Kemikaalitietojen ilmoittaminen

Kemikaali-ilmoituksella yritys ilmoittaa viranomaiselle Suomen markkinoille saattamansa kemikaalin tiedot.

Tiedot ilmoitetaan Tukesin ylläpitämään kemikaalituoterekisteriin KemiDigi-järjestelmän kautta. Ilmoitettavat tiedot pohjautuvat käyttöturvallisuustiedotteen tietoihin.

KemiDigissä on kemikaalituoterekisterin lisäksi kasvinsuojeluaine- ja biosidivalmisterekisterit sekä ainerekisteri. Lisäksi yritykset voivat ylläpitää järjestelmässä kemikaaliluetteloa eri tarpeisiin, kuten mm. kemikaalien laajamittaiseen varastointiin ja käsittelyyn tai ympäristölupaan liittyen.

Mistä kemikaaleista kemikaali-ilmoitus tehdään?

Yrityksen on tehtävä kemikaali-ilmoitus CLP-asetuksen mukaan luokitellusta kemikaalista, sekä luokittelemattomasta kemikaalista, joka sisältää vaarallisia tai haitallisia aineosia.  

Jos kemikaalista on toimitettava käyttöturvallisuustiedote, mukaan lukien pyynnöstä toimitus, tällöin myös kemikaali-ilmoitus on tehtävä 

Kemikaali-ilmoitus tehdään ammatti- ja teollisuuskäyttöön tarkoitettujen kemikaalien lisäksi myös kuluttajakäyttöön tarkoitetuista kemikaaleista, joista käyttöturvallisuustiedote on toimitettava pyynnöstä, sekä omaan käyttöön valmistettavista ja maahantuoduista kemikaaleista.

Milloin kemikaali-ilmoitusta ei tarvitse tehdä?

Kemikaali-ilmoitusta ei vaadita:

 • esineistä
 • kosmetiikasta
 • vaarattomista kemikaaleista
 • jos kemikaalia valmistaa Suomessa, mutta ei saata sitä Suomessa markkinoille
 • REACH-asetuksessa annetuissa käyttöturvallisuustiedotteen toimittamisen poikkeuksissa.

Kemikaali-ilmoitusta ei myöskään vaadita seuraavissa poikkeustapauksissa:

 1. kemikaalia käytetään tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä. 
 2. kemikaalia käytetään tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä. 
 3. kemikaalia toimitetaan vain ammatti- tai teollisuuskäyttöön alle 100 kg vuodessa/yritys. 

Kohdan 3 poikkeus ei koske biosidi- ja kasvinsuojeluainevalmisteita eikä kuluttajakäyttöön tarkoitettuja kemikaaleja, joista kemikaali-ilmoitus on tehtävä markkinoille saatetusta määrästä riippumatta.

Kohtien 1 ja 2 poikkeukset eivät koske tavanomaisessa laboratoriotoiminnassa käytettäviä kemikaaleja, joista kemikaali-ilmoitus on tehtävä kohdan 3 poikkeusta lukuun ottamatta.

Kenen on tehtävä kemikaali-ilmoitus?

Kemikaali-ilmoituksen tekee kemikaalin suomalainen valmistaja tai maahantuoja, jolla on suomalainen Y-tunnus

Jokaisen kemikaalin maahantuojan on tehtävä oma kemikaali-ilmoitus ja ilmoitettava maahantuodut määrät omalta osaltaan, vaikka samaa kemikaalia tuotaisiin maahan useamman yrityksen toimesta.

Minne kemikaali-ilmoitus tehdään?

Kemikaali-ilmoitus tehdään kemikaalituoterekisteriin KemiDigi-järjestelmässä. 
Yrityksen on myönnettävä KemiDigi-käyttäjälleen Kemikaalitietojen hallinta-asiaan liittyvä asiointivaltuus Suomi.fi-palvelussa. Valtuuden saatuaan käyttäjä voi kirjautua KemiDigiinSuomi.fi-tunnistusta käyttäen yrityksen edustajana. 

KemiDigissä yrityksen pääkäyttäjän on annettava käyttäjälle oikeus yrityksen kemikaali-ilmoitusten käsittelyyn. Käyttöoikeuden saatuaan käyttäjä pääsee tekemään, päivittämään ja passivoimaan yrityksen kemikaali-ilmoituksia.

Käyttäjälle myönnetyt valtuudet on muistettava poistaa Suomi.fi-palvelussa, kun hän ei enää toimi yrityksen edustajana.

Milloin kemikaali on ilmoitettava rekisteriin?

Kemikaalin kemikaali-ilmoituksen on oltava julkaistuna kemikaalituoterekisterissä niin kauan kun yritys saattaa kemikaalia markkinoille. 

