Kemikaalitietojen ilmoittaminen

Kemikaali-ilmoituksella yritys ilmoittaa Suomen markkinoille saattamansa kemikaalin tiedot viranomaiselle.

Kemikaali-ilmoitus tehdään KemiDigi-järjestelmän kautta, ja ilmoitettavat tiedot pohjautuvat käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Kemikaali-ilmoituksien tietoja käyttävät eri viranomaiset. KemiDigissä näkyvät useiden kemikaalien perustiedot myös kirjautumatta.

KemiDigin käyttöön liittyviä ohjeita löytyy KemiDigistä kirjautumisen jälkeen, sekä kirjautumiseen liittyvät ohjeet KemiDigi-etusivulta. Video-ohjeita: KemiDigi - kemikaalitiedon hallinta (dreambroker.com)

Ilmoitus myrkytystietokeskukselle on hoitunut Suomessa aiemmin kemikaali-ilmoituksen yhteydessä, mutta 1.1.2021 alkaen siihen vaaditaan erillinen ilmoitus, joka on tehtävä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ilmoitusportaalin kautta noudattaen yhtenäisiä EU:n tietovaatimuksia. 

Kuka on velvollinen tekemään kemikaali-ilmoituksen kemikaalituoterekisteriin?

Ensimmäinen suomalaisen Y-tunnuksen omaava yritys kemikaalin toimitusketjussa on velvollinen tekemään kemikaali-ilmoituksen Suomen markkinoille saattamastaan kemikaalista. Ilmoituksen tekee siis suomalainen valmistaja, tai maahantuoja, jolla on suomalainen Y-tunnus.

Jos samaa kemikaalia tuo Suomeen useampi eri yritys, jokainen vastaa kyseisen kemikaalin maahantuonnista omalta osaltaan ja jokaisen on tehtävä oma ilmoitus. Jos yrityksellä ei ole Y-tunnusta Suomessa, se ei voi tehdä kemikaali-ilmoitusta rekisteriin.

Mistä kemikaaleista pitää tehdä kemikaali-ilmoitus?

Kemikaali-ilmoitus on tehtävä, jos kemikaali on CLP-asetuksen mukaan luokiteltu tai jos luokittelematon kemikaali sisältää vaarallisia aineosia tai ainetta, jolla on EU-lainsäädännössä asetettu työperäisen altistumisen raja-arvo.  

Käytännössä kemikaali-ilmoitus on siis tehtävä, jos käyttöturvallisuustiedote on toimitettava pakollisesti tai pyydettäessä REACH-artiklan 31 mukaisesti tai CLP-asetuksen liitteen I mukaisesti. 

Kuluttajakäyttöön tarkoitetuista kemikaaleista on tehtävä kemikaali-ilmoitus. Kemikaali-ilmoitus tulee tehdä myös omaan käyttöön valmistettavista ja maahantuoduista kemikaaleista. Jos kemikaalia valmistaa Suomessa, mutta ei saata sitä Suomessa markkinoille, ei ilmoitusta kuitenkaan tällöin vaadita. 

Vaarattomista kemikaaleista, esineistä ja kosmetiikasta ei kemikaali-ilmoitusta tarvitse tehdä.

Mitä tietoja kemikaali-ilmoitus sisältää?

Kemikaali-ilmoitukseen täytetään käyttöturvallisuustiedotteesta kohdat 1, 2, 3, 9 (olomuoto ja pH) ja 14 (Kuljetuksen YK/UN numero). Kemikaalin käyttöturvallisuustiedote liitetään KemiDigiin.
Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi kemikaali-ilmoituksessa pitää olla käyttötarkoituskoodi (EuPCS).

KemiDigissä on mahdollista tehdä käyttötuvallisuustiedote, joka tallentuu kemikaali-ilmoitukseksi. Tällöin kemikaali-ilmoituksen pakollisten tietojen lisäksi tulee täyttää kaikki käyttöturvallisuustiedotteeseen tulevat tiedot.

Jos kemikaali-ilmoituksessa annettavat tiedot ovat samat, samalla kemikaali-ilmoituksella voi olla useampi eri kauppanimi.

