennen laitoksen käyttöönottoa ja määräaikaistarkastus neljän vuoden välein.

Käyttöönottotarkastus

Ennen käyttöönottoa Tukes tai hyväksytty tarkastuslaitos tekee nestekaasulaitokselle käyttöönottotarkastuksen. Hyväksytty tarkastuslaitos voi tehdä tarkastuksen, jos se on nestekaasulaitosta koskevassa lupapäätöksessä sallittu. Yrityksen on pyydettävä tarkastusta.

Käyttöönottotarkastuksella varmistetaan, että laitos on rakennettu suunnitelmien mukaisesti ja lupapäätöksessä esitetyt ehdot toteutuvat. Tarkastus tehdään laitoksessa paikan päällä.

Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, jossa todetaan, voidaanko nestekaasulaitos ottaa käyttöön. Tarvittaessa käyttöönotolle voidaan asettaa ehtoja. Jos käyttöönottotarkastuksen tekee tarkastuslaitos, niin nestekaasulaitoksen pitää muistaa lähettää pöytäkirja tarkastuksesta Tukesiin ([email protected]).

Määräaikaistarkastukset

Nestekaasulaitokset on tarkastettava neljän vuoden välein. Määräaikaistarkastukset tekee hyväksytty tarkastuslaitos. Määräaikaistarkastuksen pyytäminen on yrityksen vastuulla. Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan, että laitoksella toimitaan turvallisesti ja säädösten mukaisesti. Lisätietoja määräaikaistarkastusten sisällöstä ja tarkastuksiin valmistautumisesta.

Muutokset

Yrityksellä on oltava kirjallinen muutostenhallintamenettely. Muutostenhallintamenettelyssä on kerrottava, miten muutoksiin, sekä isoihin että pieniin, liittyvät riskit arvioidaan ja miten riskien hallintatoimenpiteet tehdään. Muutokset tulee dokumentoida. Muutokseen liittyvät dokumentit tulee päivittää ajan tasalle, esim. putkisto ja -instrumentointikaavio (PI-kaavio). Nestekaasun käytönvalvojan tulee varmistaa, että kaikki laitoksella tehtävät muutokset tehdään säädösten mukaisesti ja turvallisuutta vaarantamatta.

Merkittävät ja onnettomuusvaaroihin merkittävästi vaikuttavat muutokset edellyttävät ilmoituksen tekemistä Tukesille. Merkittävät, uuden tuotantolaitoksen perustamiseen rinnastettavat laajennukset tai muut vastaavat muutokset, käsitellään muutoslupana. Muut merkittävästi onnettomuusriskiin vaikuttavat muutokset käsitellään muutosilmoituksena. Tukes tekee päätöksen siitä, käsitelläänkö muutos lupana vai ilmoituksena. Muutoslupaa edellyttävät hakemukset kuulutetaan ja muutokselle tehdään käyttöönottotarkastus ennen muutoksen käyttöönottoa. Muutosilmoituksena käsiteltävät muutokset eivät yleensä edellytä käyttöönottotarkastusta, lupaehtojen toteutuminen tarkastetaan seuraavalla määräaikaistarkastuksella. Laitoksen käytönvalvoja huolehtii, että ehdot toteutuvat ennen käyttöönottoa.

Lupahakemus ja muutosilmoitus tehdään Tukesille sähköisen asioinnin kautta. Katso täältä tarkemmat ohjeet muutoslupahakemuksen tai muutosilmoituksen laatimiseen.

Pienistä muutoksista ei tarvitse tehdä ilmoitusta Tukesiin. Nestekaasulaitoksen käytönvalvoja huolehtii, että muutos toteutetaan säädösvaatimusten mukaisesti.

Alla olevassa listassa on esimerkkejä eri laajuisista muutoksista.