Kemikaali-ilmoitus tehdään, kun markkinoille saattaminen alkaa. Kun yritys lopettaa kemikaalin markkinoille saattamisen, ilmoittaja voi passivoida kemikaali-ilmoituksen järjestelmässä, vaikka kemikaalia olisi yhä markkinoilla jälleenmyyjillä tai käyttäjillä.

Mitä tietoja ilmoitetaan?

Kemikaali-ilmoituksessa annetaan tietoja ilmoituksen laatijasta, kemikaalin luokituksesta ja merkinnöistä, aineosista, olomuodosta, pH:sta sekä kuljetustiedoista, jotka löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen kohdista 1, 2, 3, 9 ja 14. Lisäksi ilmoitetaan mm. kemikaalin käyttötarkoituskoodi (EuPCS). Myös kemikaalin käyttöturvallisuustiedote liitetään kemikaali-ilmoitukseen.

KemiDigissä on mahdollista tarvittaessa laatia kemikaalin käyttöturvallisuustiedote, joka tallentuu automaattisesti järjestelmässä kemikaali-ilmoituksen liitteeksi. 

Samalla kemikaali-ilmoituksella voi ilmoittaa useamman eri kauppanimellä markkinoille saatetun kemikaalin tiedot, jos tietosisältö on kaikilla sama.

Milloin kemikaali-ilmoitus pitää päivittää?

Kemikaali-ilmoitus on päivitettävä, jos annetut tiedot olennaisesti muuttuvat.

Tieto on muuttunut olennaisesti, jos esim.: 

 1. kemikaalin käyttöturvallisuustiedote on päivitetty
 2. kemikaalin vaaraominaisuudet, luokitus tai merkinnät muuttuvat
 3. on saatavilla uutta tietoa, joka vaikuttaa riskinhallintatoimenpiteisiin
 4. yritystä koskeva tieto on muuttunut; esimerkiksi yrityksen nimen muuttuminen.

Mihin tietoja käytetään?

Kemikaali-ilmoituksien tietoja sekä kemikaalien määrätiedoista johdettuja aineiden markkinoille saatettuja määriä käyttävät kemikaalien parissa työskentelevät viranomaiset omissa toimissaan. 

Kansallisilla viranomaisilla on kemikaalituoterekisterissä käytettävissään mahdollisimman reaaliaikaista tietoa Suomessa markkinoilla ja käytössä olevista kemikaaleista. Viranomaiset käyttävät tietoja valvontaan, luvitukseen, lainsäädännön kehittämiseen, sekä arviointi- ja riskinhallintatoimenpiteisiin. Tietojen kerääminen kansallisesti markkinoilla olevista kemikaaleista ja niiden määristä on tärkeää terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

Kemikaalituoterekisterin julkaisemista tiedoista ei voi tehdä päätelmiä yksittäisen yrityksen kemikaaleista.

Maksut

Kemikaalituoterekisteriin liittyvä laskutus tehdään kerran vuodessa. Kemikaalitietojen käsittelymaksu määräytyy yrityksen kemikaalituoterekisterissä julkaistuna olevien kemikaali-ilmoitusten mukaan. Maksu on 26 €/kemikaali-ilmoitus, kuitenkin niin, että suurin laskutettava summa on 5200 € vuodessa. 

Vapaaehtoisesti tehdyistä kemikaali-ilmoituksista ei mene maksua.

Ohjeita KemiDigin käyttöön

Ohje kirjautumiseen löytyy KemiDigin etusivulta. 
Käyttöön liittyviä ohjeita on saatavilla kirjautumisen jälkeen käyttäjän etusivulla.
Video-ohjeita: KemiDigi - kemikaalitiedon hallinta (dreambroker.com)

Näin laadit kemikaali-ilmoituksen kemikaalituoterekisteriin

Selvitä, tarvitseeko kemikaalista tehdä kemikaali-ilmoitus

Selvitä, onko yrityksesi velvollinen tekemään kemikaali-ilmoituksen

Käytä KemiDigiä
Hae asiointivaltuudet KemiDigiin Suomi.fi palvelussa. Pyydä yrityksen pääkäyttäjältä tarvittavat oikeudet KemiDigin toimintoihin.

Rekisteröi kemikaali-ilmoitus
Tee, kun kemikaalin markkinoille saattaminen alkaa. Päivitä, kun tiedot oleellisesti muuttuvat. Passivoi, kun markkinoille saattaminen päättyy.

Ilmoita määrätieto
Ilmoita kemikaalin markkinoille saatettu määrä KemiDigissä vuoden alussa edelliseltä vuodelta.

Usein kysyttyä kemikaali-ilmoituksista