Tuoteyhteyspiste

Tuoteyhteyspisteestä saat tietoa tuotteita koskevista vaatimuksista Suomessa. Joitakin tuotteita koskevat vaatimukset on yhdenmukaistettu EU-lainsäädännöllä joko kokonaan tai osittain. Toisten tuotteiden vaatimukset ovat taas puhtaasti kansallisia eli yhdenmukaistetut EU-vaatimukset eivät koske niitä. 

Tuoteyhteyspisteestä saat tietoa esimerkiksi:

  • tuotteeseen sovellettavista tuotemääräyksistä
  • edellytetäänkö tuotteelle ennakkolupaa
  • vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta
  • toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot
  • tietoa tuotteisiin sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanosta.

Voit olla yhteydessä tuoteyhteyspisteen neuvontapalveluun osoitteessa pcp.finland(at)tukes.fi. 

Tuoteyhteyspisteen antama neuvonta on maksutonta. Yhteyspiste vastaa yhteydenottoosi 15 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut tietopyynnön. 

Muiden jäsenvaltioiden tuoteyhteyspisteiden yhteystiedot löytyvät komission verkkosivuilta.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla

Tavaroiden vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin takaamista perusvapauksista, jonka mukaan tuotteiden tulee voida liikkua vapaasti sisämarkkinoilla. Tullimaksut sekä kaikki näitä vaikutuksiltaan vastaavat maksut jäsenvaltioiden välillä ovat kielletty. Kiellettyjä ovat myös tavaroiden määrälliset rajoitukset ja näitä vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet.

Euroopan unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään useaan otteeseen täsmentänyt vaikutukseltaan vastaavan toimenpiteen käsitettä ja tulkinnut sitä laajentavasti. Itse toimenpiteen ei tarvitse olla sitova, ainoastaan pelkkä suositus voi riittää. "Vaikutukseltaan vastaava" toimi voi puolestaan olla mikä vain toimenpide, joka voi suoraan tai epäsuorasti, välittömästi tai potentiaalisesti estää jäsenvaltioiden välistä kauppaa.

Pääsääntöisesti tavarat, jotka on lainmukaisesti asetettu Euroopan unionin sisämarkkinoille, voivat liikkua vapaasti markkinoilla.