Turvallisuusvaatimukset teollisuussäiliöille, työmaasäiliöille ja kiinteistöjen säiliöille

Kemikaalisäiliöiden pitää täyttää niille asetetut turvallisuusvaatimukset.

Kemikaaleja varastoidaan sekä paineellisissa että paineettomissa säiliöissä. Paineettomat eli enintään 0,5 baarin paineelle tarkoitetut säiliöt voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaisesti seuraaviin ryhmiin:

  • kiinteistöissä käytettävät säiliöt
  • jakeluasemien säiliöt
  • maa- ja metsätaloudessa sekä työmailla käytettävät säiliöt

Tukes valvoo säiliöitä tuotteina säiliöiden käyttötarkoituksesta riippuen joko rakennustuotelainsäädännön tai kemikaaliturvallisuuslainsäädännön nojalla. Vaarallisten kemikaalien käytön ja varastoinnin valvonta, eli luvat, ilmoitukset, käyttöönottorakastukset ja määräaikaistarkastukset, jakaantuu Tukesin ja pelastuslaitosten kesken, riippuen käsiteltävien ja varastoitavien kemikaalien laadusta ja määrästä.

Standardit

Säiliöt rakennetaan pääsääntöisesti SFS-EN standardien mukaisesti. Kun säiliö tehdään standardin mukaisesti, varmistutaan turvallisesta säiliöratkaisusta.  

Käytössä olevat säiliöt

Pääsääntö on, että säiliötä saa käyttää alkuperäisen hyväksynnän mukaisesti siinä paikassa, johon säiliö on alun perin hyväksytty. Jos säiliö siirretään uuteen paikkaan, säiliön pitää täyttää uudessa paikassa voimassa olevat vaatimukset.

Kemikaalisäiliöiden käyttöikä on pitkä. Tämän vuoksi käytössä on kulloisenkin ajankohdan vaatimusten mukaisia säiliöratkaisuja.

Säiliöiden käyttö ja tarkastus

Säiliön omistaja on vastuussa säiliön käytöstä ja kunnosta. Säiliöstä on hyvä säilyttää kaikki sitä koskevat asiakirjat.

Hyvä säiliön kunnossapito edellyttää säiliön säännöllistä tarkastusta. Lakisääteisesti tarkastusvelvoite koskee tärkeillä pohjavesialueilla olevia maanalaisia öljysäiliöitä. Säiliön kunnon tarkkailu on tärkeää turvallisuuden, ympäristöriskien minimoimisen ja taloudellisten menetysten välttämisen vuoksi.  Maaperän puhdistaminen maahan vuotaneesta kemikaalista voi tulla huomattavan kalliiksi.

Eri säiliötyyppien turvallisuusvaatimuksia

Kiinteistöjen säiliöt

Kiinteistöjen lämmittämiseen tarkoitettujen öljysäiliöiden pitää täyttää seuraavat vaatimukset:

  • tuotteina EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 vaatimukset ja CE-merkintävaatimus
  • käytön ja varastoinnin osalta kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 ja sen nojalla annettujen säädösten vaatimukset sekä öljylämmityslaitteistoja koskevat säädökset

Pelastuslaitokset valvovat kiinteistöjen säiliöitä.

Kiinteistöjen säiliöt voivat olla joko maan päällä tai maan alla.  Kiinteistösäiliöiden yhtenä tärkeänä sijoituskriteerinä on suhde pohjavesialueisiin. Säiliön omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt tarkastetaan määräajoin. Kiinteistöjen öljysäiliöistä on saatavilla runsaasti aineistoa pelastusviranomaisten ja alan järjestöjen julkaisemilla sivuilla.

Jakeluasemien säiliöt 

Jakeluasemien säiliöiden pitää täyttää kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 ja sen nojalla annettujen säädösten vaatimukset sekä palavien nesteiden säiliöitä koskevien säädösten ja jakeluasemia koskevan säädöksen vaatimukset.

Vaarallisten kemikaalien käyttöä ja varastointia jakeluasemilla valvovat pelastuslaitokset.

Jakeluasemien säiliöt sijoitetaan yleensä maan alle ja tärkeän tai muun veden hankintaan soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Maa- ja metsätaloudessa sekä työmailla käytettävät säiliöt

Yksityisessä käytössä olevat, maa- ja metsätaloudessa sekä työmailla käytettävät varastosäiliöt voivat olla joko kiinteitä säiliöitä tai siirrettäviä säiliöitä, joita käytetään muun muassa työkoneiden tankkauspisteinä tai aiv-säiliöinä.

Säiliöiden pitää täyttää kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 ja sen nojalla annettujen säädösten vaatimukset. Palavien nesteiden säiliöiden pitää lisäksi täyttää palavien nesteiden säiliöitä koskevat vaatimukset.

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia maa- ja metsätaloudessa sekä työmailla valvovat pelastuslaitokset.

Siirrettävää säiliötä saa kuljettaa yleisellä tiellä vain tyhjänä. Jos työmaalla polttoaineen varastointiin käytettävää säiliötä halutaan kuljettaa yleisellä tiellä täytettynä, pitää sen olla vaarallisten aineiden kuljetussäädösten mukainen, eli UN-hyväksytty IBC-pakkaus.

Teollisuussäiliöt

Teollisuussäiliöt ovat yleensä kiinteitä isoja varastosäiliöitä tai muutoin vaativia erikoissäiliöitä.  Isot varastosäiliöt valmistetaan asennuspaikalla.

Teollisuussäiliöiden pitää täyttää kemikaaliturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen säädösten vaatimukset. Palavien nesteiden säiliöiden pitää lisäksi täyttää palavien nesteiden säiliöitä koskevat vaatimukset.

Tukes hyväksyy teollisuudessa käytettävien säiliöiden sijoituksen tuotantolaitoksen lupa- ja ilmoitusmenettelyjen yhteydessä. Ilmoitusmenettelystä voivat vastata myös pelastuslaitokset, käsiteltävän ja varastoitavan kemikaalin laadusta ja määrästä riippuen.

Säiliöiden rakenteen tarkastaa tarvittaessa hyväksytty tarkastuslaitos. Säiliöiden käyttöönottotarkastuksen tekee Tukes tai pelastuslaitokset.

Katso myös

Standardit (Tukesin lista vaarallisten kemikaalien säiliöitä, laitteita ja käyttöä koskevista standardeista)

Opas: Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi

Opas: Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta

Tarkastuslaitokset

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt ja -pakkaukset (ml. IBC-pakkaukset)