Poikkeukset ilmoitusvelvollisuuteen

Kemikaali-ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos:
1) kemikaalia käytetään tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä; ’tuote- ja prosessisuuntautuneella tutkimuksella ja kehittämisellä’ tarkoitetaan kaikkea tieteellistä kehittämistä, joka liittyy tuotekehitykseen, ja kemikaalin jatkokehittämistä, jossa käytetään koelaitteistoa tai tuotantokokeita tuotantoprosessin kehittämiseksi ja/tai kemikaalin käyttöalojen testaamiseksi
2) kemikaalia käytetään tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä; ’tieteellisellä tutkimuksella ja kehittämisellä’ tarkoitetaan tieteellisiä kokeita, analyyseja tai kemiallista tutkimusta, jotka suoritetaan valvotuissa olosuhteissa
3) kemikaalia toimitetaan vain ammatti- tai teollisuuskäyttöön alle 100 kg vuodessa/yritys. 

Kohdan 3 poikkeusta ei sovelleta biosidi-valmisteisiin, kasvinsuojeluaineisiin eikä kuluttajakäyttöön tarkoitettuihin kemikaaleihin, eli niistä kemikaali-ilmoitus on tehtävä markkinoille saatetusta määrästä riippumatta. Tavanomaisessa laboratoriotoiminnassa käytettävistä kemikaaleista saadaan kemikaali-ilmoitus jättää tekemättä vain 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.

Milloin kemikaali-ilmoitus on tehtävä ja kuinka kauan sen on oltava rekisterissä?

Yrityksen on tehtävä kemikaali-ilmoitus KemiDigiin heti kun kemikaalin markkinoille saattaminen alkaa heidän osaltaan. Kemikaali-ilmoituksen on oltava rekisteröitynä niin kauan kuin kemikaalia saatetaan markkinoille kyseisen yrityksen toimesta. 

Kun kemikaalin markkinoille saattaminen päättyy yrityksen osalta, kemikaali-ilmoitus passivoidaan ilmoittajan toimesta. Kemikaali-ilmoituksen voi passivoida heti, kun oma markkinoille saattaminen päättyy (vaikka kemikaalia olisi yhä markkinoilla jälleenmyyjillä tai käyttäjillä).

Milloin kemikaali-ilmoitus pitää päivittää?

Jos kemikaali-ilmoituksessa annetut tiedot olennaisesti muuttuvat, kemikaali-ilmoitus tulee päivittää. Tiedon katsotaan muuttuneen olennaisesti, jos kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot on saatettava ajan tasalle. Päivitys on tehtävä myös jos kysymyksessä on muu seikka, joka vaikuttaa olennaisesti tietosisältöön tai tietojen rekisteröintiin.

Tällaisia muutoksia ovat mm.:

1) kemikaalin kauppanimen muutos
2) yritystä koskevan tiedon muutos; kuten esimerkiksi yrityksen nimen muuttuminen
3) uusi tieto kemikaalin vaaraominaisuuksista, luokituksesta tai merkinnöistä
4) kemikaalia koskeva uusi tieto, joka voi vaikuttaa riskinhallintatoimenpiteisiin

Määrätiedot

Kemikaalien markkinoille saatetut määrät (määrätiedot) kerätään kultakin vuodelta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

Määrätiedot ilmoitetaan KemiDigiin kemikaaleista, joista on ollut kysytyn vuoden aikana lainsäädännön mukainen kemikaali-ilmoitus kemikaalituoterekisterissä. Yritykset, jotka ovat ilmoitukset KemiDigiin laatineet, ilmoittavat myös määrätiedot.  Yritys ilmoittaa kemikaalien vuosittaiset valmistus- ja maahantuontimäärät tonneina mahdollisimman tarkasti.

Määrätietoja käytetään Suomen markkinoilla olevien kemiallisten ainemäärien arviointiin, esimerkiksi sen arviointiin, kuinka monta tonnia tai kuinka monessa kemikaalissa oli 2-propanolia vuonna 2019. Kemikaalituoterekisterin julkaisemista määrätiedoista ei voi tehdä päätelmiä yksittäisen yrityksen kemikaaleista tai yksittäisen kemikaalin määrästä.

Aineiden määrätietoja on saatavilla yleisesti Pohjoismaisesta SPIN tietokannasta (Substances in Products in the Nordic Countries). Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan kansallisista tuoterekistereistä päivitetään tietokantaan vuosittain aineiden markkinoille saatettuja määriä maittain.

Maksut

Kemikaalitietojen käsittelymaksu määräytyy yrityksen ilmoitusmäärän mukaan. Vuosittainen maksu on 26 €/kpl/vuosi. Toiminnanharjoittajan suoritteen enimmäismaksu on 5200 €.

Tukes laskuttaa käsittelymaksun yhdessä erässä. Laskulle tulee laskutushetkellä julkaistuna olleet, lain mukaan pakolliset kemikaali-ilmoitukset.

Usein kysyttyä kemikaali-ilmoituksista