Merkittävät muutokset

 • Uusi nestekaasusäiliö nykyisen lisäksi
 • Uusi nestekaasun täyttölaitos, nestekaasusäiliöstä täytetään nestekaasupulloja

Ilmoituksen vaativat muutokset

 • Nestekaasusäiliön tyyppi muuttuu esim. maanpäällisestä maapeitteiseksi
 • Nestekaasusäiliön tilavuus muuttuu yli 10 %
 • Nestekaasusäiliön paikka muuttuu
 • Höyrystimen paikka muuttuu
 • Nestekaasun käyttö laajennetaan trukkitankkaukseen
 • Yrityksen y-tunnus muuttuu (lomake, doc, 115 kt)
 • Yrityksen nimi tai yhteystiedot muuttuvat (sähköinen lomake)
 • Yrityksen toiminta keskeytyy ja loppuu (lomake, doc, 153 kt)

Pienet muutokset

 • Vesivalelulaitteiston rakentaminen maanpäälliseen säiliöön
 • Säiliön ja höyrystimen välisen nestekaasuputken uusinta
 • Höyrystimen vaihto, kun höyrystimen paikka ei muutu
 • Muutokset kaasumaisen nestekaasun putkistossa
 • Uusi käyttölaite
 • Nestekaasusäiliön vaihtaminen uuteen säiliöön, kun nestekaasun enimmäismäärän muutos alle 10 % edellisestä ja säiliön paikka ei muutu. Huom! Muutosilmoitus on tehtävä, jos nestekaasun määrän muuttuminen vaikuttaa laitoksen toiminnan laajuuteen.

Lopettaminen, konkurssi, väliaikainen keskeyttäminen ja omistajan vaihtuminen

Lopettaminen

Kun nestekaasulaitos tai osa sen toiminnasta lopetetaan, tilannetta koskevat samat vaatimukset kuin muitakin kemikaalilaitoksia.

Keskeyttäminen

Nestekaasulaitoksen toiminnan keskeyttämistä koskevat samat vaatimukset kuin muidenkin kemikaalilaitosten toiminnan keskeyttämistä.

Omistajan vaihtuminen

Kun ostat nestekaasuliiketoimintaa, varmista, että kaikki tarpeellinen dokumentaatio siirtyy kaupan yhteydessä.

Päivitä asiakirjat ja ilmoita toiminnanharjoittajan vaihtumisesta viranomaisille!

Ilmoita Tukesiin, jos yrityksen nimi tai yhteystiedot muuttuvat. Kemikaalien tai nestekaasun käytönvalvojien muutoksista ei tarvitse ilmoittaa Tukesiin, mutta käytönvalvojista on pidettävä luetteloa tuotantolaitoksella.

 

Onnettomuudet

Vakavista onnettomuuksista on tehtävä ilmoitus Tukesille (390/2005, 98§).

Nestekaasusäiliöihin ja -laitteistoihin liittyviä onnettomuuksia (yleensä vuoto) kirjataan keskimäärin 0-3 vuodessa. Lisäksi Tukesin tietoon tulee vuosittain muutamia vaaratilanteita. Tapauksia yhdistää usein puutteet säiliöön liittyvän laitteiston huollossa ja kunnossapidossa. Nestekaasun teolliseen käyttöön liittyvien onnettomuuksien syistä on julkaistu tiedote (2022).

Mitä nestekaasu on?

Kaasumaisten hiilivetyjen seoksia
Nestekaasut ovat kaasumaisten hiilivetyjen seoksia, Suomessa yleensä propaania.

Pullot ja säiliöt
Nestekaasut varastoidaan ja kuljetetaan nesteytettyinä kaasupulloissa ja -säiliöissä.

Käyttö
Esimerkiksi polttoaineena teollisuudessa, kotitalous- ja retkeilylaitteissa ja ponnekaasuna aerosolipakkauksissa.

Erittäin helposti syttyviä

Ilmaa raskaampia kaasuja
Nestekaasuvuodossa muodostuva nestekaasun ja ilman seos painuu lattian tai maanpinnan läheisyyteen ja keräytyy esim. kuoppiin ja kellareihin.

Luonnollinen haju heikko
Nestekaasut hajustetaan vuodon havaitsemiseksi.