Nestekaasulaitokset

Jos yritys varastoi ja käyttää nestekaasua, yritys tarvitsee yleensä Tukesin luvan tai sinun pitää vähintään tehdä asiasta ilmoitus pelastusviranomaiselle. Toiminnan ja nestekaasun ja mahdollisten muiden käytössä olevien kemikaalien yhteismäärä määrittää sen, oletko Tukesin vai pelastusviranomaisen asiakas.

Lupa- ja ilmoitusmenettelyllä pyritään varmistamaan nestekaasulaitoksen turvallinen sijoitus, rakentaminen, varustelu ja vaatimustenmukaisuus.

Nestekaasulaitoksella tarkoitetaan yritystä, jossa varastoidaan nestekaasua noin 5 - 50 tonnia, eli 10 - 100 m3 säiliö. Nestekaasulaitoksella voi olla nestekaasun lisäksi pieniä määriä muita vaarallisia kemikaaleja.

Hae nestekaasulaitokselle lupaa sähköisen asioinnin kautta hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Tukesin tavoitekäsittelyaika uuden laitoksen lupakäsittelylle on 8 kuukautta.
 

Nestekaasulaitoksen suunnittelu ja rakentaminen

Hyvässä laitossuunnittelussa otetaan huomioon samat asiat kuin muidenkin kemikaalilaitosten suunnittelussa ja rakentamisessa.

Nestekaasulaitoksen analyyseissä on huomioitava seuraavat asiat:

 • laitteistojen eheys, miksi laite ei vuoda?
 • prosessihäiriöt
 • vuotojen hallinta
 • syttymislähteet ja niiden ehkäiseminen
 • tulipalojen ja räjähdysten estäminen.

Laitoksissa noudatettavat turvallisuusvaatimukset perustuvat säädöksiin ja laitoksen riskien arvioinnilla löydettyihin toimenpiteisiin Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 ja Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012.On myös erilaisia nestekaasua koskevia teknisiä standardeja  ja ohjeita, joiden tasoa noudattamalla määräysten vaatimukset täytetään.

Huomioithan, että nestekaasusäiliö on rekisteröitävä painelaite, jota koskevat painelaitteille asetetut velvoitteet.

Yhtenä keskeisenä arvioitava asiana lupakäsittelyssä on nestekaasulaitoksen turvallinen sijoittaminen (pdf, 1,5 MB). Perusedellytyksenä uuden laitoksen sijoitukselle on, että alueen kaavoitus mahdollistaa uuden laitoksen.

Nestekaasulaitosten merkittävimmät onnettomuudet liittyvät yleensä nestekaasuvuotoon ja siitä mahdollisesti seuraavaan tulipaloon tai kaasupilviräjähdykseen.

Käytönvalvoja

Nestekaasulaitokselle pitää olla nimettynä käytönvalvoja. Käytönvalvojan tehtävä on vastata siitä, että laitosta huolletaan ja käytetään voimassaolevien säädösten ja toimintaa koskevien lupien mukaisesti.

Käytönvalvojan pitää suorittaa Tukesin järjestämä pätevyyskoe hyväksytysti ennen kuin yritys voi nimetä käytönvalvojan tehtäväänsä.

Käytönvalvoja pitää olla nimettynä ennen kuin laitos voidaan ottaa käyttöön, joten asia kannattaa huomioida jo luvan hakuvaiheessa.

Nestekaasulaitosten tarkastukset

Nestekaasulaitoksille tehdään käyttöönottotarkastus ja määräaikaistarkastus neljän vuoden välein.

Käyttöönottotarkastus

Ennen käyttöönottoa Tukes tai hyväksytty tarkastuslaitos tekee nestekaasulaitokselle käyttöönottotarkastuksen. Hyväksytty tarkastuslaitos voi tehdä tarkastuksen, jos se on nestekaasulaitosta koskevassa lupapäätöksessä sallittu. Yrityksen on pyydettävä tarkastusta.

Käyttöönottotarkastuksella varmistetaan, että laitos on rakennettu suunnitelmien mukaisesti ja lupapäätöksessä esitetyt ehdot toteutuvat. Tarkastus tehdään laitoksessa paikan päällä.

Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, jossa todetaan, voidaanko nestekaasulaitos ottaa käyttöön. Tarvittaessa käyttöönotolle voidaan asettaa ehtoja. Jos käyttöönottotarkastuksen tekee tarkastuslaitos, niin nestekaasulaitoksen pitää muistaa lähettää pöytäkirja tarkastuksesta Tukesiin.

