Aineiden ja seosten luokitus

CLP-asetus sisältää EU:n yhdenmukaistetut aineiden ja seosten luokituskriteerit. Tavoitteena on, että yritykset luokittelevat aineet ja seokset samojen periaatteiden mukaisesti.

CLP-asetuksessa määritellään, minkä aineiden ja seosten ominaisuuksien perusteella aineet ja seokset luokitellaan vaarallisiksi. Luokitus perustuu aineiden sisäisiin ominaisuuksiin. Luokitukseen ei vaikuta aineen tai seoksen käytöstä aiheutuva riski tai aineen tai seoksen käytön määrä.

Kuka on vastuussa luokituksesta?

Valmistajat, maahantuojat ja jatkokäyttäjät ovat vastuussa EU-maissa myytävien tai muuten jaettavien aineiden ja seosten luokituksesta.

Miten luokittelen aineet?

 • Tarkista, löytyykö aineesi yhdenmukaistetusta aineluettelosta
 • Käytä yhdenmukaistettua luokitusta aineluettelossa mainittujen vaaraluokkien osalta.
 • Luokittele aine itse, jos aineelle ei ole yhdenmukaistettua luokitusta tai jokin aineen vaaraluokka ei sisälly aineluetteloon.
 • Tunnista aineiden sisäiset ominaisuudet käyttämällä tutkimustietoa.
 • Vertaa aineen ominaisuuksia luokituskriteereihin.
 • Määritä, muodostaako aine luokituskriteereissä tarkoitetun fysikaalisen vaaran, vaaran terveydelle tai vaaran ympäristölle.
 • Luokittele aine luokituskriteerien mukaisesti yhteen tai useampaan vaaraluokkaan ja -kategoriaan.
 • Valitse luokitellulle aineelle tarvittavat vaaralausekkeet, varoitusmerkit ja huomiosana.
 • Voit tietyin ehdoin päätellä luokituksen samankaltaisten aineiden tai asiantuntija-arvioinnin perusteella.  

Miten luokittelen seokset?

Luokittele seokset itse. Käytä seosten luokittelussa vaiheittaista lähestymistapaa saatavilla olevasta tiedosta riippuen.

Seos voidaan luokitella:

 • koko seoksesta saatavilla olevien tutkimustulosten perusteella
 • samankaltaisista testatuista seoksista ja seoksen yksittäisistä aineosista saatavilla olevien tietojen eli päättelysääntöjen avulla
 • seoksen sisältämien aineosien luokituksen ja pitoisuuksien perusteella, käyttämällä erilaisia laskentakaavoja ja taulukoita.

Luokitellulle seokselle valitaan tarvittavat vaaralausekkeet, varoitusmerkit ja huomiosana.

Mistä saan tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista?

Luokitus perustuu jo olemassa olevaan tietoon, eikä CLP-asetus pääsääntöisesti velvoita testaamaan ainetta tai seosta tietojen hankkimiseksi. Fysikaalisten vaarojen selvittämiseksi aine tai seos on kuitenkin testattava, jos tiedot puuttuvat. Muuten yritys voi hankkia tietoja testaamalla aineet ja seokset REACH-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Yrityksen on arvioitava aineensa tai seoksensa luokitus uudelleen, kun yritys saa uutta tieteellistä tai teknistä tietoa aineensa tai seoksensa ominaisuuksista, esim. uusia tieteellisiä julkaisuja. Jos yritys muuttaa seoksen koostumusta niin, että vaarallinen aineosa ylittää tietyn raja-arvon tai pitoisuusrajan, on seoksen luokitus arvioitava uudelleen.

Yhdenmukaistettu aineluettelo

Yhdenmukaistettu aineluettelo sisältää aineiden EU-tasolla yhdenmukaistetut luokitukset. CLP-asetuksen tultua voimaan yhdenmukaistettu luokitus annetaan tavallisesti seuraaville aineille:

 • hengitysteitä herkistävät, vaarakategoria 1
 • sukusolujen perimää vaurioittavat, vaarakategoria 1A, 1B tai 2
 • syöpää aiheuttavat, vaarakategoria 1A, 1B tai 2
 • lisääntymiselle vaaralliset, kategoria 1A, 1B tai 2
 • tehoaineet biosideissa ja kasvinsuojeluaineissa.

Muille vaaraluokille on esitettävä perusteet yhdenmukaistamisen tarpeellisuudesta.

Kuka voi tehdä yhdenmukaistetun luokitusehdotuksen?

Yhdenmukaistetun luokitusehdotuksen voi tehdä jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tai yritys. Yritys voi tehdä ehdotuksen vain, jos aineella ei ole aiemmin yhdenmukaistettua luokitusta kyseiselle vaaraluokalle. Ehdotus on maksullinen, jos ehdotus koskee muita kuin tavallisesti yhdenmukaistettavia vaaraluokkia. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) vastaanottaa ehdotuksen.

Yritys voi toimittaa ehdotuksensa jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jos yrityksellä on uutta tietoa yhdenmukaistetun luokituksen muuttamisesta. Yritys toimittaa ehdotuksen yhteen niistä jäsenvaltioista, joissa ainetta myydään.

Yhdenmukaistetun luokitusehdotuksen vaiheet

ECHAn riskinarviointikomitea antaa lausunnon luokitus- ja merkintäehdotuksista 18 kuukauden kuluessa ehdotuksen vastaanottamisesta. Muilla on mahdollisuus kommentoida ehdotusta julkisessa kuulemisessa. ECHA toimittaa lausunnon komissiolle. Komissio päättää luokitusehdotuksen hyväksymisestä. Hyväksytty aine lisätään yhdenmukaistettuun aineluetteloon sääntelymenettelyä noudattaen.

Usein kysyttyä

Lainsäädäntö

CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008
I OSASTO: Yleiset seikat
II OSASTO: Vaaraluokitus
V OSASTO, I Luku: Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen
LIITE VI, taulukko 3.1: Vaarallisten aineiden yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen luettelo
REACH-asetus (EY) N:o: 1907/2006
13 ARTIKLA: Yleiset vaatimukset aineiden sisäisiä ominaisuuksia koskevan tiedon tuottamisesta