Vem övervakar vad?

Tukes övervakar i bred omfattning olika kemikaliers, produkters och tjänsters samt industriverksamheters säkerhet och överensstämmelse med kraven. Dessutom övervakas säkerheten och överensstämmelsen av flera andra myndigheter.

Nedanstående text ger en allmän översikt av de viktigaste sakerna och myndigheterna anknutna till produkternas, tjänsternas och industriverksamheternas säkerhet och överensstämmelse med kraven.

Marknadskontrollmyndigheterna, alltså de myndigheter som övervakar produkternas lagenlighet, och deras förvaltningsområden finns på arbets- och näringsministeriets webbplats i en tabell.

Produkter och kemikalier

Myndighet Ärende
Livsmedelsverket Livsmedel, material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, foder, inkl. mat för sällskapsdjur, gödsel och frön. rester av växtskyddsmedel i livsmedel
Transport- och kommunikatiosverket Traficom Luftfart: fallskärmar, hängglidare
Sjöfart: fritidsbåtar, vattenskotrar, marin utrustning
Vägtrafik: fordon som registrerats för användning i vägtrafik, cyklar, bilbarnstolar, skyddshjälmar för motorcyklister
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Läkemedel, produkter och utrustning inom hälso- och sjukvården, t.ex. CE-märkta rollatorer och hjälpmedel, graviditetstester, kondomer, proteser, kontaktlinser, hudfyllmedel
Polisstyrelsen Skjutvapen, förvärvstillstånd för utgångsmaterial till sprängämnen
Strålsäkerhetscentralen (STUK) Elektromagnetiska fält, ultraviolett strålning, laser, strålning och radioaktivitet i konsumtionsvaror
Arbetarskyddsmyndigheterna Produkter som används i arbete, t.ex. maskiner och personlig skyddsutrustning avsedda för yrkesbruk
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira Alkohol- och tobaksprodukter
Transport- och kommunicationsverket Traficom Radio- och teleterminalutrustning, t.ex. telefoner, modem, radiotelefoner
Finlands miljöcentral Arktiskt samarbete, miljöuppföljningar av skadliga ämnen, avfall, fluorerade växthusgaser (F-gaser), ämnen som försvagar ozonskiktet, anmälningsförfarande vid export av kemikalier (PIC)
Birkalands NTM-central Övervakning av producentansvar
Tullen Övervakning av produktimport, t.ex. kemikalier, kosmetiska produkter,

Tjänster som erbjuds konsumenter

Myndighet Ärende
Livsmedelsverket Djurens välbefinnande
Konkurrens- och konsumentverket (KKV) Andra fel i tjänster än fel anknutna till säkerheten, resepaket och sammanlänkade researrangemang
Undervisnings- och kulturministeriet Daghemmens och skolornas gårdsområden
Räddningsverken Brandsäkerhet
Polisen Allmän ordning och säkerhet
Strålsäkerhetscentralen (STUK) Solarium
Arbetarskyddsmyndigheterna Arbetarskydd i tjänsterna
Valvira Social- och hälsovårdstjänsternas säkerhet, bassängvattnets kvalitet

Industriell verksamhet och övervakning av förhållanden

Myndighet Ärende
RFV, miljö Avgörande av tillståndsärenden som avses i miljöskyddslagen och vattenlagen. I författningarna finns bestämmelser om vilka verksamheter som behöver tillstånd samt när ärendet ska behandlas av RFV och när det ska behandlas av den kommunala miljöskyddsmyndigheten.
Kommunala miljöövervakningsmyndigheter Miljötillstånd och -övervakning, mindre objekt

NTM-centralerna, miljöansvarsområde

NTM-centralernas uppgift är uppföljning av den regionala miljön, miljöskydd, naturskydd, handledning i användning av områdena och byggande, skötsel av kulturmiljön samr användning och skötsel av vattenresurserna.
Miljötillståndsärenden som avses i miljöskyddslagen och vattenlagen sköts av regionförvaltningsverken och övervakningen av NTM-centralerna
Övervakning av användning av kemikalier

Kommunal hälsoskyddsmyndighet Övervakar att en hälsosam livsmiljö tryggas för invånarna
Arbetarskyddsmyndigheterna RFV övervakar att arbetsförhållandena är i skick.
Övervakning av kemikalieanvändning
Arbetarskyddet på anläggningar där farliga kemikalier hanteras
Övervakning av dammexplosionsfarliga objekt som avses i konsumentsäkerhetslagstiftningen, i vilka det inte finns kemikalier (ATEX)
Räddningsverken Övervakning av hantering och upplagring i mindre omfattning av farliga kemikalier, anmälningar och inspektionsbesök
Externa räddningsplaner för objekt som kräver en säkerhetsrapport
Övervakning av objekten enligt räddningslagen
Strålsäkerhetscentralen (STUK) Användningstillstånd för och övervakning av strålning i industrin, övervakning av strålningssäkerheten för miljön
Transport- och kommunicationsverket Traficom TFÄ - säkerhetsrådgivare
Museiverket Fasta fornlämningar är en central del av vårt arkeologiska kulturarv och fredas genom lagen om fornminnen såsom minnen av Finlands tidigare bebyggelse.
Museiverket svarar för vården av det arkeologiska kulturarvet i Finland tillsammans med landskapsmuseerna.
Kommun Planläggning, byggnadstillstånd
Lantmäteriverket Beslut gällande fastigheters användningsrätt, inlösning av bruksrättigheterna som behövs för gruvverksamhet sker vid gruvförrättningen