Maakaasun varastointi

Maakaasun varastointi tarkoittaa maakaasun  säilytystä muualla kuin maakaasuputkistossa. Jos varastoitavan maakaasun määrä on yli 0,2 tonnia, mutta alle 5 tonnia, varastoinnista on tehtävä Tukesiin ilmoitus.

Hae maakaasun varastoinnille Tukesista rakentamislupaa, kun varastoitavan maakaasun määrä on vähintään 5 tonnia. Tee rakentamislupahakemus tai ilmoitus ennen yksityiskohtaisten touteutusratkaisujen tekemistä ja hyvissä ajoin ennen varaston rakennustöiden aloittamista.

Maakaasua varastoidaan kaasumaisessa muodossa kuljetettavissa kaasupullo- ja monisäiliökonteissa, kiinteissä kaasuvarastoissa (esim. tankkausaseman bufferivarasto) sekä nesteytettynä LNG-säiliöissä.

Maakaasuasetuksen (551/2009) mukaiset, Tukesille tehtävän maakaasun varastoinnin ilmoituksen ja rakentamislupahakemuksen rajat ja Seveso-direktiivin mukaisen toimintaperiaateasiakirjan ja turvallisuusselvityksen rajat:

Vaarakategoria Ilmoitus Tukesille (tonnia) Lupa (tonnia) MAPP (tonnia) toimintaperiaateasiakirja TS (tonnia)
turvallisuusselvitys
Maakaasu ja siihen rinnastettava biokaasu, eli biometaani 0,2 5 50 200

Luparajan ylittävässä varastoinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin muissa vaarallisten kemikaalien tuotantolaitoksissa.

Suomen Kaasuyhdistys ry on julkaissut LNG-asiakassäiliöt-ohjeen.
Ohje käsittelee seuraavia:

  • nesteytetyn maakaasun, eli LNG:n, varastointi maalla olevissa laitoksissa, joissa LNG:n ja puristetun maakaasun, eli CNG:n, yhteenlaskettu varastointikapasiteetti on 5 - 50 tonnia
  • kiinteän LNG-varastosäiliön turvallisuutta ja teknisiä ratkaisuja.

Ohjetta voi soveltuvin osin käyttää LNG-konttisäiliöille ja pienemmille LNG-säiliöille.

Maakaasun varastoinnille on olemassa eurooppalaiset standardit:

  • SFS-EN 13645 Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla olevien laitteistojen suunnittelu. Varastointikapasiteetti 5 - 200 tonnia
  • SFS-EN 1473 Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Maalla olevien laitteistojen suunnittelu.

Varastoinnin suunnittelussa pitää noudattaa edellä mainituissa standardeissa esitettyjä periaatteita.