Määräaikaistarkastukset

Nestekaasulaitokset on tarkastettava neljän vuoden välein. Määräaikaistarkastukset tekee hyväksytty tarkastuslaitos. Määräaikaistarkastuksen pyytäminen on yrityksen vastuulla. Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan, että laitoksella toimitaan turvallisesti ja säädösten mukaisesti.

Muutokset

Yrityksellä on oltava kirjallinen muutostenhallintamenettely. Muutostenhallintamenettelyssä on kerrottava, miten muutoksiin, sekä isoihin että pieniin, liittyvät riskit arvioidaan ja miten riskien hallintatoimenpiteet tehdään.

Merkittäville, alla listatuille muutoksille on haettava lupa Tukesista. Pienemmistä, alla luetelluista muutoksista on ilmoitettava Tukesiin.

Alla olevassa listassa on esimerkkejä eri laajuisista muutoksista ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä.

Merkittävät muutokset:

 • uusi nestekaasusäiliö nykyisen lisäksi
 • uusi nestekaasusäiliö, jonka tilavuus on 10 % tai enemmän vanhan säiliön tilavuudesta
 • uusi nestekaasun täyttölaitos, nestekaasusäiliöstä täytetään nestekaasupulloja.

Merkittävistä muutoksista pitää tehdä lupahakemus Tukesiin. Lupahakemus laaditaan sähköisen asioinnin kautta. Uuteen toimintaan verrattavista muutoksesta tehdään käyttöönottotarkastus. 

Ilmoituksen vaativat muutokset:

Vaativista muutoksista pitää tehdä muutosilmoitus Tukesiin sähköisen asioinnin kautta. Muutokset eivät edellytä käyttöönottotarkastusta, vaan asiakirjat käydään läpi seuraavalla määräaikaistarkastuksella. Laitoksen käytönvalvoja huolehtii, että ehdot toteutuvat ennen käyttöönottoa.

Pienet muutokset:

 • vesivalelulaitteiston rakentaminen maanpäälliseen säiliöön
 • säiliön ja höyrystimen välisen nestekaasuputken uusinta
 • höyrystimen vaihto, kun höyrystimen paikka ei muutu
 • muutokset kaasumaisen nestekaasun putkistossa
 • uusi käyttölaite, jonka teho on alle 1,2 MW
 • nestekaasusäiliön vaihtaminen uuteen säiliöön, kun nestekaasun enimmäismäärän muutos alle 10 % edellisestä ja säiliön paikka ei muutu.

Pienistä muutoksista ei tarvitse tehdä ilmoitusta Tukesiin. Nestekaasulaitoksen käytönvalvoja huolehtii, että muutos toteutetaan säädösvaatimusten mukaisesti.

 

Lopettaminen, konkurssi, väliaikainen keskeyttäminen ja omistajan vaihtuminen

Lopettaminen

Kun nestekaasulaitos tai osa sen toiminnasta lopetetaan, tilannetta koskevat samat vaatimukset kuin muitakin kemikaalilaitoksia.

Keskeyttäminen

Nestekaasulaitoksen toiminnan keskeyttämistä koskevat samat vaatimukset kuin muidenkin kemikaalilaitosten toiminnan keskeyttämistä.

Omistajan vaihtuminen

Kun ostat nestekaasuliiketoimintaa, varmista, että kaikki tarpeellinen dokumentaatio siirtyy kaupan yhteydessä.

Päivitä asiakirjat ja ilmoita toiminnanharjoittajan vaihtumisesta viranomaisille!

Ilmoita Tukesiin, jos yrityksen nimi tai yhteystiedot muuttuvat. Kemikaalien tai nestekaasun käytönvalvojien muutoksista ei tarvitse ilmoittaa Tukesiin, mutta käytönvalvojista on pidettävä luetteloa tuotantolaitoksella.

Mitä nestekaasu on?

Kaasumaisten hiilivetyjen seoksia
Nestekaasut ovat kaasumaisten hiilivetyjen seoksia, Suomessa yleensä propaania.

Pullot ja säiliöt
Nestekaasut varastoidaan ja kuljetetaan nesteytettyinä kaasupulloissa ja -säiliöissä.

Käyttö
Esimerkiksi polttoaineena teollisuudessa, kotitalous- ja retkeilylaitteissa ja ponnekaasuna aerosolipakkauksissa.

Erittäin helposti syttyviä

Ilmaa raskaampia kaasuja
Nestekaasuvuodossa muodostuva nestekaasun ja ilman seos painuu lattian tai maanpinnan läheisyyteen ja keräytyy esim. kuoppiin ja kellareihin.

Luonnollinen haju heikko
Nestekaasut hajustetaan vuodon havaitsemiseksi.