Maakaasu ja biokaasu

Maakaasun ja jalostettuun biokaasuun liittyy lainsäädäntövaatimuksina Tukesin rakentamislupa, tarkastuslaitosten tarkastukset ja Tukesin hyväksymien asennusliikkeiden käyttäminen.

Suomen maakaasuverkosto koostuu siirto-, jakelu- ja käyttöputkistoista sekä maakaasun tankkausasemista. Lisäksi maakaasua varastoidaan useissa kohteissa.

Jalostetun biokaasun jakeluun, käyttöön ja tankkausasematoimintaan sovelletaan samoja vaatimuksia kuin maakaasuunkin.
Maakaasu ja jalostettu biokaasu ovat palavaa kaasua ja niiden riskejä ovat erilaiset vuototilanteet, syttymät, tulipalot, räjähdykset ja häkämyrkytysvaara.

Maakaasun ja biokaasun siirto, jakelu ja käyttö on ollut säännösten piirissä koko käyttöhistorian ajan. Maakaasun käyttöturvallisuus on ollut hyvä ja vaurio- ja onnettomuustapahtumat ovat pysyneet alhaisella tasolla.

Maakaasua koskeva lainsäädäntö

Maakaasun tekniseen käyttöön ja turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön runkona toimii laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005.

Edellä mainitun lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 551/2009. Maakaasuasetus antaa kaikki perusvaatimukset rakentamiselle, asentamiselle, tarkastamiselle, käytölle ja käytön valvonnalle sekä toimenpiteille mahdollisissa vaurio- ja onnettomuustilanteissa.

Näin huolehdit vaatimuksista

Hae Tukesin rakentamislupa
Tarvitset luvan, kun rakennat maakaasuputkistoa, tankkausasemaa tai varastoit maakaasua. Lupaa haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Maakaasuputkisto
Varmista, että putkisto on vaatimustenmukainen.

Maakaasun ja biokaasun tankkausasema
Sijoita asema oikein ja huolehdi vaatimustenmukaisuudesta ja käyttöönotosta.

Maakaasun varastointi
Tee Tukesiin ilmoitus tai jos varastoitavan kaasun määrä on vähintään 5 tonnia, hae Tukesin rakentamislupa.

Käytönvalvoja
Nimeä käytönvalvoja ja mahdolliset varahenkilöt ennen kohteen käyttöönottoa. Ilmoita henkilöt Tukesiin.

Asennus, tarkastus ja käyttölupa
Asennuksia tekevät Tukesin hyväksymät liikkeet, tarkastuksia yleensä tarkastuslaitos ja käyttöluvan antaa Tukes tai tarkastuslaitos.