Hyönteismyrkkyjen käytön rajoitukset

Suomessa hyönteismyrkkyjen käyttöä rajoitetaan kansallisilla riskinhallintakeinoilla mehiläisten ja muiden pölyttäjien suojelemiseksi. Rajoitukset koskevat kaikkia 1.1.2018 jälkeen annettuja hyönteismyrkkyjen eli valmisteryhmän 18 (hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet) lupapäätöksiä ja lupien muutoksia. Lisäksi Tukes on 1.10.2020 päättänyt uusista hyönteismyrkkyjä koskevista kestävän käytön toimista ja rajoituksista. Uusia rajoituksia tulee noudattaa 1.1.2022 alkaen. 

 ”Vaarallista mehiläisille” -merkintä vaaditaan kaikkiin PT18-valmisteisiin, ellei

 • ole tutkittua tietoa siitä, että valmisteen sisältämän tehoaineen LD50 > 11 µg/mehiläinen*.

 Valmisteen ulkokäyttö rajoitetaan vain syöttilaatikkoon, jos

 • valmiste saa yllä mainitun ”vaarallista mehiläisille” -merkinnän ja se sisältää mehiläisiä houkuttelevaa ainetta (esim. sokeria).
 • Vain ammattikäyttöön voidaan hyväksyä ko. valmisteita ilman syöttilaatikkoa. Tällöin valmisteen käyttö edellyttää riskinhallintakeinoja, joilla voidaan estää valmisteen kastuminen ja mehiläisten pääsy valmisteeseen.

 ”Käyttö kukkivien kasvien ja mehiläispesien lähellä kielletty” -rajoitus vaaditaan, jos

 • valmiste saa ”vaarallista mehiläisille”-merkinnän ja on olemassa riski, että valmistetta saattaa kulkeutua kukkiville kasveille tai mehiläispesiin.

 

* US EPA: Technical Overview of Ecological Risk Assessment Analysis Phase: Ecological Effects Characterization.

 • acute moderately toxic LD50 2 – 11 µg/bee
 • acute highly toxic LD50 <2 µg/bee

1.1.2022 alkaen

Edellä esitettyjen rajoitusten lisäksi vuoden 2022 alusta alkaen noudatetaan tiukennettuja kansallisia rajoituksia kaikille PT18-valmisteille.  Ennen vuotta 2022 hyväksyttäviltä valmisteilta edellytetään uusien rajoitusten noudattamista vuoden 2022 alusta lähtien.

Käyttäjäryhmät

Valmisteet jaetaan kolmeen kategoriaan käyttäjän mukaan:

 1. Kuluttajat
 2. Ammattilaiset - henkilöt, jotka käyttävät hyönteismyrkkyjä työtehtävissään osana työnkuvaa ja ovat saaneet perehdytystä valmisteiden käyttöön esimerkiksi hyönteismyrkkyjen käyttö osana teollista prosessia tai lentokonehenkilökunnan tekemä hyönteistorjunta lentokoneissa. Henkilöt, joiden varsinaiseen työnkuvaan ei kuulu hyönteismyrkkyjen käyttö, rinnastetaan kuluttajiksi.
 3. Koulutetut ammattilaiset - koulutettu ammattilainen on tuholaistorjuja, joka on suorittanut kemikaalilain mukaisen tuholaistorjujan tutkinnon (kemikaalilaki 599/2013, valtioneuvoston asetus 418/2014) tai kasvinsuojelututkinnon suorittanut henkilö, joka torjuu hyönteisiä omassa maataloustoiminnassaan (laki kemikaalilain muuttamisesta 746/2016, kasvinsuojeluainelaki 1563/2011).

Valmisteiden tarkemmat tyyppikuvaukset löytyvät sivun alaosasta.

Jos valmiste on tarkoitettu usealle eri käyttäjäryhmälle, mutta valmisteen käyttömäärä, -paikka, -tapa tai kohdelajit eroavat käyttäjäryhmien välillä, on jokaisen eri käyttäjäryhmän valmisteilla oltava omat myyntipäällykset.

