Mikä on kuljetusvaarallinen aine? VAK-luokitukset

Vaarallisiksi aineiksi kuljetuksissa kuuluvat monet kemikaalit, aineet, aineiden seokset, tuotteet, jopa esineet, jotka sisältävät sellaisia yksittäisiä aineita tai aineyhdistelmiä (= seoksia), joiden vaikutus saattaa olla vaarallinen tai haitallinen niiden päästyä kosketuksiin elävien kudosten, materiaalien, ravintoaineiden, rehujen yms. aineiden kanssa. Myös ympäristövaarallisuus on huomioitava vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

Henkilö tarkastelee varoituslipukkeita.

Kaikkien kuljetusmuotojen kuljetusmääräykset perustuvat YK:n julkaisemiin mallisääntöihin, eli ns. YK:n oranssikirjaan, UN Orange Book, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Luokitus kuljetusvaaraluokkiin 1-9 tehdään YK:n vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien suositusten ja sen käsikirjan Manual of tests and criteria / Kokeet ja kriteerit perusteella.

Kuljetusvaarallinen aine

Aine, seos, liuos, esine, väline tai tavara, joka aiheuttaa räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaaraa, on syttyvä, reaktiivinen, myrkyllinen, syövyttävä tai tuottaa vaarallisia reaktioita kuljetuksessa aiheuttaen vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

VAK-vaarallisuusluokat

Taulukossa on esitettynä kuljetusvaaraluokat, luokkien varoituslipukkeet ja muutamia esimerkkejä luokkaan kuuluvista aineista ja esineistä:

Luokka Vaarallisuusluokan nimi Varoitus-
lipukkeet
Esimerkkejä
Luokka 1 Räjähteet

Lipuke 1.

Lipuke 1.4.

Lipuke 1.5

Lipuke 1.6.

louhintaräjähteet, ilotulitteet, valo- ja hätäraketit, ruuti, ammukset, nallit, sytytyslangat, sädetikut
Luokka 2 Kaasut

Lipuke 2.2a.

Lipuke 2.2b.

Lipuke 2.1a.

Lipuke 2.1b.

lipuke 2.3.

paineistetut kaasut (esim. argon, asetyleeni, helium, hiilidioksidi), nestekaasu, retkikaasut, sytkärikaasu, aerosolit (esim. hiuslakat, maalit, deodorantit), sammuttimet
Luokka 3 Palavat nesteet

Lipuke 3a.

Lipuke 3b.

bensiini, diesel, asetoni, alkoholit, tärpätti, maalit, liimat, lasinpesunesteet, parfyymit, moni kosmetiikka, alkoholipohjaiset käsidesit sekä monet muut desinfiointiaineet
Luokka 4.1

Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet
ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet

Lipuke 4.1.

naftaleeni, rikki, tulitikut, tulukset, pöytätennispallot (selluloidi)
Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet

Lipuke 4.2.

fosfori, kalsiumsulfidi, grillihiilet
Luokka 4.3

Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan
kehittävät palavia kaasuja

Lipuke 4.3a.

Lipuke 4.3b

natrium, kalium, kalsiumhydridi, alumiinijauhe, litium,
Luokka 5.1 Hapettavat aineet

Lipuke 5.1.

valkaisuaineet, natriumkloriitti, natriumperoksidi, vetyperoksidi
Luokka 5.2 Orgaaniset peroksidit

Lipuke 5.2a.

Lipuke 5.2b

peroksietikkahappo
Luokka 6.1 Myrkylliset aineet

Lipuke 6.1.

syanidi, arseeniyhdisteet, lyijyasetaatti, osa elohopeayhdisteistä, osa torjunta-aineista
Luokka 6.2 Tartuntavaaralliset aineet

Lipuke 6.1.

bakteerit, virukset, sairaalajätteet, tartuntavaarallisena pidetyt näytteet, osa rokotteista
Luokka 7 Radioaktiiviset aineet

Lipuke 7a.

Lipuke 7b.

Lipuke 7c.

Lipuke 7e.

 

uraani, plutonium, säteilylähteelliset palovaroittimet, tietyt lääkeaineet
Luokka 8 Syövyttävät aineet

Lipuke 8.

hapot ja  emäkset, happoakut, muurahaishappo, rikkihappo, lipeä, elohopea, osa puhdistusaineista
Luokka 9 Muut vaaralliset aineet ja esineet

Lipuke 9.

Lipuke 9a.

litiumakut ja -paristot, kuivajää (kiinteässä muodossa oleva hiilidioksidi), magnetisoidut materiaalit (vahvat magneetit), turvatyynyt, turvavyön esikiristimet, asbesti, ympäristölle vaaralliset aineet, korkean lämpötilan aineet ja esineet, polttomoottorit (joissa polttoaineena palava kaasu tai neste).

Pakkausryhmä

Vaarallisille aineille on yleensä määritetty vaarallisuusluokan lisäksi pakkausryhmä. Pakkausryhmä tarkoittaa ryhmää, johon tietyt aineet voidaan vaaraominaisuuksiensa perusteella luokitella pakkaamista varten. Myös tietyille vaarallisia aineita sisältäville esineille on annettu pakkausryhmä. Pakkausryhmillä on seuraavat merkitykset:

  • Pakkausryhmä I: erittäin vaaralliset aineet, 
  • Pakkausryhmä II: vaaralliset aineet, ja 
  • Pakkausryhmä III: vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet. 

Pakkausryhmää käytetään apuna soveltuvan pakkauksen valinnassa, sillä pakkausten testaus- ja hyväksyntävaatimukset riippuvat yleensä pakkausryhmästä tai pakkausryhmistä, joille pakkausta suunnitellaan. Esimerkiksi pakkausryhmän I aine vaatii kestävämmän pakkauksen kuin pakkausryhmän III aine.