Mikä on kuljetusvaarallinen aine? VAK-luokitukset

Vaarallisiksi aineiksi kuljetuksissa kuuluvat monet kemikaalit, aineet, aineiden seokset, tuotteet, jopa esineet, jotka sisältävät sellaisia yksittäisiä aineita tai aineyhdistelmiä (= seoksia), joiden vaikutus saattaa olla vaarallinen tai haitallinen niiden päästyä kosketuksiin elävien kudosten, materiaalien, ravintoaineiden, rehujen yms. aineiden kanssa. Myös ympäristövaarallisuus on huomioitava vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

Varoituslipuke 9a.

Kaikkien kuljetusmuotojen kuljetusmääräykset perustuvat YK:n julkaisemiin mallisääntöihin, eli ns. YK:n oranssikirjaan, UN Orange Book, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Luokitus kuljetusvaaraluokkiin 1-9 tehdään YK:n vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien suositusten ja sen käsikirjan Manual of tests and criteria / Kokeet ja kriteerit perusteella.

Kuljetusvaarallinen aine

Aine, seos, liuos, esine, väline tai tavara, joka aiheuttaa räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaaraa, on syttyvä, reaktiivinen, myrkyllinen, syövyttävä tai tuottaa vaarallisia reaktioita kuljetuksessa aiheuttaen vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

VAK-vaaraluokat

Taulukossa on esitettynä kuljetusvaaraluokat, luokkien varoituslipukkeet ja muutamia esimerkkejä luokkaan kuuluvista aineista ja esineistä:

Luokka Vaarallisuusluokan nimi   Esimerkkejä
Luokka 1 Räjähteet

louhintaräjähteet, ilotulitteet, valo- ja hätäraketit, ruuti, ammukset, nallit, sytytyslangat, sädetikut
Luokka 2 Kaasut

paineistetut kaasut (esim. argon, asetyleeni, helium, hiilidioksidi), nestekaasu, retkikaasut, sytkärikaasu, aerosolit (esim. hiuslakat, maalit, deodorantit), sammuttimet
Luokka 3 Palavat nesteet

bensiini, diesel, asetoni, alkoholit, tärpätti, maalit, liimat, lasinpesunesteet, parfyymit, moni kosmetiikka, alkoholipohjaiset käsidesit sekä monet muut desinfiointiaineet
Luokka 4.1

Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet
ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet

naftaleeni, rikki, tulitikut, tulukset, pöytätennispallot (selluloidi)
Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet

fosfori, kalsiumsulfidi, grillihiilet
Luokka 4.3

Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan
kehittävät palavia kaasuja

natrium, kalium, kalsiumhydridi, alumiinijauhe, litium,
Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet

valkaisuaineet, natriumkloriitti, natriumperoksidi, vetyperoksidi
Luokka 5.2 Orgaaniset peroksidit

peroksietikkahappo
Luokka 6.1 Myrkylliset aineet

syanidi, arseeniyhdisteet, lyijyasetaatti, osa elohopeayhdisteistä, osa torjunta-aineista
Luokka 6.2 Tartuntavaaralliset aineet

bakteerit, virukset, sairaalajätteet, tartuntavaarallisena pidetyt näytteet, osa rokotteista
Luokka 7 Radioaktiiviset aineet

 

uraani, plutonium, säteilylähteelliset palovaroittimet, tietyt lääkeaineet
Luokka 8 Syövyttävät aineet

hapot ja  emäkset, happoakut, muurahaishappo, rikkihappo, lipeä, elohopea, osa puhdistusaineista
Luokka 9 Muut vaaralliset aineet ja esineet

litiumakut ja -paristot, kuivajää (kiinteässä muodossa oleva hiilidioksidi), magnetisoidut materiaalit (vahvat magneetit), turvatyynyt, turvavyön esikiristimet, asbesti, ympäristölle vaaralliset aineet, korkean lämpötilan aineet ja esineet, polttomoottorit (joissa polttoaineena palava kaasu tai neste).