Mikä on kuljetusvaarallinen aine? VAK-luokitukset

Vaarallisiksi aineiksi kuljetuksissa kuuluvat monet kemikaalit, aineet, aineiden seokset, tuotteet, jopa esineet, jotka sisältävät sellaisia yksittäisiä aineita tai aineyhdistelmiä (= seoksia), joiden vaikutus saattaa olla vaarallinen tai haitallinen niiden päästyä kosketuksiin elävien kudosten, materiaalien, ravintoaineiden, rehujen yms. aineiden kanssa. Myös ympäristövaarallisuus on huomioitava vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

Kaikkien kuljetusmuotojen kuljetusmääräykset perustuvat YK:n julkaisemiin mallisääntöihin, eli ns. YK:n oranssikirjaan, UN Orange Book, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Luokitus kuljetusvaaraluokkiin 1-9 tehdään YK:n vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien suositusten ja sen käsikirjan Manual of tests and criteria / Kokeet ja kriteerit perusteella.

Kuljetusvaarallinen aine

Aine, seos, liuos, esine, väline tai tavara, joka aiheuttaa räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaaraa, on syttyvä, reaktiivinen, myrkyllinen, syövyttävä tai tuottaa vaarallisia reaktioita kuljetuksessa aiheuttaen vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

VAK-vaaraluokat

Taulukossa on esitettynä kuljetusvaaraluokat, luokkien varoituslipukkeet ja esimerkkejä luokkaan kuuluvista aineista ja esineistä:

Luokka Vaarallisuusluokan nimi   Esimerkkejä
Luokka 1 Räjähteet

louhintaräjähteet, ilotulitteet, hätäraketit, ruuti, ammukset
Luokka 2 Kaasut

paineistetut kaasut, argon, asetyleeni, helium, hiilidioksidi, nestekaasu, aerosolit, sammuttimet
Luokka 3 Palavat nesteet

bensiini, diesel, alkoholit, lasinpesunesteet, parfyymit, alkoholipohjaiset käsidesit
Luokka 4.1

Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet
ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet

naftaleeni, rikki, pöytätennispallot (selluloidi)
Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet

fosfori, kalsiumsulfidi
Luokka 4.3

Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan
kehittävät palavia kaasuja

kalsiumhydridi, alumiinijauhe, litium
Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet

valkaisuaineet, natriumkloriitti, natriumperoksidi, vetyperoksidi
Luokka 5.2 Orgaaniset peroksidit

peroksietikkahappo
Luokka 6.1 Myrkylliset aineet

arseeniyhdisteet, lyijyasetaatti, torjunta-aineet
Luokka 6.2 Tartuntavaaralliset aineet

bakteerit, virukset, sairaalajätteet
Luokka 7 Radioaktiiviset aineet

 

säteilylähteelliset palovaroittimet
Luokka 8 Syövyttävät aineet

happoakut, muurahaishappo, rikkihappo, lipeä, elohopea
Luokka 9 Muut vaaralliset aineet ja esineet

litiumakut, ympäristölle vaaralliset aineet, korkean lämpötilan aineet ja esineet, kuiva jää (kiinteä hiilidioksidi), magnetisoidut materiaalit