Valmisteet torakoiden ja lutikoiden torjuntaan

 • Valmisteet vain koulutetuille ammattilaisille, jos valmisteen käyttöön liittyy riski resistenttien hyönteiskantojen kehittymisestä
 • ”Ei torakoiden ja lutikoiden torjuntaan” -rajoitus kuluttaja- ja ammattikäytön valmisteille, joilla on yleisiä torjuntaväittämiä

Torakat ja lutikat ovat elintapojensa ja lisääntyvän resistenssin takia vaikeita torjua. Hyönteismyrkkyjen käyttöön liittyy riski hyönteismyrkyille resistenttien hyönteiskantojen kehittymisestä, jos torjuntaa ei pystytä suorittamaan tehokkaasti ja resistenssin merkkejä ei osata tunnistaa. Tämän takia kuluttaja- ja ammattikäyttöön hyväksytään ainoastaan lutikoiden ja torakoiden torjuntaan valmisteita, joiden sisältämien tehoaineiden ei ole havaittu aiheuttavan resistenssiä hyönteisillä ja resistenssin kehittymistä voidaan pitää epätodennäköisenä.

Torakoiden ja lutikoiden torjuntaan tarkoitetut valmisteet, joiden sisältämiin tehoaineisiin liittyy resistenssiriski, hyväksytään ainoastaan koulutettujen ammattilaisten käyttöön.

Jos valmisteella on vain yleiset torjuntaväittämät kuten ”ryömivien hyönteisten torjuntaan”, on kuluttajille ja ammattilaisille tarkoitetut valmisteet merkittävä lauseelle ”Ei torakoiden ja lutikoiden torjuntaan”.

Ulkokäyttöön hyväksyttävät valmisteet

 • Yleisillä torjuntaväittämillä olevat valmisteet vain koulutetuille ammattilaisille
 • Kuluttaja- ja ammattikäytön valmisteet vain tuhohyönteisten torjuntaan

Hyönteisillä on tärkeä merkitys luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemin toimivuuden kannalta. Ainoastaan murto-osa hyönteisistä aiheuttaa tuhoja rakennuksille ja esineille tai terveyshaittoja ihmiselle. Tämän takia kuluttajille ja ammattilaisille ei hyväksytä ulkokäyttöön tarkoitettuja valmisteita yleisillä torjuntaväittämillä, kuten ”lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan”. Tällaiset valmisteet voidaan hyväksyä ainoastaan koulutettujen ammattilaisten käyttöön, joilla on riittävä tietotaito torjuntatarpeen arvioimiseksi.

Ulkokäyttöön ei myöskään hyväksytä valmisteita hyötyniveljalkaisten tai sellaisten lajien torjuntaan, joiden aiheuttamia haittoja ihmisille, esineille tai rakennuksille ei pystytä osoittamaan.

Valmisteiden tyyppikuvaukset

Kuluttajavalmisteet:

Tämän kategorian valmisteet ovat helppokäyttöisiä käyttövalmiita valmisteita, joiden annostelu tai levitys ei edellytä erityislaitteistojen käyttöä. Valmistekohtaiset riskinvähennyskeinot ovat yksinkertaisia ja helposti jokaisen toteutettavissa ilman erillisiä valmisteluja. Valmisteiden turvallinen käyttö ei edellytä itsensä tai ympäristön suojaamista henkilösuojaimilla tai esim. muovipeitteillä. Valmisteita voidaan annostella useasti, eikä käsittelyjen välille tarvita pitkiä varoaikoja.

Ammattilaisvalmisteet:

Tämän kategorian valmisteiden käyttöön tarvittava osaaminen saadaan yleensä työpaikalla annettavan perehdytyksen kautta. Valmisteita käytetään osana säännöllisesti toistuvaa prosessia esimerkiksi teollisuudessa tekstiilien ja lankojen teollisessa käsittelyssä.

Lisäksi tähän kategoriaan kuuluu valmisteita, jotka eivät ole käyttövalmiita, vaan edellyttävät esimerkiksi laimentamista. Valmisteiden riskinvähennyskeinot ovat helposti toteutettavia/yksinkertaisia, mutta valmisteiden käyttö voi edellyttää esimerkiksi suojakäsineiden tai -lasien käyttöä. Valmisteiden annostelu ei edellytä erityislaitteistojen käyttöä.

Valmisteet koulutetuille ammattilaisille:

Tämän kategorian valmisteiden turvallinen käyttö edellyttää usein henkilösuojaimien ja yksityiskohtaisten ja vaativien suojaustoimien käyttöä. Riskinvähennyskeinojen toteuttaminen vaatii koulutuksen ja kokemuksen myötä saatavaa osaamista. Valmisteiden annostelu vaatii erityislaitteistojen käyttöä.