Återvunna och återanvända ämnen från avfall

Kraven i Reach- och CLP-förordningarna tillämpas inte på avfall. När det efter återanvändning eller annat återvinningsförfarande uppkommer ämnen som sådana, i blandningar eller i föremål, som inte längre är avfall, omfattas ämnena av kraven i Reach- och CLP-förordningarna. Det finns ändå ett undantag i registreringskravet för ämnen återvunna från avfall. Dessutom kan det i begränsningarna gällande ämnen finnas undantag för återvunna produkter.

När upphör avfall att vara avfall?

Kriterierna i avfallslagstiftningen om när avfallsskedet upphör måste uppfyllas för att avfallet ska bli till en produkt. Materialspecifika kriterier för när avfallsskedet upphör kan fastställas på EU-nivå eller nationellt.

På EU-nivå finns tills vidare noggranna kriterier för när avfallsskedet upphör för endast tre material:

 • glas
 • metallskrot (järn-, stål- och aluminiumskrot)
 • koppar. 

Avfallsmaterial som ingår i en CE-märkt EU-gödselprodukt är inte längre avfall (kriterierna i EU:s förordning om gödselprodukter).

Nationella kriterier för när avfallsskedet upphör finns för betongkross och mekaniskt återvunnen plast.

Om det för något material inte finns kriterier på EU-nivå eller nationella kriterier, avgörs upphörandet av klassificeringen som avfall i det enskilda fallet med ett beslut om miljötillstånd. 

I avfallslagstiftningen anges grunderna för när ett ämne eller föremål kan anses vara en biprodukt som uppkommer som sidoström av en process. Klassificeringen som biprodukt kan i det enskilda fallet avgöras med ett beslut om miljötillstånd eller så kan materialets innehavare klassificera materialet som biprodukt när grunderna uppfylls, om ett miljötillstånd inte krävs. 

Information om avfallslagstiftningen och om kriterierna för när klassificeringen som avfall upphör finns på miljöministeriets webbplats.

Skyldigheter för den som återvinner avfall

Den som återvinner avfall ska följa tillverkarens skyldigheter enligt Reach- och CLP-förordningarna på den produkt som uppkommit efter återvinningsförfarandet. Produkten kan vara ett ämne, en blandning eller ett föremål.

 • Enligt Reach-förordningen måste ämnena registreras hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Ett undantag gäller för registreringen av ämnen som återvunnits från avfall. 
 • Tillverkaren och importören av ett ämne som återvunnits från avfall ansvarar för upprättandet av ett säkerhetsdatablad, om detta krävs. 
 • I fråga om återanvända föremål och föremål som innehåller ämnen återanvända från avfall ska en anmälan göras om föremålen innehåller ämnen som inger betänkligheter (SVHC). 
 • Tillståndsförfarandet gäller även tillståndspliktiga ämnen som återanvänts från avfall.
 • De förbud och begränsningar som gäller ämnena gäller även ämnen som återanvänts från avfall, men här kan fallspecifika undantag förekomma. 
 • En klassificering enligt CLP-förordningen ska fastställas för ämnen och blandningar och märknings-, förpacknings- och anmälningsskyldigheterna i CLP-förordningen ska följas.

Registreringsundantag för ämnen som återvunnits från avfall

Om den som återvinner avfall skulle vara tvungen att registrera ett ämne som förekommer som sådant, i en blandning eller i ett föremål, kan aktören tillämpa ett registreringsundantag, om någon annan aktör inom EU redan har registrerat ämnet (behöver inte vara i samma leveranskedja).

Då måste den som återvinner avfall kunna påvisa att ämnet är detsamma som ett tidigare registrerat ämne och aktören kan välja bland följande:

 • ämnets säkerhetsdatablad, inklusive exponeringsscenarierna, om sådana finns eller
 • uppgifter om eventuella tillståndsförfaranden eller begränsningar som tillämpas på ämnet och andra väsentliga uppgifter som behövs för fastställande och tillämpning av relevanta riskhanteringsåtgärder, om ett säkerhetsdatablad inte krävs eller
 • tillräckliga övriga uppgifter om ämnet, utifrån vilka användarna kan vidta nödvändiga skyddsåtgärder, om ämnet tillhandahålls för allmän konsumtion. 

För att få tillgång till den säkerhetsinformation som krävs kan den som återvinner avfall använda information om det registrerade ämnet som finns tillgänglig i vilken som helst tillförlitlig källa, exempelvis ECHA:s webbplats. Den som återvinner avfall ska ändå säkerställa att upphovsrätter inte kränks.

Biprodukter behöver inte registreras, om de inte släpps ut på marknaden.

ECHA:s information om kemikalier

Via ECHA:s information om kemikalier kan du söka information om ämnen. Sökningen resulterar i ämnets informationskort, som innehåller en länk till registreringsinformationen och annan nyttig legislativ information om ämnet. 

I ECHA:s SCIP-databas finns information om ämnen som ingår i föremål och som inger betänkligheter (SVHC).